திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కుఱైఇరంద పత్తు
kuṟaiiranta pattu
ఆఱ్ఱా ముఱై
āṟṟā muṟai
Fifth Thirumurai

009. జీవసాట్సి మాలై
jīvasāṭsi mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పణ్ఏఱుం మొళిఅటియర్ పరవి వాళ్త్తుం
  పాతమలర్ అళకినైఇప్ పావి పార్క్కిల్
  కణ్ఏఱు పటుంఎన్ఱో కనవి లేనుం
  కాట్టెన్ఱాల్ కాట్టుకిలాయ్ కరుణై ఈతో
  విణ్ఏఱుం అరిముతలోర్క్ కరియ ఞాన
  విళక్కేఎన్ కణ్ణేమెయ్ వీట్టిన్ విత్తే
  తణ్ఏఱు పొళిల్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 2. పణ్టుమన తువందుకుణం సిఱితుం ఇల్లాప్
  పావియేన్ తనైఆణ్టాయ్ పరివాల్ ఇన్ఱు
  కొణ్టుకులం పేసుతల్పోల్ ఎళియేన్ కుఱ్ఱం
  కుఱిత్తువిటిల్ ఎన్సెయ్కేన్ కొటియ నేనైక్
  కణ్టుతిరుత్ తొణ్టర్నకై సెయ్వార్ ఎందాయ్
  కైవిటేల్ ఉన్ఆణై కాణ్ముక్ కాలుం
  తణ్తుళవన్ పుకళ్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 3. పున్పులైయ వఞ్సకర్పాల్ సెన్ఱు వీణే
  పుకళ్ందుమనం అయర్ందుఱుకణ్ పొరుందిప్ పొయ్యాం
  వన్పులైయ వయిఱోంపిప్ పిఱవి నోయ్క్కు
  మరుందాయ నిన్అటియై మఱందేన్ అందో
  ఇన్పులైయ ఉయిర్కొళ్వాన్ వరిల్ఎన్ పాల్అవ్
  వియమనుక్కిఙ్ కెన్సొల్కేన్ ఎన్సెయ్ కేనే
  తన్పుకళ్కాణ్ అరుందణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 4. పెరుఙ్కళప ములైమటవార్ ఎన్నుం పొల్లాప్
  పేయ్క్కోట్పట్ టాటుకిన్ఱ పిత్త నేనుక్
  కిరుంపులవర్క్ కరియతిరు అరుళ్ఈ వాయేల్
  ఎన్సొలార్4 అటియర్అతఱ్ కెందాయ్ ఎందాయ్
  కరుంపిన్ఇళిన్ తొళుకుంఅరుళ్ సువైయే ముక్కణ్
  కనికనింద తేనేఎన్ కణ్ణే ఞానం
  తరుంపునితర్ పుకళ్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 5. కల్అళవాం నెఞ్సంఎన వఞ్స మాతర్
  కణ్మాయం ఎనుంకయిఱ్ఱాల్ కట్టు విత్తుస్
  సొల్అళవాత్ తున్పంఎనుం కటలిల్ వీళ్త్తస్
  సోర్కిన్ఱేన్ అందోనల్ తుణైఓన్ ఱిల్లేన్
  మల్అళవాయ్ప్ పవంమాయ్క్కుం మరుందాం ఉన్ఱన్
  మలర్ప్పాతప్ పుణైతందాల్ మయఙ్కేన్ ఎందాయ్
  సల్లం5 ఉలాత్ తరుంతణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 6. అన్నైముత లాంపందత్ తళుఙ్కి నాళుం
  అలైందువయి ఱోంపిమనం అయర్ందు నాయేన్
  మున్నైవినై యాఱ్పటుంపా టెల్లాం సొల్లి
  ముటియేన్సెయ్ పిళైకరుతి మునియేల్ ఐయా
  పొన్నైనికర్ అరుట్కున్ఱే ఒన్ఱే ముక్కట్
  పూమణమే నఱవేనఱ్ పులవర్ పోఱ్ఱత్
  తన్నైనికర్ తరుంతణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 7. పన్నరుంవన్ తుయరాల్నెఞ్ సళిందు నాళుం
  పతైత్తురుకి నిన్అరుట్పాల్ పరుకక్ కిట్టా
  తున్నరుంపొయ్ వాళ్క్కైఎనుం కానత్ తింద
  ఊర్నకైక్కప్ పావిఅళల్ ఉణర్ంది లాయో
  ఎన్నరుమై అప్పాఎన్ ఐయా ఎన్ఱన్
  ఇన్నుయిర్క్కుత్ తలైవాఇఙ్ కెవర్క్కుం తేవా
  తన్నియల్సీర్ వళర్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 8. కోవేనిన్ పతంతుతియా వఞ్స నెఞ్సక్
  కొటియోర్పాల్ మనవరుత్తం కొణ్టాళ్ కిన్ఱేన్
  సావేనుం అల్లన్నిన్పొన్ అరుళైక్ కాణేన్
  తమియేనై ఉయ్యుంవణ్ణం తరువ తెన్ఱో
  సేవేఱుం సివపెరుమాన్ అరితిన్ ఈన్ఱ
  సెల్వమే అరుళ్ఞానత్ తేనే అన్పర్
  తావేతం తెఱుంతణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 9. ఓయాతు వరుంమిటియాన్ వఞ్సర్ పాల్సెన్
  ఱుళఙ్కలఙ్కి నాణిఇరన్ తుళన్ఱెన్ నాళుం
  మాయాత తుయరటైందు వరుందిత్ తెయ్వ
  మరుందాయ నిన్అటియై మఱందిట్ టేనే
  తాయాకిత్ తందైయాయ్త్ తమరాయ్ ఞాన
  సఱ్కురువాయ్త్ తేవాకిత్ తళైత్త ఒన్ఱే
  సాయాత పుకళ్త్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 10. మిన్నాళుం ఇటైమటవార్ అల్కు లాయ
  వెఙ్కుళియిల్ వీళ్ందాళ్ందు మెలిందేన్ అల్లాల్
  ఎన్నాళుం ఉనైప్పోఱ్ఱి అఱియేన్ ఎన్నే
  ఏళైమతి కొణ్టేన్ఇఙ్ కెన్సెయ్ కేనే
  అన్నాయ్ఎన అప్పాఎన్ ఱరఱ్ఱుం అన్పర్క్
  కారముతే అరుట్కటలే అమరర్ కోవే
  తన్నార్వత్ తమర్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 11. వన్సొలినార్ ఇటైఅటైందు మాళ్కుం ఇంద
  మాపావి యేన్కుఱైయై వకుత్తు నాళుం
  ఎన్సొలినుం ఇరఙ్కామల్ అందో వాళా
  ఇరుక్కిన్ఱాయ్ ఎన్నేనిన్ ఇరక్కం ఎందాయ్
  ఇన్సెల్అటి యవర్మకిళుం ఇన్ప మేఉళ్
  ఇరుళ్అకఱ్ఱుం సెళుఞ్సుటరే ఎవర్క్కుం కోవే
  తన్సొల్వళర్ తరుంతణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 12. మీళాత వన్తుయర్కొణ్ టీనర్ తంమాల్
  మెలిందునినై అళైత్తలఱి వింమా నిన్ఱేన్
  కేళాత కేళ్విఎలాం కేట్పిప్ పాయ్నీ
  కేట్కిలైయో ఎన్అళవిల్ కేళ్వి ఇన్ఱో
  మాళాత తెణ్టర్అక ఇరుళై నేక్కుం
  మతియేసిఱ్ సుకఞాన మళైపెయ్ విణ్ణే
  తాళాళర్ పుకళ్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 13. మణ్ణినాల్ మఙ్కైయరాల్ పొరుళాల్ అందో
  వరుందిమనం మయఙ్కిమిక వాటి నిన్ఱేన్
  పుణ్ణియా నిన్అరుళై ఇన్నుం కాణేన్
  పొఱుత్తుముటి యేన్తుయరం పుకల్వ తెన్నే
  ఎణ్ణినాల్ అళప్పరియ పెరియ మోన
  ఇన్పమే అన్పర్తమ తితయత్ తోఙ్కుం
  తణ్ణినాల్ పొళిల్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 14. వఞ్సకరాం కానిన్ఇటై అటైందే నెఞ్సం
  వరుందిఉఱు కణ్వెయిలాల్ మాళాన్ తందో
  తఞ్సంఎన్పార్ ఇన్ఱిఒరు పావి నానే
  తనిత్తరుళ్నీర్త్ తాకంఉఱ్ఱేన్ తయైసెయ్ వాయో
  సెఞ్సొల్మఱై ముటివిళక్కే ఉణ్మై ఞానత్
  తేఱలే ముత్తొళిల్సెయ్ తేవర్ తేవే
  సఞ్సలంనీత్ తరుళ్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 15. వాళాత వణ్ణంఎనైక్ కెటుక్కుం పొల్లా
  వఞ్సకనెఞ్ సాల్ఉలకిల్ మాళాన్ తందో
  పాళాన మటందైయర్పాల్ సిందై వైక్కుం
  పావియేన్ ముకంపార్క్కప్ పటువ తేయో
  ఏళాయ వన్పవత్తై నీక్కుం ఞాన
  ఇన్పమే ఎన్అరసే ఇఱైయే సఱ్ఱుం
  తాళాత పుకళ్త్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 16. ఉళందళర విళిసురుక్కుం వఞ్సర్ పాల్సెన్
  ఱుత్తమనిన్ అటియైమఱన్ తోయా వెయ్యిల్
  ఇళందళిర్పోల్ నలిందిరందిఙ్ కుళలుం ఇంద
  ఏళైముకం పార్త్తిరఙ్కాయ్ ఎన్నే ఎన్నే
  వళందరుసఱ్ కుణమలైయే ముక్కట్ సోతి
  మణియిన్ఇరున్ తొళిర్ఒళియే మయిలూర్ మన్నే
  తళందరుంపూం పొళిల్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 17. కల్లాత వఞ్సకర్పాల్ సెన్ఱు వీణాళ్
  కళిత్తు నిఱ్కుం కటైయన్ఇవన్ కరుణై ఇల్లాప్
  పొల్లాత పావిఎన ఎణ్ణి ఎన్నైప్
  పుఱంపోక్కిల్ ఐయాయాన్ పురివ తెన్నే
  ఎల్లాంసెయ్ వల్లవనే తేవర్ యార్క్కుం
  ఇఱైవనే మయిల్ఏఱుం ఎంపి రానే
  సల్లాప వళత్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 18. కన్నేయ నెఞ్సకర్మాట్ టణుకి ఐయో
  కరైందురుకి ఎందాయ్నిన్ కరుణై కాణా
  తెన్నేఎన్ ఱేఙ్కిఅళుం పావి యేనుక్
  కిరుక్కఇటం ఇలైయోనిన్ ఇతయఙ్ కల్లో
  పొన్నేఎన్ ఉయిర్క్కుయిరాయ్ప్ పొరుందు ఞాన
  పూరణమే పుణ్ణియమే పునిత వైప్పే
  తన్నేరిల్ తెన్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 19. పావవినైక్ కోర్ఇటమాం మటవార్ తఙ్కళ్
  పాళ్ఙ్కుళిక్కణ్ వీళమనం పఱ్ఱి అందో
  మావల్వినై యుటన్మెలిందిఙ్ కుళల్కిన్ ఱేన్నిన్
  మలర్అటియైప్ పోఱ్ఱేన్ఎన్ మతితాన్ ఎన్నే
  తేవర్తొళుం పొరుళేఎన్ కులత్తుక్ కెల్లాం
  తెయ్వమే అటియర్ఉళం సెళిక్కుం తేనే
  తావకన్ఱోర్ పుకళ్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 20. కన్నియర్తం మార్పిటఙ్కొణ్ టలైక్కుం పున్సీళ్క్
  కట్టికళైక్ కరుతిమనం కలఙ్కి వీణే
  అన్నియనాయ్ అలైకిన్ఱేన్ మయక్కం నీక్కి
  అటిమైకొళల్ ఆకాతో అరుట్పొఱ్ కున్ఱే
  సెన్నిమిసైక్ కఙ్కైవైత్తోన్ అరితిల్ పెఱ్ఱ
  సెల్వమే ఎన్పురుక్కుం తేనే ఎఙ్కుం
  తన్నియల్కొణ్ టుఱుంతణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 21. ఉళ్ళమనక్ కురఙ్కాట్టిత్ తిరియుం ఎన్ఱన్
  ఉళవఱిందో ఐయానీ ఉన్నైప్ పోఱ్ఱార్
  కళ్ళమనక్ కురఙ్కుకళై ఆట్ట వైత్తాయ్
  కటైయనేన్ పొఱుత్తుముటి కిల్లేన్ కణ్టాయ్
  తెళ్ళముతప్ పెరుఙ్కటలే తేనే ఞానత్
  తెళివేఎన్ తెయ్వమే తేవర్ కోవే
  తళ్ళరియ పుకళ్త్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 22. వందాళ్వాయ్ ఐయావో వఞ్సర్ తంపాల్
  వరుందుకిన్ఱేన్ ఎన్ఱలఱుం మాఱ్ఱం కేట్టుం
  ఎందాయ్నీ ఇరఙ్కామల్ ఇరుక్కిన్ ఱాయాల్
  ఎన్మనంపోల్ నిన్మనముం ఇరుంద తేయో
  కందాఎన్ ఱురైప్పవర్తం కరుత్తుళ్ ఊఱుం
  కనిరసమే కరుంపేకఱ్ కణ్టే నఱ్సీర్
  తందాళుం తిరుత్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 23. ఊర్ఆతి ఇకళ్మాయక్ కయిఱ్ఱాల్ కట్టుణ్
  టోయ్ందలఱి మనంకుళైందిఙ్ కుళలు కిన్ఱేన్
  పార్ఆతి అణ్టంఎలాం కణత్తిల్ కాణ్పోయ్
  పావియేన్ ముకవాట్టం పార్త్తి లాయో
  సీర్ఆతి పకవన్అరుట్ సెల్వ మేఎన్
  సిందైమలర్న్ తిటఊఱున్ తేనే ఇన్పం
  సార్ఆతి మలైత్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 24. వాఎన్పార్ ఇన్ఱిఉన తన్పర్ ఎన్నై
  వఞ్సకన్ఎన్ ఱేమఱుత్తు వన్క ణానీ
  పోఎన్పార్ ఆకిల్ఎఙ్కుప్ పోవేన్ అందో
  పొయ్యనేన్ తుణైఇన్ఱిప్ పులంపు వేనే
  కోఎన్పార్క్ కరుళ్తరుమక్ కున్ఱే ఒన్ఱే
  కుణఙ్కుఱిఅఱ్ ఱిటఅరుళుం కురువే వాళ్క్కైత్
  తాఎన్పార్ పుకళ్త్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 25. మాయైనెఱి యాంఉలక వాళ్క్కై తన్నిల్
  వరుందినినై అళైత్తలఱి మాళ్కా నిన్ఱేన్
  తాయైఅఱి యాతువరుం సూల్ఉణ్ టోఎన్
  సామినీ అఱియాయో తయైఇల్ లాయో
  పేయైనికర్ పావిఎన నినైందు విట్టాల్
  పేతైయేన్ ఎన్సెయ్కేన్ పెరుఞ్సీర్క్ కున్ఱే
  సాయైకటల్ సెఱితణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 26. మిన్నైనికర్న్ తళివాళ్క్కైత్ తుయరాల్ నెఞ్సం
  మెలిందునిన తరుళ్పరుక వేట్టునిన్ఱేన్
  ఎన్నైఇవన్ పెరుంపావి ఎన్ఱే తళ్ళిల్
  ఎన్సెయ్కేన్ తాన్పెఱుంసేయ్ ఇయఱ్ఱుం కుఱ్ఱం
  అన్నైపొఱుత్ తిటల్నీతి అల్ల వోఎన్
  ఐయావే నీపొఱుక్కల్ ఆకా తోతాన్
  తన్నైనికర్ తరుంతణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 27. ముందైవినై యాల్నినతు వళియిల్ సెల్లా
  మూటనేన్ తనైఅన్పర్ మునిందు పెఱ్ఱ
  తందైవళి నిల్లాత పావి ఎన్ఱే
  తళ్ళివిటిల్ తలైసాయ్త్తుత్ తయఙ్కు వేనే
  ఎందైనిన తరుళ్సఱ్ఱే అళిత్తాల్ వేఱోర్
  ఎణ్ణమిలేన్ ఏకాందత్ తిరుందు వాళ్వేన్
  సందనవాన్ పొళిల్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.
 • 28. పన్నకనొన్ తుఱువఞ్స ఉలకిల్ నిన్ఱు
  పరతవిత్తున్ అరుట్కెతిర్పోయ్ప్ పార్క్కిన్ ఱేన్నిన్
  పొన్నరుళైప్ పుణర్ందుమన మకిళ్ందు వాళప్
  పుణ్ణియనే నాయేఱ్కుప్ పొరుత్తం ఇన్ఱో
  పిన్నైఒరు తుణైఅఱియేన్ తనియే విట్టాల్
  పెరుమనినక్ కళకేయో పేతై యాంఎన్
  తన్నైఅళిత్ తరుళ్తణికై మణియే జీవ
  సాట్సియాయ్ నిఱైందరుళుం సకస వాళ్వే.

  • 4. సొల్వార్. తొ.వే. ముతఱ్పతిప్పు.

ஜீவசாட்சி மாலை // ஜீவசாட்சி மாலை