திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुमुल्लैवायिल् तिरुविण्णप्पम्
tirumullaivāyil tiruviṇṇappam
कॊटैमटप् पुकऴ्स्सि
koṭaimaṭap pukaḻchsi
Second Thirumurai

014. काट्सिप् पॆरुमितम्
kāṭsip perumitam

  तिरुवलितायम्
  कलिविरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरैप टातसॆ ऴुङ्कट लेसऱ्ऱुम्
  उरैप टामल्ऒ ळिसॆय्पॊऩ् ऩेपुकऴ्
  वरैप टातुव ळर्वल्लि केसनी
  तरैप टाक्कन्दै सात्तिय तॆऩ्कॊलो.
 • 2. सिन्दै निऩ्ऱसि वानन्दस् सॆल्वमे
  ऎन्दै येऎमै आट्कॊण्ट तॆय्वमे
  तन्दै येवलि तायत्त लैवनी
  कन्दै सुऱ्ऱुम्क णक्कतु ऎऩ्कॊलो.
 • 3. वेलै कॊण्ट विटम्उण्ट कण्टऩे
  मालै कॊण्ट वळर्वल्लि केसऩे
  पालै कॊण्ट परापर नीपऴञ्
  सेलै कॊण्ट तिऱम्इतु ऎऩ्कॊलो.
 • 4. पऩ्ऩु वार्क्करु ळुम्पर मेट्टिये
  मऩ्ऩुम् मामणि येवल्लि केसऩे
  उऩ्ऩ नीइङ्कु टुत्तिय कन्दैयैत्
  तुऩ्ऩु वार्इल्लै योपरञ् सोतिये.
 • 5. कटुत्त तुम्पिय कण्टअ कण्टऩे
  मटुत्त नऱ्पुकऴ् वाऴ्वल्लि केसनी
  तॊटुत्त कन्दैयै नीक्कित्तु णिन्दॊऩ्ऱै
  उटुत्तु वार्इलै योइव्वु लकिले.
 • 6. आल्अ टुत्तअ रुम्पॊरु ळेतिरु
  माल्अ टुत्तुम किऴ्वल्लि केसनी
  पाल्उ टुत्तप ऴङ्कन्दै यैविटत्
  तोल्उ टुप्पतु वेमिकत् तूय्मैये.
 • 7. तुऩ्ऩुम् मामरुन् तेसुट रेअरुळ्
  मऩ्ऩुम् माणिक्क मेवल्लि केसरे
  तुऩ्ऩु कन्दैयैस् सुऱ्ऱिनिऱ् पीर्ऎऩिल्
  ऎऩ्ऩ नीर्ऎमक् कीयुम्प रिसते.
 • 8. मासिल् सोतिम णिविळक् केमऱै
  वासि मेविव रुम्वल्लि केसनीर्
  तूसिल् कन्दैयैस् सुऱ्ऱिऐ योपर
  तेसि पोल्इरुन् तीर्ऎऩ्कॊल् सॆय्वऩे.
 • 9. तेरुम् नऱ्ऱवर् सिन्दैऎ ऩुन्दलम्
  सारुम् नऱ्पॊरु ळाम्वलि तायनीर्
  पारुम् मऱ्ऱिप्प ऴङ्कन्दै सात्तिऩीर्
  यारुम् अऱ्ऱव रोसॊलुम् ऐयरे.
 • 10. मॆल्लि तायवि रैमलर्प् पातऩे
  वल्लि तायम रुविय नातऩे
  पुल्लि तायइक् कन्दैयैप् पोर्त्तिऩाल्
  कल्लि तायनॆञ् सम्करै किऩ्ऱते.

காட்சிப் பெருமிதம் // காட்சிப் பெருமிதம்

No audios found!