திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुळियल् विऩावल्
aruḷiyal viṉāval
काट्सिप् पॆरुमितम्
kāṭsip perumitam
Second Thirumurai

013. तिरुमुल्लैवायिल् तिरुविण्णप्पम्
tirumullaivāyil tiruviṇṇappam

  कलिविरुत्तम्
  तिरुसिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तायिऩ् मेविय तऱ्पर मेमुल्लै
  वायिऩ् मेविय मामणि येउऩ्तऩ्
  कोयिऩ् मेविनिऩ् कोमलर्त् ताळ्तॊऴा
  तेयिऩ् मेवि इरुन्दऩऩ् ऎऩ्ऩैये.
 • 2. तिल्लै वाय्न्द सॆऴुङ्कऩि ये तिरु
  मुल्लै वायिल् मुतल्सिव मूर्त्तिये
  तॊल्लै येऩ्उऩ्तऩ् तूय्तिरुक् कोयिलिऩ्
  ऎल्लै सेरइऩ् ऱॆत्तवम् सॆय्तते.
 • 3. वळङ्कॊ ळुम्मुल्लै वायिलिल् मेविय
  कुळङ्कॊ ळुम्कण् कुरुमणि येउऩै
  उळम्कॊ ळुम्पटि उऩ्तिरुक् कोयिल्इक्
  कळङ्कॊळ् नॆञ्सिऩऩ् कण्टतुम् कण्टते.
 • 4. मलैवि लामुल्लै वायिलिल् मेविय
  विलैयि लामणि येविळक् केसऱ्ऱुम्
  कुलैवि लातवर् कूटुम्निऩ् कोयिलिल्
  तलैनि लावत्त वम्ऎऩ्कॊल् सॆय्तते.
 • 5. सीर्सि ऱक्कुम् तिरुमुल्लै वायिलिल्
  एर्सि ऱक्कुम् इयऩ्मणि येकॊऩ्ऱैत्
  तार्सि ऱक्कुम् सटैक्कऩि येउऩ्तऩ्
  ऊर्सि ऱक्क उऱुवतॆव् वण्णमे.
 • 6. सेल्कॊळ् पॊय्कैत् तिरुमुल्लै वायिलिल्
  पाल्कॊळ् वण्णप् परञ्सुट रेविटै
  मेल्कॊळ् सङ्कर ऩेविम लाउऩ्तऩ्
  काल्कॊळ् अऩ्पर् कलङ्कुतल् नऩ्ऱतो.
 • 7. वण्ण मामुल्लै वायिलिऩ् मेविय
  अण्ण लेअमु तेअरै सेनुतल्
  कण्ण ऩेउऩैक् काणवन् तोर्क्कॆलाम्
  नण्ण रुन्दुयर् नल्कुतल् नऩ्ऱतो.
 • 8. मण्णिऩ् ओङ्कि वळर्मुल्लै वायिल्वाऴ्
  कण्णुऩ् मामणि येकरुम् पेउऩै
  ऎण्णुम् अऩ्पर् इऴिवटैन् ताल्अतु
  पण्णुम् निऩ्अरुळ् पारिटै वाऴ्कवे.
 • 9. तीति लातति रुमुल्लै वायिल्वाऴ्
  कोति लातकु णप्पॆरुम् कुऩ्ऱमे
  वाति लातुऩै वाऴ्त्तवन् तोर्तमै
  एति लार्ऎऩ्ऱि रुप्पतुम् ऎऩ्कॊलो.
 • 10. तेसु लाविय सीर्मुल्लै वायिल्वाऴ्
  मासि लामणि येमरुन् तेसऱ्ऱुम्
  कूसि टामल्निऩ् कोयिल्वन् तुऩ्पुकऴ्
  पेसि टात पिऴैपॊऱुत् ताळ्वैये.

திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம் // திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம்

No audios found!