திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुळ् वेट्कै
tiruvaruḷ vēṭkai
अऱिवरुम् पॆरुमै
aṟivarum perumai
Second Thirumurai

017. अपरात विण्णप्पम्
aparāta viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तेवियल् अऱियास् सिऱियऩेऩ् पिऴैयैत् तिरुवुळत् तॆण्णिनी कोपम्
  मेविइङ् कैयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  मूविरु मुकम्सेर् मुत्तिऩै अळित्त मुऴुस्सुवै मुतिर्न्दसॆङ् करुम्पे
  सेविऩ्मेल् ओङ्कुम् सॆऴुमणिक् कुऩ्ऱे तिरुवॊऱ्ऱि यूर्मकिऴ् तेवे.
 • 2. उय्यऒऩ् ऱऱिया ओतियऩेऩ् पिऴैयै उऩ्तिरु उळ्ळत्तिल् कॊण्टे
  वॆय्यऩ्ऎऩ् ऱैयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  सॆय्यनॆट् टिलैवेल् सेय्तऩै अळित्त तॆय्वमे आनन्दत् तिरट्टे
  मैयलऱ् ऱवर्तम् मऩत्तॊळिर् विळक्के वळम्पॆऱुम् ऒऱ्ऱियूर् मणिये.
 • 3. कऴल्कॊळ्उऩ् अरुमैत् तिरुवटि मलरैक् करुतिटाप् पिऴैतऩैक् कुऱित्ते
  विऴलऩ्ऎऩ् ऱैयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  अऴल्अयिल् करत्तॆम् ऐयऩै ईऩ्ऱ अप्पऩे अयऩुमाल् अऱियात्
  तऴल्निऱप् पवळक् कुऩ्ऱमे ऒऱ्ऱित् तऩिनकर् अमर्न्दरुळ् तकैये.
 • 4. वाटऩक् कुऱऴुम् वटुक्कणार्क् कुरुकुम् वञ्सऩेऩ् पिऴैतऩैक् कुऱित्ते
  वेटऩ्ऎऩ् ऱैयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  नीटयिल् पटैसेर् करत्तऩै अळित्त निरुत्तऩे नित्तऩे निमला
  एटकत् तमर्न्द ईसऩे तिल्लै ऎन्दैये ऒऱ्ऱियूर् इऱैये.
 • 5. नाणम्ऒऩ् ऱिल्ला नायिऩेऩ् पिऴैयै नाटिनिऩ् तिरुवुळत् तटैत्ते
  वीणऩ्ऎऩ् ऱैयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  काणनिऩ् ऱटियार्क् करुळ्तरुम् पॊरुळे कटिमतिल् ऒऱ्ऱियूर्क् करसे
  पूणयिल् करत्तोर् पुत्तमु तॆऴुन्द पुण्णियप् पुऩितवा रितिये.
 • 6. अञ्सॆऴुत् तोति उय्न्दिटाप् पिऴैयै ऐयनिऩ् तिरुवुळत् तॆण्णि
  वॆञ्सऩ्ऎऩ् ऱैयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  कञ्सऩ्माल् मुतलोर् उयिर्पॆऱ विटत्तैक् कळत्तिरुत् तियअरुट्कटले
  सञ्सित मऱुक्कुम् सण्मुकम् उटैयोऩ् तन्दैये ऒऱ्ऱिऎम् तवमे.
 • 7. नम्पिऩेऩ् निऩ्ऱऩ् तिरुवटि मलरै नायिऩेऩ् पिऴैतऩैक् कुऱियेल्
  वॆम्पिऩेऩ् ऐयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  तुम्पिमा मुकऩै वेलऩै ईऩ्ऱ तोऩ्ऱले वस्सिरत् तूणे
  अम्पिका पतिये अण्णले मुक्कण् अत्तऩे ऒऱ्ऱियूर् अमुते.
 • 8. सूऴ्न्दवञ् सकऩेऩ् पिऴैतऩैक् कुऱियेल् तुऩ्पसा करन्दऩिल् अऴुन्दि
  वीऴ्न्दऩऩ् ऐयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  वाऴ्न्दमा तवर्कळ् मऩत्तॊळिर् ऒळिये वळ्ळले मऴविटै यवऩे
  पोऴ्न्दवेल् पटैकॊळ् पुऩितऩै अळित्त पूरणाऒऱ्ऱियूर्प् पॊरुळे.
 • 9. तुरुम्पिऩेऩ् पिऴैयैत् तिरुवुळत् तटैयेल् तुय्यनिऩ् अरुट्कटल् आट
  विरुम्पिऩेऩ् ऐयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  करुम्पिऩ्नेर् मॊऴियार् इरुवरै मणक्कुम् कऩितऩै अळित्तकऱ् पकमे
  इरुम्पिऩ्नेर् नॆञ्सर् ऎऩिऩुम्ऎऩ् पोल्वार्क् किऩ्अरुळ् तरुम्ऒऱ्ऱि इऱैये.
 • 10. कट्टिऩेऩ् पापक् कॊटुञ्सुमै ऎटुप्पेऩ् कटुम्पिऴै करुतिटेल् निऩ्ऩै
  विट्टिलेऩ् ऐयो कैविटिल् सिवऩे वेऱुनाऩ् यातुसॆय् वेऩे
  सुट्टिलाप् पॊरुळे सुकप्पॆरुङ् कटले तूय्त्तिरु ऒऱ्ऱियूर्त् तुणैये
  तट्टिलाक् कुणत्तोर् पुकऴ्सॆयुम् कुकऩैत् तन्दरुळ् तरुन्दया नितिये.

அபராத விண்ணப்பம் // அபராத விண்ணப்பம்

No audios found!