திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अपरात विण्णप्पम्
aparāta viṇṇappam
अरुळ्विटै वेट्कै
aruḷviṭai vēṭkai
Second Thirumurai

018. अऱिवरुम् पॆरुमै
aṟivarum perumai

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नायिऩुम् कटैयेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् पिणियाल् नलिकिऩ्ऱ नलिविऩै अऱिन्दुम्
  तायिऩुम् इऩियाय् इऩ्ऩुम्नी वरवु ताऴ्त्तऩै ऎऩ्कॊलॆऩ् ऱऱियेऩ्
  मायिऩुम् अल्लाल् वाऴिऩुम् निऩतु मलरटि अऩ्ऱिऒऩ् ऱेत्तेऩ्
  कायिऩुम् ऎऩ्ऩैक् कऩियिऩुम् निऩ्ऩैक् कऩविऩुम् विट्टिटेऩ् काणे.
 • 2. काण्पतु करुति मालॊटु मलर्वाऴ् कटवुळर् इरुवरुम् तङ्कळ्
  माण्पतु माऱि वेऱुरु ऎटुत्तुम् वळ्ळल्निऩ् उरुअऱिन् तिलरे
  कोण्पतर् नॆञ्सक् कॊटियऩेऩ् ऎन्दक् कॊळ्कैकॊण् टऱिकुवतैया
  पूण्पतु पणियाय् पॊतुविल्निऩ् ऱाटुम् पुऩितनिऩ् अरुळला तिऩ्ऱे.
 • 3. इऩ्ऱुवन् तॆऩैनी अटिमैकॊळ् ळायेल् ऎव्वुल कत्तरुम् तूऱ्ऱ
  नऩ्ऱुनिऩ् ऱऩ्मेल् पऴिवरुम् ऎऩ्मेल् पऴियिलै नविऩ्ऱऩऩ् ऐया
  अऩ्ऱुवन् तॊरुसेय्क् करुळ्पुरिन् ताण्ट अण्णले ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  निऩ्ऱुसिऱ् सपैक्कुळ् नटम्सॆयुम् करुणा निलयमे निऩ्मलस् सुटरे.
 • 4. सुटर्कॊळुम् मणिप्पूण् मुलैमट वियर्तम् तॊटक्किऩिल् पट्टुऴऩ् ऱोया
  इटर्कॊळुम् ऎऩैनी आट्कॊळुम् नाळ्ताऩ् ऎन्दनाळ् अन्दनाळ् उरैयाय्
  पटर्कॊळुम् वाऩोर् अमुतुण नञ्सैप् परिन्दुण्ट करुणैअम् परमे
  कुटर्कॊळुम् सूलप् पटैउटै यवऩे कोतैयोर् कूऱुटैयवऩे.
 • 5. उटैमैवैत् तॆऩक्किऩ् ऱरुळ्सॆया विटिऩुम् ऒप्पिलाय् निऩ्ऩटिक् कॆऩैये
  अटैमैवैत् तेऩुम् निऩ्अरुट् पॊरुळ्इङ् कळित्तिट वेण्टुम् इऩ्ऱॆवैक्कुम्
  कटैमैयेऩ् वेऱोर् तेवरै अऱियेऩ् कटवुळ्निऩ् तिरुवटि अऱिक
  पटैमैसेर् करत्तॆम् पसुपति नीये ऎऩ्उळम् पार्त्तुनिऩ् ऱाये.
 • 6. पार्त्तुनिऱ् किऩ्ऱाय् यावैयुम् ऎळियेऩ् परतवित् तुऱुकणाल् नॆञ्सम्
  वेर्त्तुनिऱ् किऩ्ऱेऩ् कण्टिलैकॊल्लो विटम्उण्टकण्टऩ्नीअऩ्ऱो
  आर्त्तुनिऱ् किऩ्ऱार् ऐम्पुल वेटर् अवर्क्किलक् कावऩो तमियेऩ्
  ओर्त्तुनिऱ् किऩ्ऱार् परवुनल् ऒऱ्ऱि यूरिल्वाऴ् ऎऩ्उऱ विऩऩे.
 • 7. उऱवऩे उऩ्ऩै उळ्किनॆञ् सऴलिऩ् उऱुम्इऴु तॆऩक्कसिन् तुरुका
  मऱवऩेऩ् तऩ्ऩै आट्कॊळा विटिल्याऩ् वरुन्दुव तऩ्ऱिऎऩ् सॆय्केऩ्
  निऱवऩे वॆळ्ळै नीऱणि पवऩे नॆऱ्ऱिमेल् कण्णुटै यवऩे
  अऱवऩे तिल्लै अम्पलत् ताटुम् अप्पऩे ऒऱ्ऱियूर्क् करैसे.
 • 8. करैपटा वञ्सप् पवक्कटल् उऴक्कुम् कटैयऩेऩ् निऩ्तिरु वटिक्कु
  विरैपटा मलर्पोल् इरुन्दुऴल्किऩ्ऱेऩ्वॆऱ्ऱऩेऩ् ऎऩ्सॆय विरैकेऩ्
  तिरैपटाक् करुणैस् सॆल्ववा रितिये तिरुवॊऱ्ऱि यूर्वळर् तेऩे
  उरैपटाप् पॊऩ्ऩे पुरैपटा मणिये उण्णुतऱ् किऩियनल् अमुते.
 • 9. नल्अमु तऩैयार् निऩ्तिरु वटिक्के नण्पुवैत् तुरुकुकिऩ् ऱऩराल्
  पुल्अमु तऩैयेऩ् ऎऩ्सॆय्वाऩ् पिऱन्देऩ् पुण्णियम् ऎऩ्पतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  सॊल्अमु तऩैय तोकैओर् पाकम् तुऩ्ऩिय तोऩ्ऱले कऩियाक्
  कल्अमु ताक्कुम् कटऩ्उऩक् कऩ्ऱो कटैयऩेऩ् कऴऱुव तॆऩ्ऩे.
 • 10. ऎऩ्ऩैनिऩ् ऩवऩाक् कॊण्टुनिऩ् करुणै ऎऩ्ऩुम्नऩ् ऩीरिऩाल् आट्टि
  अऩ्ऩैअप् पऩुमाय्प् परिवुकॊण् टाण्ट अण्णले नण्णरुम् पॊरुळे
  उऩ्ऩरुन् तॆय्व नायक मणिये ऒऱ्ऱियूर् मेवुम्ऎऩ् उऱवे
  नऩ्ऩर्सॆय् किऩ्ऱोय् ऎऩ्सॆय्वेऩ् इतऱ्कु नऩ्कुकैम् माऱुना येऩे.

அறிவரும் பெருமை // அறிவரும் பெருமை

No audios found!