திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம்
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam
ஆடலமுதப் பத்து
āṭalamutap pattu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

024. தியாக வண்ணப் பதிகம்
tiyāka vaṇṇap patikam

No audios found!