திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆடலமுதப் பத்து
āṭalamutap pattu
சிவானந்தப் பத்து
sivāṉantap pattu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

026. திருவடிச் சரண்புகல்
tiruvaṭich saraṇpukal

No audios found!