திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पुण्णिय विळक्कम्
puṇṇiya viḷakkam
स्री सिवसण्मुक नाम सङ्कीर्त्तऩ लकिरि
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri
Second Thirumurai

002. अरुळ् नाम विळक्कम्
aruḷ nāma viḷakkam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वाङ्कु विल्नुतल् मङ्कैयर् विऴियाल्
  मयङ्कि वञ्सर्पाल् वरुन्दिनाळ् तोऱुम्
  एङ्कु किऩ्ऱतिल् ऎऩ्पयऩ् कण्टाय्
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  तेङ्कु लावुसॆङ् करुम्पिऩुम् इऩिताय्त्
  तित्तित् तऩ्पर्तम् सित्तत्तुळ् ऊऱि
  ओङ्कुम् ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 2. तवम तिऩ्ऱिवऩ् मङ्कैयर् मुयक्काल्
  तरुमम् इऩ्ऱुवञ् सकर्कटुञ् सार्वाल्
  इवकै याल्मिक वरुन्दुऱिल् ऎऩ्ऩाम्
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  पवम तोट्टिनल् आऩन्द उरुवाम्
  पाङ्कु काट्टिनल् पतन्दरुम् अटियार्
  उवकै ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 3. मिऩ्ऩुम् नुण्णिटैप् पॆण्पॆरुम् पेय्कळ्
  वॆय्य नीर्क्कुऴि विऴुन्दतु पोक
  इऩ्ऩुम् वीऴ्कलै उऩक्कॊऩ्ऱु सॊल्वेऩ्
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  पॊऩ्उ लाविय पुयम् उटै याऩुम्
  पुकऴ्उ लाविय पूउटै याऩुम्
  उऩ्ऩुम् ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 4. पॊऩ्ऱुम् वाऴ्क्कैयै निलैऎऩ निऩैन्दे
  पुलैय मङ्कैयर् पुऴुनॆळि अळऱ्ऱिल्
  ऎऩ्ऱुम् वीऴ्न्दुऴल् मटमैयै विटुत्ते
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  तुऩ्ऱु तीम्पलास् सुळैयिऩुम् इऩिप्पाय्त्
  तॊण्टर् तङ्कळ्नास् सुवैपॆऱ ऊऱि
  ऒऩ्ऱुम् ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 5. वरैक्कु नेर्मुलै मङ्कैयर् मयलाल्
  मयङ्कि वञ्सराल् वरुत्तमुऱ् ऱञराम्
  इरैक्कुम् माक्कटल् इटैविऴुन् तयरेल्
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  करैक्कुम् तॆळ्ळिय अमुतमो तेऩो
  कऩिकॊ लोऎऩक् कऩिवुटऩ् उयर्न्दोर्
  उरैक्कुम् ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 6. वातु सॆय्म्मट वार्तमै विऴैन्दाय्
  मऱलि वन्दुऩै वाऎऩ अऴैक्किल्
  एतु सॆय्वैयो एऴैनी अन्दो
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  पोतु वैकिय नाऩ्मुकऩ् मकवाऩ्
  पुणरि वैकिय पूमकळ् कॊऴुनऩ्
  ओतुम् ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 7. नण्णुम् मङ्कैयर् पुऴुमलक् कुऴियिल्
  नाळुम् वीऴ्वुऱ्ऱु नलिन्दिटेल् नितमाय्
  ऎण्णुम् ऎऩ्मॊऴि कुरुमॊऴि आक
  ऎण्णि ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  पण्णुम् इऩ्सुवै अमुतिऩुम् इऩिताय्प्
  पत्तर् नाळ्तॊऱुम् सित्तमुळ् ळूऱ
  उण्णुम् ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 8. पन्द वण्णमाम् मटन्दैयर् मयक्काल्
  पसैयिल् नॆञ्सराल् परिवुऱु किऩ्ऱाय्
  ऎन्द वण्णनी उय्वणम् अन्दो
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  सन्द माम्पुकऴ् अटियरिल् कूटिस्
  सऩऩम् ऎऩ्ऩुमोर् साकरम् नीन्दि
  उन्द ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 9. मट्टिऩ् मङ्कैयर् कॊङ्कैयै विऴैन्दाय्
  मट्टि लाततोर् वऩ्तुयर् अटैन्दाय्
  ऎट्टि अऩ्ऩर्पाल् इरन्दलै किऩ्ऱाय्
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  तट्टि लातनल् तवत्तवर् वाऩोर्
  सार्न्दुम् काण्किलात् तऱ्परम् पॊरुळै
  ऒट्टि ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.
 • 10. निलवुम् ऒण्मति मुकत्तियर्क् कुऴऩ्ऱाय्
  नीस नॆञ्सर्तम् नॆटुङ्कटै तऩिऱ्पोय्
  इलवु कात्तऩै ऎऩ्ऩैनिऩ् मतियो
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् पोन्दु
  पलवुम् आय्न्दुनऩ् कुण्मैयै उणर्न्द
  पत्तर् उळ्ळकप् पतुमङ्कळ् तोऱुम्
  उलवुम् ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  ओम्सि वायऎऩ् ऱुऩ्ऩुति मऩऩे.

அருள் நாம விளக்கம் // அருள் நாம விளக்கம்