திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुळ् नाम विळक्कम्
aruḷ nāma viḷakkam
नमस्सिवाय सङ्कीर्त्तऩ लकिरि
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri
Second Thirumurai

003. स्री सिवसण्मुक नाम सङ्कीर्त्तऩ लकिरि
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पऴुतु नेर्किऩ्ऱ वञ्सकर् कटैवाय्प्
  पऱ्ऱि निऩ्ऱतिल् पयऩ्ऎतु कण्टाय्
  पॊऴुतु पोकिऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  पॊऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियम् पुरितऩक् केकित्
  तॊऴुतु सण्मुक सिवसिव ऎऩनम्
  तोऩ्ऱ लार्तमैत् तुतित्तवर् तिरुमुऩ्
  पऴुतु सॊल्लुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 2. सूतु नेर्किऩ्ऱ मुलैस्सियर् पॊरुट्टास्
  सुऱ्ऱि निऩ्ऱतिल् सुकम्ऎतु कण्टाय्
  पोतु पोकिऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  पॊऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियम् पुरितऩक् केकि
  ओतु सण्मुक सिवसिव ऎऩवे
  उऩ्ऩि नॆक्कुविट् टुरुकिनम् तुयराम्
  आतु सॊल्लुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 3. ञालम् सॆल्किऩ्ऱ वञ्सकर् कटैवाय्
  नण्णि निऩ्ऱतिल् नलम्ऎतु कण्टाय्
  कालम् सॆल्किऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  करुतुम् ऒऱ्ऱियम् कटिनकर्क् केकिक्
  कोलम् सॆय्अरुळ् सण्मुक सिवओम्
  कुऴक वोऎऩक् कूविनम् तुयराम्
  आलम् सॊल्लुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 4. मरुट्टि वञ्सकम् मतित्तिटुम् कॊटियार्
  वायल् कात्तिऩ्ऩुम् वरुन्दिल्ऎऩ् पयऩो
  इरुट्टिप् पोकिऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर् ऎऩुम्तलत् तेकित्
  तॆरुट्टि ऱञ्सॆयुम् सण्मुक सिवओम्
  सिवन माऎऩस् सॆप्पिनम् तुयराम्
  अरिट्टै ओतुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 5. इल्लै ऎऩ्पते पॊरुळ्ऎऩक् कॊण्टोर्
  ईऩ वायिलिल् इटर्प्पटु किऩ्ऱाय्
  ऎल्लै सॆल्किऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर् ऎऩुम्तलत् तेकित्
  तॊल्लै ओम्सिव सण्मुक सिवओम्
  तूय ऎऩ्ऱटि तॊऴुतुनाम् उऱ्ऱ
  अल्लल् ओतुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 6. करवु नॆञ्सिऩर् कटैत्तलैक् कुऴऩ्ऱाय्
  कलङ्कि इऩ्ऩुम्नी कलुऴ्न्दिटिल् कटिते
  इरवु पोन्दिटुम् ऎऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर् ऎऩुम्तलत् तेकिप्
  परवु सण्मुक सिवसिव सिवओम्
  परसु यम्पुसङ् करसम्पु नमओम्
  अरऎऩ् ऱेत्तुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 7. एय्न्दु वञ्सकर् कटैत्तलै वरुन्दि
  इरुक्किऩ् ऱाय्इऩि इस्सिऱु पॊऴुतुम्
  साय्न्दु पोकिऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  तकैकॊळ् ऒऱ्ऱियम् तलत्तिऩुक् केकि
  वाय्न्दु सण्मुक नमसिव सिवओम्
  वरसु यम्पुसङ् करसम्पु ऎऩवे
  आय्न्दु पोऱ्ऱुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 8. ईर्न्द नॆञ्सिऩर् इटन्दऩिल् इरुन्दे
  इटर्कॊण् टाय्इऩि इस्सिऱु पॊऴुतुम्
  पेर्न्दु पोकिऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  पिऱङ्कुम् ऒऱ्ऱियम् पॆरुनकर्क् केकि
  ऒर्न्दु सण्मुक सरवण पवओम्
  ओम्सु यम्पुसङ् करसम्पु ऎऩवे
  आर्न्दु पोऱ्ऱुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 9. कमैप्पिऩ् ईकिला वञ्सकर् कटैयैक्
  कात्ति रुक्कलै कटुकिइप् पॊऴुतुम्
  इमैप्पिल् पोकिऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  ऎऴिल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर् ऎऩुम्तलत् तेकि
  ऎमैप्पु रन्दसण् मुकसिव सिवओम्
  इऱैव सङ्कर अरकर ऎऩवे
  अमैप्पिऩ् एत्तुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.
 • 10. उऱैन्दु वञ्सर्पाल् कुऱैयिरन् तवमे
  उऴल्किऩ् ऱाय्इऩि उरैक्कुम्इप् पॊऴुतुम्
  कुऱैन्दु पोकिऩ्ऱ तॆऴुतिऎऩ् नॆञ्से
  कुलवुम् ऒऱ्ऱियम् कोनकर्क् केकि
  निऱैन्द सण्मुक कुरुनम सिवओम्
  निमल सिऱ्पर अरकर ऎऩवे
  अऱैन्दु पोऱ्ऱुतुम् ऐयुऱल् ऎऩ्मेल्
  आणै काण्अवर् अरुळ्पॆऱल् आमे.

சிவசண்முகநாமப் பதிகம் // ஸ்ரீ சிவசண்முக நாம ஸங்கீர்த்தன லகிரி