திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
புண்ணிய விளக்கம்
puṇṇiya viḷakkam
ஸ்ரீ சிவசண்முக நாம ஸங்கீர்த்தன லகிரி
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

002. அருள் நாம விளக்கம்
aruḷ nāma viḷakkam