திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள் நாம விளக்கம்
aruḷ nāma viḷakkam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

001. புண்ணிய விளக்கம்
puṇṇiya viḷakkam