திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நற்றுணை விளக்கம்
naṟṟuṇai viḷakkam
சிவபுண்ணியத் தேற்றம்
sivapuṇṇiyat tēṟṟam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

006. திருவருள் வழக்க விளக்கம்
tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam