திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருள் வழக்க விளக்கம்
tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam
முத்தி உபாயம்
mutti upāyam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

007. சிவபுண்ணியத் தேற்றம்
sivapuṇṇiyat tēṟṟam