திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सरणप् पतिकम्
saraṇap patikam
पॊतुत् तऩित् तिरुवॆण्पा
potut taṉit tiruveṇpā
Second Thirumurai

088. नॆञ्सॊटु नॆकिऴ्तल्
neñsoṭu nekiḻtal

  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सीर्तरु वार्पुकऴ्प् पेर्तरु वार्अरुळ् तेऩ्तरुवार्
  ऊर्तरु वार्मति युन्दरु वार्कति युन्दरुवार्
  एर्तरु वार्तरु वार्ऒऱ्ऱि यूर्ऎम् इऱैवर्अऩ्ऱि
  यार्तरु वार्नॆञ्स मेइङ्कुम् अङ्कुम् इयम्पुकवे.
 • 2. वाटक्कऱ् ऱाय्इः¤ तॆऩ्ऩैनॆञ् सेयिसै वाय्न्दसिन्दु
  पाटक्कऱ् ऱाय्इलै पॊय्वेटम् कट्टिप् पटिमिसैक्कूत्
  ताटक्कऱ् ऱाय्इलै अन्दो पॊरुळ्उऩक् कार्तरुवार्
  नीटक्कऱ् ऱार्पुकऴ् ऒऱ्ऱिऎम् माऩै निऩैइऩिये.
 • 3. सोटिल्लै मेल्वॆळ्ळैस् सॊक्काय् इलैनल्ल सोमऩ्इल्लै
  पाटिल्लै कैयिऱ् पणमिल्लै तेकप् परुमऩ्इल्लै
  वीटिल्लै यातॊरु वीऱाप्पुम् इल्लै विवाकमतु
  नाटिल्लै नीनॆञ्स मेऎन्द आऱ्ऱिऩिल् नण्णिऩैये.
 • 4. नेरा अऴुक्कुत् तुणियाकिल् उऩ्ऱऩै नेरिल्कण्टुम्
  पारा तवर्ऎऩ निऱ्पार् उटुत्ततु पट्टॆऩिलो
  वारा तिरुप्पतॆऩ् वारुम्ऎऩ् पार्इन्द वञ्सकर्पाल्
  सेरातु नऩ्ऩॆञ्स मेऒऱ्ऱि यूरऩैस् सेर्विरैन्दे.
 • 5. पॊय्विरिप् पार्क्कुप् पॊरुळ्विरिप् पार्नऱ् पॊरुट्पयऩाम्
  मॆय्विरिप् पार्क्किरु कैविरिप् पार्पॆट्टि मेवुपणप्
  पैविरिप् पार्अल्कुऱ् पैविरिप् पार्क्कवर् पाऱ्परवि
  मैविरिप् पाय्मऩ मेऎऩ्कॊ लोनिऩ् मतियिऩ्मैये.
 • 6. वाऴैक् कऩिउण माट्टातु वाऩिऩ् वळर्न्दुयर्न्द
  ताऴैक् कऩिउणत् तावुकिऩ् ऱोरिल् सयिलम्पॆऱ्ऱ
  माऴैक् कऩितिकऴ् वामत्तॆम् माऩ्तॊण्टर् माट्टकऩ्ऱे
  एऴैक् कऩिकर् उळत्तिऩर् पाऱ्सॆऩ्ऱ तॆऩ्ऩैनॆञ्से.
 • 7. कायार् सरिकैक् कलिङ्कम्उण् टेल्इक् कलिङ्कङ्कण्टाल्
  नीयार्निऩ् पेर्ऎतु निऩ्ऊर् ऎतुनिऩ् निलैयॆतुनिऩ्
  तायार्निऩ् तन्दै ऎवऩ्कुलम् एतॆऩ्पर् साऱ्ऱुम्अव्वल्
  वायार् इटञ्सॆलल् नॆञ्से विटैतर वल्लैअऩ्ऱे.
  ऎण्सीर्क्20 कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 8. तुट्ट वञ्सक नॆञ्सक मेऒऩ्ऱु सॊल्लक् केळ्कटल् सूऴ्उल कत्तिले
  इट्टम् ऎऩ्कॊल् इऱैयळ वेऩुम्ओर् इऩ्पम् इल्लै इटैक्किटै इऩ्ऩलाल्
  नट्ट मिक्कुऱल् कण्टुकण् टेङ्किऩै नाणु किऩ्ऱिलै नाय्क्कुङ् कटैयैनी
  पट्ट वऩ्मैकळ् ऎण्णिल् ऎऩक्कुटल् पतैक्कुम् उळ्ळम् पकील्ऎऩ एङ्कुमे.
  अऱुसीर्क्21 कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 9. पॆरियपॊरुळ् ऎवैक्कुम्मुतऱ् पॆरुम्पॊरुळाम् अरुम्पॊरुळैप् पेसऱ्कॊण्णात्
  तुरियनिलै अनुपवत्तैस् सुकमयमाय् ऎङ्कुमुळ्ळ तॊऩ्मै तऩ्ऩै
  अरियपरम् परमाऩ सितम्परत्ते नटम्पुरियुम् अमुतै अन्दो
  उरियपर कतिअटैतऱ् कुऩ्ऩिऩैयेऩ् मऩऩेनी उय्कु वाये.
 • 10. सॊऩ्ऩिलैक्कुम् पॊरुणिलैक्कुम् तूरियताय् आऩन्दस् सुटराय् अऩ्पर्
  तऩ्ऩिलैक्कुम् सॆऩ्ऩिलैक्कुम् अण्मैयताय् अरुळ्पऴुक्कुम् तरुवाय् ऎऩ्ऱुम्
  मुऩ्ऩिलैक्कुम् निऩ्ऩिलैक्कुम् काण्पतरिताय् मूवात मुतलाय्स् सुत्त
  नऩ्ऩिलैक्कुम् निलैयाय पसुपतियै मऩऩेनी नविऩ्ऱि टाये.
 • 11. मण्मुकत्तिल् पल्विटय वातऩैयाल् मऩऩेनी वरुन्दि अन्दो
  पुण्मुकत्तिल् सुवैविरुम्पुम् ऎऱुम्पॆऩवा ळानाळैप् पोक्कु किऩ्ऱाय्
  सण्मुकत्तॆम् पॆरुमाऩै ऐङ्करऩै नटराजत् तम्पि राऩै
  उण्मुकत्तिल् करुतिअनु पवमयमाय् इरुक्किलैनिऩ् उणर्स्सि ऎऩ्ऩे.
 • 12. माल्ऎटुत्तुक् कॊण्टुकरु माल्आकित् तिरिन्दुम्उळम् मालाय्प् पिऩ्ऩुम्
  वाल्ऎटुत्तुक् कॊण्टुनटन् तणिविटैयाय्स् सुमक्किऩ्ऱाऩ् मऩऩे नीअक्
  काल्ऎटुत्तुक् कॊण्टुसुमन् तिटविरुम्पु किलैअन्दो करुतुम् वेतम्
  नाल्ऎटुत्तुक् कॊण्टुमुटि सुमप्पतैयुम् अऱिकिलैनिऩ् नलन्दाऩ् ऎऩ्ऩे.
  आसिरियत् तुऱै
 • 13. उलकम् एत्तिनिऩ् ऱोङ्क ओङ्किय ऒळिकॊळ् मऩ्ऱिटै अळिकॊळ्मानटम्
  इलकु सेवटिक्के अऩ्पु कूर्न्दिलै एऴै नॆञ्से
  तिलक वाणुत लार्क्कु ऴऩ्ऱऩै तीमै येपुरिन् ताय्वि रिन्दऩै
  कलक मेकऩिन्दाय् ऎऩ्ऩै काण्निऩ् कटैक्क रुत्ते.

  • 19. सॆऩ्ऩैस् सपापति मुतलियार् वीट्टुत् तिरुमण अऴैप्पुत् तॊटर्पाकस् सॆय्तपाटल् ऎऩ इतु ऒरु तऩिप्पाटलाकवुम् वऴङ्कुकिऱतु. तॊ.वे 1,2, स.मु.कपतिप्पुकळिल् इतु इप्पतिकत्तिल् सेरविल्लै. आ.पा.पतिप्पिल् मट्टुम् सेर्न्दिरुक्किऱतु.
  • 20. अऱुसीर्. तॊ.वे 1,2. ऎण्सीर्. स.मु.क. आ. पा. 21. ऎऴुसीर्. तॊ.वे. 1,2 अऱुसीर्. स.मु.क. आ.पा. 22. आसिरियत् ताऴिसै. तॊ.वे. 1,2. स.मु.क.

நெஞ்சொடு நெகிழ்தல் // நெஞ்சொடு நெகிழ்தல்

No audios found!