திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सॊटु नॆकिऴ्तल्
neñsoṭu nekiḻtal
तिरुक्कुऱिप्पु नाट्टम्
tirukkuṟippu nāṭṭam
Second Thirumurai

089. पॊतुत् तऩित् तिरुवॆण्पा
potut taṉit tiruveṇpā

  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वन्दिक्कुम् मॆय्यटियार् मालऱ्ऱ ओर्मऩत्तिल्
  सन्दिक्कुम् ऎङ्कळ् सयम्पुवे - पन्दिक्कुम्
  वऩ्मलक्कट् टॆल्लाम् वलिकॆट् टऱनिऩतु
  निऩ्मलक्कण् तण्णरुळ्ताऩ् नेर्.
 • 2. सङ्करा मुक्कट् सयम्पुवे ताऴ्सटैमेल्
  पॊङ्करात् तिङ्कळ् पॊलिन्दोऩे - वॆङ्करा
  वाय्निऩ्ऱु पिळ्ळै वरप्पाटुम् वऩ्तॊण्टर्क्
  काय्निऩ्ऱु सन्दुरैत्त तार्.
 • 3. नीलक् कळङ्कॊण्ट नीटॊळिये नीळ्कङ्कै
  कोलस् सटैक्कणिन्द कोमळमे - ञालत्तिल्
  अन्दो सिऱियेऩ् अरुळिऩ्ऱि वाटुवतु
  सन्दोट मोनिऩ् ऱऩक्कु.
 • 4. नाऩ्सिऱियेऩ् ऎऩ्ऩिऩुम्इन् नाऩिलत्तिल् नाऩ्सॆय्पिऴै
  ताऩ्सिऱितो अऩ्ऱुलकिल् ताऩ्पॆरिते - माऩ्करत्तोय्
  अङ्ङऩमे ऩुम्उऩ् अरुट्पॆरुमैक् किप्पॆरुमै
  ऎङ्ङऩम्ऎऩ् ऱुळ्ळम् ऎऴुम्.
 • 5. आवित् तुणैयेऎऩ् आरमुते निऩ्वटिवैप्
  पावित्तुळ् नैयेऩ्इप् पावियेऩ् - सेवित्तु
  वाऴ्त्तेऩ्निऩ् पॊऩ्ऩटियिल् वन्दॆऩ् तलैकुऩित्तुत्
  ताऴ्त्तेऩ्ऎऩ् सॆय्तेऩ् तवम्.
 • 6. उऩ्ऩैनिऩैन् तिङ्के उलावुकिऩ्ऱेऩ् अऩ्ऱिऎन्दाय्
  पिऩ्ऩै निऩैप्पॊऩ्ऱुम् पॆऱ्ऱिलेऩ् - ऎऩ्ऩै
  विटातेनिऩ् पॊऩ्ऩटियै मेवार्सेर् तुऩ्पम्
  कॊटाते ऎऩैएऩ्ऱु कॊळ्.
 • 7. ऎऩ्ऩरसे निऩ्ऩटिक्कीऴ् ऎऩ्ऩिटरै नीक्कॆऩनाऩ्
  सॊऩ्ऩतलाल् तायुटऩुम् सॊऩ्ऩेऩो - इऩ्ऩुमिन्दत्
  तुऩ्पस् सुमैयैस् सुमक्कमुटि यातॆऩ्ऩाल्
  अऩ्पर्क् करुळ्वोय् अरुळ्.
 • 8. अऩ्ऩेऎऩ् अप्पाऎऩ् आरुयिर्क्कोर् आतरवे
  ऎऩ्ऩेनिऩ् उळ्ळम् इरङ्किलैये - पॊऩ्ऩे
  उटैया रिटैऎऩ् उळनॊन्दु वाटिक्
  कटैयेऩ् पटुन्दुयरैक् कण्टु.
 • 9. पकुति तकुति विकुतिऎऩुम् पाट्टिल्
  इकलिल् इटैयै इरट्टित् - तकविऩ्
  अरुस्सित्ताल् मुऩ्ऩाम् अतुकटैयाम् कण्टीर्
  तिरुस्सिऱ् सपैयाऩैत् तेर्न्दु.
 • 10. ताताता ताताता ताक्कुऱैक्कॆऩ् सॆय्कुतुम्याम्
  ताताता ऎऩ्ऱुलकिल् ताऩ्अलैन्दोम् - पोताता
  नन्दा मणिये नमस्सिवा यप्पॊरुळे
  ऎन्दाय् ऎऩप्पुकऴ वे.1
 • 11. पॊय्कण्टाय् कामप् पुतुमयक्किऱ् पोय्उऴलक्
  कैकण्टाय् ऎऩ्ऩपलऩ् कण्टाये - मॆय्कण्ट
  पॊऩ्ऩे अऩैयार्पाल् पोय्वणङ्कक् कऱ्ऱिलैयो
  ऎऩ्ऩेनिऩ् तऩ्मैमऩ मे.
 • 12. इव्वऴियिल् सॆल्लाते ऎऩ्ऩुटैयाऩ् तऩ्ऩटिसेर्
  अव्वऴियिल् सॆल्ऎऩ् ऱटिक्कटिक्कुस् - सॆव्वऴियिल्
  सॊऩ्ऩालुम् केट्किलैनी तुट्टमऩ मेउऩक्किङ्
  कॆऩ्ऩाल् उऱवे तिऩि.
 • 13. काल्वाङ् कियउट् कतवम् कॊळुम्अकत्तिऩ्
  पाल्वाङ् कियकाल् परम्परऩे - माल्वाङ्
  करितारम् ऊणाति याम्मयल्कॊण् टेऴैप्
  पॆरितार ओर्मॊऴियैप् पेसु.

  • 173. इतऩ् पॊरुळ्: पकुति, तकुति, विकुति ऎऩ्ऩुम् मूऩ्ऱु सॊऱ्कळिऩ् इटैयॆऴुत्तैइरट्टित्तु अरुस्सित्ताल् अवऱ्ऱिऩ् कटैयॆऴुत्तुकळ् सेर्न्द मुऩ्ऩॆऴुत्तुकळ्किटैक्कुम्. मूऩ्ऱु सॊऱ्कळिलुम् इटैयॆऴुत्तु कु. 3कु x 2 = 6कु, अऱुकु (अऱुकम्पुल्).मुतलॆऴुत्तुकळ् सेरिऩ्: प, त, वि - पतवि. कटैयॆऴुत्तुकळ् सेरिऩ्: ति, ति, ति - मूऩ्ऱुति, मुक्ति. सिऱ्सपैयाऩै अऱुकाल् अरुस्सित्ताल् मुत्तिप् पतवि पॆऱलाम्.
  • 174. 'ता ता ता ता ता ता ताक्कुऱै' ऎऩ्पतिल् ता ऎऩ्ऩुम् ऎऴुत्तु ऎऴुमुऱैअटुक्कि वन्दतु. अतऩै ऎऴुताक्कुऱै ऎऩ्ऱु पटिक्क. एऴु ता ऎऴुता. ऎऴुताक्कुऱैक्कुऎऩ् सॆय्कुतुम् - ऎमतु तलैयिल् ऎऴुतात कुऱैक्कु ऎऩ्ऩ सॆय्वोम्.इरण्टावतु अटियिल् 'ता ता ता' ऎऩ मुम्मुऱै अटुक्कि वन्दतै ताता, ताऎऩप् पिरित्तुप् पॊरुळ् कॊळ्क. ताता - वळ्ळले, ता - कॊटु.
  • 568 आम् पाटल् काण्क. मुतल् अटियिल् ऎऴुताक्कुऱै. इरण्टावतु अटियिल् 'ततिति' -ऒलिक्कुऱिप्पु. मूऩ्ऱाम् अटियिल् 'तितिति' - मुत्ति.इङ्कितमालैयिलुम् इव्वाऱु ऒरुपाटल् उण्टु. पाटल्1930.कुकुकुकुकुकु अणिवेणि - अऱुकु अणिन्द सटै .कुकुकुकुकुकुकुकु: कुकु - अमावासै, कुकु नाऩ्कुमुऱै अटुक्कि वन्दतु. नालु कुकु ऎऩ्ऱुकॊण्टु तॊटङ्कुम् इरुण्ट कून्दल् ऎऩप् पॊरुळ् कॊळ्ळवेण्टुम्. विरिक्किऱ्पॆरुकुम्.

பொதுத் தனித் திருவெண்பா // பொதுத் தனித் திருவெண்பா

No audios found!