திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சரணப் பதிகம்
saraṇap patikam
பொதுத் தனித் திருவெண்பா
potut taṉit tiruveṇpā
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

088. நெஞ்சொடு நெகிழ்தல்
neñsoṭu nekiḻtal

No audios found!