திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ജീവചാട്ചി മാലൈ
jīvasāṭsi mālai
ഇരന്ത വിണ്‍ണപ്പം
iranta viṇṇappam
Fifth Thirumurai

010. ആറ്റാ മുറൈ
āṟṟā muṟai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വിണ്‍അ റാതുവാഴ് വേന്തന്‍ ആതിയര്‍
  വേണ്‍ടി ഏങ്കവും വിട്ടെന്‍ നെഞ്ചകക്
  കണ്‍അ റാതുനീ കലന്തു നിറ്പതൈക്
  കള്‍ള നായിനേന്‍ കണ്‍ടു കൊണ്‍ടിലേന്‍
  എണ്‍അ റാത്തുയര്‍ക് കടലുള്‍ മൂഴ്കിയേ
  ഇയങ്കി മാഴ്കുവേന്‍ യാതു ചെയ്കുവേന്‍
  തണ്‍അ റ്‘പ്പൊഴില്‍ കുലവും പോരി6 വാഴ്
  ചാമി യേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 2. വാട്കണ്‍ ഏഴൈയര്‍ മയലില്‍ പട്ടകം
  മയങ്കി മാല്‍അയന്‍ വഴുത്തും നിന്‍തിരുത്
  താട്കണ്‍ നേയംഅറ് റുലക വാഴ്ക്കൈയില്‍
  ചഞ്ച രിത്തുഴല്‍ വഞ്ച നേന്‍ഇടം
  ആട്ക ണേചുഴല്‍ അന്ത കന്‍വരില്‍
  അഞ്ചു വേന്‍അലാല്‍ യാതു ചെയ്കുവേന്‍
  നാട്ക ണേര്‍മലര്‍പ് പൊഴില്‍കൊള്‍ പോരിവാഴ്
  നായ കാതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 3. എണ്‍ണില്‍ പുന്‍തൊഴില്‍ എയ്തി ഐയവോ
  ഇയല്‍പിന്‍ വാഴ്ക്കൈയില്‍ ഇയങ്കി മാഴ്കിയേ
  കണ്‍ണിന്‍ ഉണ്‍മണി യായ നിന്‍തനൈക്
  കരുതി ടാതുഴല്‍ കപട നേറ്കരുള്‍
  നണ്‍ണി വന്തിവന്‍ ഏഴൈ യാംഎന
  നല്‍കി ആണ്‍ടിടല്‍ നിയായ മേചൊലായ്
  തണ്‍ഇ രുംപൊഴില്‍ ചൂഴും പോരിവാഴ്
  ചാമി യേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 4. കൂവി ഏഴൈയര്‍ കുറൈകള്‍ തീരആട്
  കൊള്‍ളും വള്‍ളലേ കുറുകും വാഴ്ക്കൈയില്‍
  പാവി യേന്‍പടും പാട നൈത്തൈയും
  പാര്‍ത്തി രുന്തുംനീ പരിന്തു വന്തിലായ്
  ചേവി യേന്‍ എനില്‍ തള്‍ളല്‍ നീതിയോ
  തിരുവ രുട്കൊരു ചിന്തു വല്‍ലൈയോ
  താവി ഏര്‍വളൈപ് പയില്‍ചെയ് പോരിവാഴ്
  ചാമി യേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 5. ചന്തൈ നേര്‍നടൈ തന്‍നില്‍ ഏങ്കുവേന്‍
  ചാമി നിന്‍തിരുത് താളുക് കന്‍പിലേന്‍
  എന്തൈ നീമകിഴ്ന്‍ തെന്‍നൈ ആള്‍വൈയേല്‍
  എന്‍നൈ അന്‍പര്‍കള്‍ എന്‍ചൊല്‍ വാര്‍കളോ
  നിന്തൈ ഏറ്പിനും കരുണൈ ചെയ്തിടല്‍
  നിത്ത നിന്‍അരുള്‍ നീതി ആകുമാല്‍
  തന്തൈ തായ്എന വന്തു ചീര്‍തരും
  തലൈവ നേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 6. ചെല്‍ലും വാഴ്ക്കൈയില്‍ തിയങ്ക വിട്ടുനിന്‍
  ചെയ്യ താള്‍തുതി ചെയ്തി ടാതുഴല്‍
  കല്‍ലും വെന്‍നിടക് കണ്‍ടു മിണ്‍ടുചെയ്
  കള്‍ള നെഞ്ചിനേന്‍ കവലൈ തീര്‍പ്പൈയോ
  ചൊല്‍ലും ഇന്‍പവാന്‍ ചോതി യേഅരുള്‍
  തോറ്റ മേചുക ചൊരുപ വള്‍ളലേ
  ചല്‍ലി യങ്കെട അരുള്‍ചെയ് പോരിവാഴ്
  ചാമി യേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 7. ഏതു ചെയ്കുവ നേനും എന്‍റനൈ
  ഈന്‍റ നീപൊറുത് തിടുതല്‍ അല്‍ലതൈ
  ഈതു ചെയ്തവന്‍ എന്‍റിവ് വേഴൈയൈ
  എന്ത വണ്‍ണംനീ എണ്‍ണി നീക്കുവായ്
  വാതു ചെയ്വന്‍ഇപ് പോതു വള്‍ളലേ
  വറിയ നേന്‍എന മതിത്തു നിന്‍റിടേല്‍
  താതു ചെയ്മലര്‍പ് പൊഴില്‍കൊള്‍ പോരിവാഴ്
  ചാമി യേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 8. പേയും അഞ്ചുറും പേതൈ യാര്‍കളൈപ്
  പേണും ഇപ്പെരും പേയ നേറ്കൊരു
  തായും അപ്പനും തമരും നട്പുംആയ്ത്
  തണ്‍അ രുട്കടല്‍ തന്ത വള്‍ളലേ
  നീയും നാനുംഓര്‍ പാലും നീരുമായ്
  നിറ്ക വേണ്‍ടിനേന്‍ നീതി ആകുമോ
  ചായും വന്‍പവം തന്‍നൈ നീക്കിടും
  ചാമി യേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 9. പൊയ്യര്‍ തംമനം പുകുതല്‍ ഇന്‍റെനപ്
  പുനിത നു‘ലെലാം പുകല്‍വ താതലാല്‍
  ഐയ നിന്‍തിരു അരുട്കി രപ്പഇങ്
  കഞ്ചി നിന്‍റെന്‍ഇവ് വിഞ്ചു വഞ്ചനേന്‍
  മെയ്യര്‍ ഉള്‍ളുളേ വിളങ്കും ചോതിയേ
  വിത്തി ലാതവാന്‍ വിളൈന്ത ഇന്‍പമേ
  തൈയ ലാര്‍ഇരു വോരും മേവുതോള്‍
  ചാമി യേതിരുത് തണികൈ നാതനേ.
 • 10. മാലിന്‍ വാഴ്ക്കൈയിന്‍ മയങ്കി നിന്‍പതം
  മറന്തു ഴന്‍റിടും വഞ്ച നെഞ്ചിനേന്‍
  പാലിന്‍ നീര്‍എന നിന്‍അ ടിക്കണേ
  പറ്റി വാഴ്ന്തിടപ് പണ്‍ണു വായ്കൊലോ
  ചേലിന്‍ വാട്കണാര്‍ തീയ മായൈയില്‍
  തിയങ്കി നിന്‍റിടച് ചെയ്കു വായ്കൊലോ
  ചാല നിന്‍ഉളം താന്‍എവ് വണ്‍ണമോ
  ചാറ്റി ടായ്തിരുത് തണികൈ നാതനേ.

  • 6. പോരി-തിരുപ്പോരൂര്‍

ஆற்றா முறை // ஆற்றா முறை