திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆटुमॊऴि वञ्सि
neṭumoḻi vañsi
अटिमैत् तिऱत् तलैसल्
aṭimait tiṟat talaisal
Second Thirumurai

039. पऱ्ऱिऩ् तिऱम् पकर्तल्
paṟṟiṉ tiṟam pakartal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वाणरै विटैयूर् वरतऩै ऒऱ्ऱि वाणऩै मलिकटल् विटमाम्
  ऊणऩै अटियेम् उळत्तऩै ऎल्लाम् उटैयऩै उळ्किनिऩ् ऱेत्ता
  वीणरै मटमै विऴलरै मरट्ट वेटरै मूटरै नॆञ्सक्
  कोणरैमुरुट्टुक् कुऱुम्परैक् कण्टाल् कूसुव कूसुव विऴिये.
 • 2. मूवरै अळित्त मुतल्वऩै मुक्कण् मूर्त्तियैत् तीर्त्तऩैप् पॆरिय
  तेवरैक् कात्त सॆल्वऩै ऒऱ्ऱित् तियाकऩै निऩैन्दुनिऩ् ऱेत्ताप्
  पावरै वरैयाप् पटिऱ्ऱरै वातप् पतटरैस् सितटरैप् पकैसेर्
  कोवरैक् कॊटिय कुणत्तरैक् कण्टाल् कूसुव कूसुव विऴिये.
 • 3. अण्टऩै ऎण्तोळ् अत्तऩै ऒऱ्ऱि अप्पऩै ऐयऩै नील
  कण्टऩै अटियर् करुत्तऩैप् पूत कणत्तऩैक् करुतिनिऩ् ऱेत्ता
  मिण्टरैप् पिऩ्ऱा वॆळिऱ्ऱरैवलिय वेऱ्ऱरैस् सीऱ्ऱरैप् पापक्
  कुण्टरै वञ्सक् कुटियरैक् कण्टाल् कूसुव कूसुव विऴिये.
 • 4. नातऩैप् पॊतुविल् नटत्तऩै ऎवर्क्कुम् नल्लऩै वल्लऩैस् साम
  कीतऩै ऒऱ्ऱिक् किऱैवऩै ऎङ्कळ् केळ्वऩैक् किळर्न्दुनिऩ् ऱेत्तात्
  तीतरै नरकस् सॆक्करै वञ्सत् तिरुट्टरै मरुट्टरैत् तॊलैयाक्
  कोतरैक् कॊलैसॆय् कोट्टरैक् कण्टाल् कूसुव कूसुव विऴिये.
 • 5. नम्पऩै अऴिया नलत्तऩै ऎङ्कळ् नातऩै नीतऩैक् कस्सिक्
  कम्पऩै ऒऱ्ऱिक् कङ्कैवे णियऩैक् करुत्तऩैक् करुतिनिऩ् ऱेत्ता
  वम्परै ऊत्तै वायरैक् कपट मायरैप् पेयरै ऎट्टिक्
  कॊम्परैप् पॊल्लाक् कोळरैक् कण्टाल् कूसुव कूसुव विऴिये.
 • 6. सटैयऩै ऎवर्क्कुम् तलैवऩैक् कॊऩ्ऱैत् तारऩैस् सरासर सटत्तुळ्
  उटैयऩै ऒऱ्ऱि ऊरऩै मूवर् उस्सऩै उळ्किनिऩ् ऱेत्ताक्
  कटैयरैप् पऴैय कयवरैप् पुरट्टुक् कटियरैक् कटियरैक् कलक
  नटैयरै उलक नसैयरैक् कण्टाल् नटुङ्कुव नटुङ्कुव मऩमे.
 • 7. कञ्सऩैस् सिरङ्कॊय् करत्तऩै मूऩ्ऱु कण्णऩैक् कण्णऩैक् कात्त
  तञ्सऩै ऒऱ्ऱित् तलत्तऩैस् सैवत् तलैवऩैत् ताऴ्न्दुनिऩ् ऱेत्ता
  वञ्सरैक् कटैय मटैयरैक् काम मऩत्तरैस् सिऩत्तरै वलिय
  नञ्सरै इऴिन्द नरकरैक् कण्टाल् नटुङ्कुव नटुङ्कुव मऩमे.
 • 8. तामऩै मऴुमाऩ् तरित्तसॆङ् करऩैत् तकैयऩैस् सङ्करऩ् तऩ्ऩैस्
  सेमऩै ऒऱ्ऱित् तियाकऩैस् सिवऩैत् तेवऩैत् तेर्न्दुनिऩ् ऱेत्ता
  ऊमरैनीण्ट ऒतियरैप् पुतिय ऒट्टरैत् तुट्टरैप् पकैकॊळ्
  नामरै नरक नाटरैक् कण्टाल् नटुङ्कुव नटुङ्कुव मऩमे.
 • 9. ईसऩैत् तायिल् इऩियऩै ऒऱ्ऱि इऩ्पऩै अऩ्पऩै अऴियात्
  तेसऩैत् तलैमैत् तेवऩै ञाऩस् सिऱप्पऩैस् सेर्न्दुनिऩ् ऱेत्ता
  नीसरै नाण्इल् नॆट्टरै नरक नेयरैत् तीयरैत् तरुम
  नासरै ऒऴिया नट्टरैक् कण्टाल् नटुङ्कुव नटुङ्कुव मऩमे.
 • 10. नित्तऩैत् तूय निमलऩैप् पुलियूर् निरुत्तऩै ऒरुत्तऩै वाय्मैस्
  सुत्तऩै ऒऱ्ऱित् तलम्वळर् ञाऩ सुकत्तऩैस् सूऴ्न्दुनिऩ् ऱेत्ता
  मत्तरैस् समण वातरैत् तेर वऱियरै मुऱियरै वैण
  नत्तरैस् सुणङ्क नावरैक् कण्टाल् नटुङ्कुव नटुङ्कुव मऩमे.

பற்றின் திறம் பகர்தல் // பற்றின் திறம் பகர்தல்

No audios found!