திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पऱ्ऱिऩ् तिऱम् पकर्तल्
paṟṟiṉ tiṟam pakartal
अवत्तॊऴिऱ् कलैसल्
avattoḻiṟ kalaisal
Second Thirumurai

040. अटिमैत् तिऱत् तलैसल्
aṭimait tiṟat talaisal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तेवर् अऱियार् माल्अऱियाऩ् तिसैमा मुकत्तोऩ् ताऩ्अऱियाऩ्
  यावर् अऱियार् तिरुऒऱ्ऱि यप्पा अटियेऩ् यातऱिवेऩ्
  मूवर् तिरुप्पाट् टिऩुक्किसैन्दे मुतिर्तीम् पालुम् मुक्कऩियुम्
  कावल् अमुतुम् नऱुन्देऩुम् कैप्प इऩिक्कुम् निऩ्पुकऴे.
 • 2. पुकऴे विरुम्पिप् पुलऩ्इऴन्देऩ् पोन्दुऩ् पतत्तैप् पोऱ्ऱुकिलेऩ्
  इकऴेऩ् ऎऩैनाऩ् ऒऱ्ऱियप्पा ऎऩ्ऩै मतित्तेऩ् इरुळ्मऩत्तेऩ्
  तिकऴ्एऴ् उलकिल् ऎऩैप्पोल्ओर् सिऱियर् अऱियेऩ् तीविऩैयै
  अकऴेऩ्ऎऩिऩुम् ऎऩैयाळा तकऱ्ऱल् अरुळुक् कऴकऩ्ऱे.
 • 3. अऩ्ऱुम् अऱियार् मातवरुम् अयऩुम् मालुम् निऩ्निलैयै
  इऩ्ऱुम् अऱियार् अऩ्ऱियवर् ऎऩ्ऱुम् अऱियार् ऎऩ्ऩिल्ऒरु
  नऩ्ऱुम् अऱियेऩ् नायटियेऩ् नाऩ्ऎप्पटिताऩ् अऱिवेऩो
  ऒऩ्ऱुम् नॆऱिए तॊऱ्ऱियप्पा ऒप्पार् इल्ला उत्तमऩे.
 • 4. ऒप्पार् इल्ला ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩै मऱन्देऩ् मातर्कळ्तम्
  वॆप्पार् कुऴियिल् कण्मूटि विऴुन्देऩ् ऎऴुन्दुम् विरैकिऩ्ऱेऩ्
  इप्पार् नटैयिल् कळित्तवरै ईर्त्तुक् कॊटुपोय्स् सॆक्किलिटु
  विप्पार् नमऩार् ऎऩ्पतैनाऩ् निऩैया तऱिवै विटुत्तेऩे.
 • 5. विटुत्तेऩ् तवत्तोर् नॆऱितऩ्ऩै वियन्देऩ् उलक वॆन्नॆऱियै
  मटुत्तेऩ् तुऩ्प वारितऩै वञ्स मऩत्तर् माट्टुऱवै
  अटुत्तेऩ् ऒऱ्ऱि यप्पाउऩ् अटियै निऩैयेऩ् अलमन्देऩ्
  पटुत्ते नमऩ्सॆक् किटुम्पोतु पटिऱेऩ् यातु पटुवेऩो.
 • 6. पटुवेऩ् अल्लेऩ् नमऩ्तमराल् परिवेऩ् अल्लेऩ् परमनिऩै
  विटुवेऩ् अल्लेऩ् ऎऩ्ऩैयुम्नी विटुवाय् अल्लै इऩिस्सिऱितुम्
  कॆटुवेऩ् अल्लेऩ् सिऱियार्सॊल् केट्पेऩ् अल्लेऩ् तरुमनॆऱि
  अटुवेऩ् अल्लेऩ् तिरुऒऱ्ऱि यप्पा उऩ्ऱऩ् अरुळ्उण्टे.
 • 7. उण्टो ऎऩैप्पोल् मतिइऴन्दोर् ऒऱ्ऱि यप्पा उऩ्ऩुटैय
  तिण्टोळ् इलङ्कुम् तिरुनीऱ्ऱैक् काण विरुम्पेऩ् सेर्न्देत्तेऩ्
  ऎण्तोळ् उटैयाय् ऎऩ्ऱिरङ्केऩ् इऱैयुम् तिरुम्पेऩ् इव्वऱिवैक्
  कॊण्टे उऩैनाऩ् कूटुवऩ्निऩ् कुऱिप्पे तॊऩ्ऱुम् अऱियेऩे.
 • 8. अऱियेऩ् उऩ्तऩ् पुकऴ्प्पॆरुमै अण्णा ऒऱ्ऱि यप्पानाऩ्
  सिऱियेऩ् ऎऩिऩुम् निऩैअऩ्ऱित् तॆळियेऩ् मऱ्ऱोर् तेवर्तमै
  वॆऱियेऩ् पिऴैयैक् कुऱित्तॆऩैक्कै विट्टाल् ऎऩ्सॆय्वेऩ्अटियेऩ्
  नॆऱिये तरुतल् निऩ्कटऩ्काण् निऩ्ऩैप् पणितल् ऎऩ्कटऩे.
 • 9. कटऩे अटियर् तमैक्कात्तल् ऎऩ्ऱाल् कटैयेऩ् अटियऩ्अऩ्ऱो
  उटऩ्नेर् पिणियुम् ऒऴित्तिलैऎऩ् उळ्ळत् तुयरुम् तविर्त्तिलैये
  विटऩ्नेर् कण्टत् तिऩ्ऩमुते वेत मुटियिल् विळङ्कॊळिये
  अटऩ्एर् विटैयाय् तिरुऒऱ्ऱि यप्पा उऩैनाऩ् अयर्न्दिलऩे.
 • 10. इलऩे मऱ्ऱोर् तुणैसिऱितुम् ऎऩ्ऩे कामम् ऎऩुम्कटलिल्
  मलऩेऩ् वरुन्दक् कण्टिरुत्तल् मणिये अरुळिऩ् मरपऩ्ऱे
  अलऩे अयलाऩ् अटियेऩ्नाऩ् ऐयाऒऱ्ऱि यप्पानल्
  नलऩेर् तिल्लै अम्पलत्तिल् नटिक्कुम् पतमे नाटिऩऩे.
 • 11. नाटि अलुत्तेऩ् ऎऩ्अळवो नम्पा मऩ्ऱुळ् नऩ्कुनटम्
  आटि मकिऴुम् तिरुऒऱ्ऱि अप्पा उऩ्तऩ् अरुट्पुकऴैक्
  कोटि अळविल् ऒरुकूऱुम् कुणित्तार् इऩ्ऱि आङ्काङ्कुम्
  तेटि अळन्दुम् तॆळिन्दिलरे तिरुमाल् मुतलाम् तेवर्कळे.

அடிமைத் திறத் தலைசல் // அடிமைத் திறத் தலைசல்

No audios found!