திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
उय्कैत् तिरुप्पतिकम्
uykait tiruppatikam
तिरुवण्णप् पतिकम्
tiruvaṇṇap patikam
Second Thirumurai

077. आऩन्दप् पतिकम्
āṉantap patikam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कुटिकॊळ् मलञ्सूऴ् नववायिऱ् कूट्टैक् कात्तुक् कुणमिलियाय्प्
  पटिकॊळ् नटैयिल् परतविक्कुम् पावि येऩैप् परिन्दरुळिप्
  पॊटिकॊळ् वॆळ्ळैप् पूस्सणिन्द पॊऩ्ऩे उऩ्ऩैप् पोऱ्ऱिऒऱ्ऱिक्
  कटिकॊळ् नकर्क्कु वरस्सॆय्ताय् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 2. सातल् पिऱत्तल् ऎऩुम्कटलिल् ताऴ्न्दु करैका णातऴुन्दि
  ईतल् इरक्कम् ऎळ्अळवुम् इल्ला तलैयुम् ऎऩ्ऱऩैनी
  ओतल् अऱिवित् तुणर्वऱिवित् तॊऱ्ऱि यूर्स्सॆऩ् ऱुऩैप्पाटक्
  कातल् अऱिवित् ताण्टतऱ्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 3. अऱ्प अळवुम् निस्सयिक्कल् आका उटम्पै अरुमैसॆय्तु
  निऱ्प तलतुऩ् पॊऩ् अटियै निऩैयाक् कॊटिय नीलऩ्ऎऩैस्
  सऱ्प अणियाय् निऩ्ऱऩ्ऒऱ्ऱित् तलत्तैस् सार्न्दु निऩ्पुकऴैक्
  कऱ्प अरुळ्सॆय् तऩैअतऱ्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 4. उण्टु वऱिय ऒतिपोल उटम्पै वळर्त्तूऩ् ऊतियमे
  कॊण्टु काक्कैक् किरैयाकक् कॊटुक्क निऩैक्कुम् कॊटियऩ् ऎऩै
  विण्टु अऱिया निऩ्पुकऴै विरुम्पि ऒऱ्ऱि यूरिल्निऩैक्
  कण्टु वणङ्कस् सॆय्ततऱ्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 5. नाय्क्कुम् ऎऩक्कुम् ऒप्पारि नाटि अतऱ्कु विरुन्दिटुवाऩ्
  वाय्क्कुम् ऒतिपोल् पॊय्उटलै वळर्क्क निऩैक्कुम् वञ्सऩ्ऎऩै
  आय्क्कुम् इऩिय अप्पाउऩ् ऒऱ्ऱि यूरै अटैन्दिरुळैक्
  काय्क्कुम् वण्णम् सॆय्ततऱ्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 6. कुरुति निऱैन्द कुऱुङ्कुटत्तैक् कॊण्टोऩ् वऴियिल् सॆऩ्ऱिटवा
  यॆरुतिऩ् मऩत्तेऩ् सुमन्दुनलम् इऴन्दु तिरियुम् ऎय्प्पॊऴिय
  वरुति ऎऩवे वऴिअरुळि ऒऱ्ऱि यूर्क्कु वन्दुऩ्ऩैक्
  करुति वणङ्कस् सॆय्ततऱ्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 7. पावम् ऎऩुम्ओर् पॆरुञ्सरक्कुप् पैयै ऎटुत्तुप् पण्पऱियाक्
  कोवम् ऎऩुम्ओर् कुरङ्काट्टुम् कॊटियेऩ् तऩ्ऩैप् पॊरुट्पटुत्तित्
  तेवर् अमुते सिवऩेनिऩ् तिरुत्ताळ् एत्त ऒऱ्ऱिऎऩुम्
  कावल् नकरम् वरस्सॆय्ताय् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 8. पॊळ्ळऱ् कुटत्तिऩ् पुलाल्उटम्पैप् पोऱ्ऱि वळर्त्तुप् पुलऩ् इऴन्दे
  तुळ्ळऱ् कॆऴुन्द मऩत्तुटऩे तुळ्ळि अलैन्द तुट्टऩ् ऎऩै
  उळ्ळऱ् कऱिवु तन्दुऩ्ऱऩ् ऒऱ्ऱि यूर्क्कु वन्दुविऩैक्
  कळ्ळप् पकैनीक् किटस्सॆय्ताय् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 9. कूट्टुम् ऎलुम्पाल् तसैयतऩाल् कोलुम् पॊल्लाक् कूरैतऩै
  नाट्टुम् परम वीटॆऩवे नण्णि मकिऴ्न्द नायेऩै
  ऊट्टुन् ताय्पोल् उवन्दुऩ्ऱऩ् ऒऱ्ऱि यूर्वन् तुऱनिऩैवु
  काट्टुङ् करुणै सॆय्ततऱ्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 10. ऊणत् तुणर्न्द पऴुमरम्पोल् ऒतिपोल् तुऩ्पैत् ताङ्कुकिऩ्ऱ
  तूणत् तलम्पोल् सोरिमिकुम् तोलै वळर्त्त सुणङ्कऩ् ऎऩै
  माणप् परिवाल् अरुट्सिन्दा मणिये उऩ्ऱऩ् ऒऱ्ऱिनकर्
  काणप् पणित्त अरुळिऩुक्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.
 • 11. पुण्णुम् वऴुम्पुम् पुलाल्नीरुम् पुऴुवुम् पॊतिन्द पॊतिपोल
  नण्णुङ् कॊटिय नटैमऩैयै नाऩ्ऎऩ् ऱुळऱुम् नायेऩै
  उण्णुम् अमुते नीअमर्न्द ऒऱ्ऱि यूर्कण् टॆऩ्मऩमुम्
  कण्णुङ् कळिक्कस् सॆय्ततऱ्कोर् कैम्मा ऱऱियेऩ् कटैयेऩे.

ஆனந்தப் பதிகம் // ஆனந்தப் பதிகம்

No audios found!