திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिन्दैत् तिरुप्पतिकम्
sintait tiruppatikam
आऩन्दप् पतिकम्
āṉantap patikam
Second Thirumurai

076. उय्कैत् तिरुप्पतिकम्
uykait tiruppatikam

  कलिविरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुवुम् सीरुम्सि ऱप्पुम्ति ऱलुम्सऱ्
  कुरुवुम् कल्वियुम् कुऱ्ऱमिल् केळ्वियुम्
  पॊरुविल् अऩ्ऩैयुम् पोक्कऱु तन्दैयुम्
  तरुम वॆळ्विटैस् सामिनिऩ् नाममे.
 • 2. पॊय्य ऩेऩ्पिऴै यावुम्पॊ ऱुत्तरुळ्
  सॆय्य वेण्टुम्निऩ् सॆम्पॊऱ्प तमलाल्
  अय्य ऩेमुक्क णाइव्अ टियऩेऱ्
  कुय्य वेऱुपु कल्इलै उण्मैये.
 • 3. कळ्ळ नॆञ्सक ऩेऩुम्क टैयऩेऩ्
  वळ्ळल् निऩ्मलर् वार्कऴऱ् पातमे
  उळ्ळु वेऩ्मऱ्ऱै ओर्तॆय्व नेयमुम्
  कॊळ्ळ लेऩ्ऎऩ्कु ऱिप्पऱिन् ताळ्कवे.
 • 4. वञ्स मातर्म यक्कम्क ऩविऩुम्
  ऎञ्सु ऱातितऱ् कॆऩ्सॆय्कु वेऩ्ऎऩ्ऱऩ्
  नॆञ्सम् अम्मयल् नीङ्किट वन्दॆऩैत्
  तञ्सम् ऎऩ्ऱुऩ् सरण्तन्दु काक्कवे.
 • 5. पऱ्ऱु नॆञ्सकप् पातक ऩेऩ्सॆयुम्
  कुऱ्ऱम् यावुम्कु णम्ऎऩक् कॊण्टरुळ्
  उऱ्ऱ ऎळ्तुणै येऩुम्उ तवुवाय्
  कऱ्ऱ नऱ्ऱवर् एत्तुम्मुक् कण्णऩे.
 • 6. मतियुम् कल्वियुम् वाय्मैयुम् वण्मैयुम्
  पतियुम् ईन्दॆम्प सुपति मॆय्न्नॆऱिक्
  कतियिऩ् वैप्पतु निऩ्कटऩ् वऩ्कटल्
  वतियुम् नञ्सम्अ णिमणि कण्टऩे.
 • 7. नीटु वाऴ्क्कै नॆऱिवरु तुऩ्पिऩाल्
  वाटुम् ऎऩ्ऩैव रुन्दल्ऎऩ् ऱुऩ्पतम्
  पाटुम् वण्णम्नऱ् पाङ्करुळ् वाय्मऩ्ऱुळ्
  आटुम् मुक्कण्अ रुट्पॆरु वॆळ्ळमे.
 • 8. सिन्दै नॊन्दिस्सि ऱियअ टियऩेऩ्
  ऎन्दै ऎऩ्ऱुऩै ऎण्णिनिऱ् किऩ्ऱऩऩ्
  इन्दु सेकर ऩेउऩ्ऱऩ् इऩ्ऩरुळ्
  तन्दु काप्पतुऩ् तऩ्कटऩ् आकुमे.
 • 9. उऩ्ऩै नाटुम्ऎऩ् उळ्ळम् पिऱरिटैप्
  पॊऩ्ऩै नाटुम्पु तुमैइ तॆऩ्कॊलो
  मिऩ्ऩै नाटुम्नल् वेणिप्पि राऩ्इङ्के
  ऎऩ्ऩै नाटिऎ ऩक्करुळ् सॆय्कवे.
 • 10. इऴैपॊ ऱुत्तमु लैयवर्क् केऱ्ऱऎऩ्
  पिऴैपॊ ऱुप्पतुऩ् पेररुट् केतकुम्
  मऴैपॊ ऱुक्कुम्व टिवुटै योऩ्पुकऴ्
  तऴैपॊ ऱुक्कुम्स टैमुटित् तन्दैये.
 • 11. मूट ऩेऩ्पिऴै मुऱ्ऱुम् पॊऱुत्तुऩैप्
  पाट वेअरुट् पाङ्कॆऩक् कीतियेल्
  नाट वेऱुम ऩैयिटै नण्णिनाऩ्
  वाट वेण्टुव तॆऩ्ऩैऎम् वळ्ळले.
 • 12. मिऩ्ऩॊप् पाकि विळङ्कुम्वि रिसटै
  ऎऩ्ऩप् पाऎऩक् किऩ्ऩरुळ् ईन्दुनिऩ्
  पॊऩ्ऩॊप् पान्दुणैप् पूम्पतम् पोऱ्ऱिये
  उऩ्ऩप् पाङ्किऩ्उ यर्नॆऱि उय्क्कवे.

உய்கைத் திருப்பதிகம் // உய்கைத் திருப்பதிகம்