திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அவல மதிக்கு அலைசல்
avala matikku alaisal
அருள் திறத்து அலைசல்
aruḷ tiṟattu alaisal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

044. ஆனாவாழ்வின் அலைசல்
āṉāvāḻviṉ alaisal

No audios found!