திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नमस्सिवाय सङ्कीर्त्तऩ लकिरि
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri
तिरुवरुळ् वऴक्क विळक्कम्
tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam
Second Thirumurai

005. नऱ्ऱुणै विळक्कम्
naṟṟuṇai viḷakkam

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऎञ्स वेण्टिय ऐम्पुलप् पकैयाल्
  इटर्कॊण् टोय्न्दऩै ऎऩ्ऩिऩुम् इऩिनी
  अञ्स वेण्टिय तॆऩ्ऩैऎऩ् नॆञ्से
  अञ्सल् अञ्सल्काण् अरुमऱै नाऩ्कुम्
  विञ्स वेण्टियुम् मालवऩ् मलरोऩ्
  विळङ्क वेण्टियुम् मिटऱ्ऱिऩ्कण् अमुता
  नञ्सै वेण्टिय नातऩ्तऩ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 2. काविऩ् मऩ्ऩवऩ् ऎतिर्क्किऩुम् कामऩ्
  कणैकऩ् एविऩुम् कालऩे वरिऩुम्
  पूविऩ् मऩ्ऩवऩ् सीऱिऩुम् तिरुमाल्
  पोर्क्कु नेरिऩुम् पॊरुळल नॆञ्से
  ओविल् मातुयर् ऎऱ्ऱिऩुक् कटैन्दाय्
  ऒऩ्ऱुम् अञ्सल्नी उळवऱिन् तिलैयो
  नाविऩ् मऩ्ऩरैक् करैतऩिल् सेर्त्त
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 3. नीट्टम् उऱ्ऱतोर् वञ्सक मटवार्
  नॆटुङ्कण् वेल्पट निलैयतु कलङ्कि
  वाट्टम् उऱ्ऱऩै आयिऩुम् अञ्सेल्
  वाऴि नॆञ्समे मलर्क्कणै तॊटुप्पाऩ्
  कोट्टम् उऱ्ऱतोर् निलैयॊटु निऩ्ऱ
  कॊटिय कामऩैक् कॊळुविय नुतल्ती
  नाट्टम् उऱ्ऱतोर् नातऩ्तऩ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 4. ऎम्मै वाट्टुम्इप् पसियिऩुक् कॆवर्पाल्
  एकु वोम्ऎऩ ऎण्णलै नॆञ्से
  अम्म ऒऩ्ऱुनी अऱिन्दिलै पोलुम्
  आलक् कोयिलुळ् अऩ्ऱुसुन् तरर्क्काय्स्
  सॆम्मै मामलर्प् पतङ्कळ्नॊन् तिटवे
  सॆऩ्ऱु सोऱिरन् तळित्तरुळ् सॆय्तोऩ्
  नम्मै आळुटै नातऩ्तऩ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 5. ओटु किऩ्ऱऩऩ् कतिरवऩ् अवऩ्पिऩ्
  ओटु किऩ्ऱऩ ऒव्वॊरु नाळाय्
  वीटु किऩ्ऱऩ ऎऩ्सॆय्वोम् इऩिअव्
  वॆय्य कूऱ्ऱुवऩ् वॆकुण्टिटिल् ऎऩ्ऱे
  वाटु किऩ्ऱऩै अञ्सलै नॆञ्से
  मार्क्कण् टेयर्तम् माण्पऱिन् तिलैयो
  नाटु किऩ्ऱवर् नातऩ्तऩ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 6. मलङ्कुम् माल्उटल् पिणिकळै नीक्क
  मरुन्दु वेण्टिऩै वाऴिऎऩ् नॆञ्से
  कलङ्कु ऱेल्अरुळ् तिरुवॆण्­ ऱॆऩतु
  करत्ति रुन्दतु कण्टिलै पोलुम्
  विलङ्कु ऱाप्पॆरुम् कामनोय् तविर्क्क
  विरुम्पि एङ्किऩै वॆम्पुऱेल् अऴिया
  नलङ्कॊळ् सॆञ्सटै नातऩ्तऩ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 7. मालुम् तुञ्सुवाऩ् मलरवऩ् इऱप्पाऩ्
  मऱ्ऱै वाऩवर् मुऱ्ऱिलुम् अऴिवार्
  एलुम् नऱ्ऱुणै यार्नमक् कॆऩ्ऱे
  ऎण्णि निऱ्ऱियो एऴैनी नॆञ्से
  कोलुम् आयिरम् कोटिअण् टङ्कळ्
  कुलैय नीक्कियुम् आक्कियुम् अळिक्कुम्
  नालु मामऱैप् परम्पॊरुळ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 8. कन्द वण्णमाम् कमलऩ्माल् मुतलोर्
  कण्टि लार्ऎऩिल् कैलैयम् पतियै
  ऎन्द वण्णम्नाम् काण्कुव तॆऩ्ऱे
  ऎण्णि ऎण्णिनी एङ्किऩै नॆञ्से
  अन्द वण्णवॆळ् आऩैमेल् नम्पि
  अमर्न्दु सॆऩ्ऱतै अऱिन्दिलै पोलुम्
  नन्दम् वण्णमाम् नातऩ्तऩ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 9. वीर मान्दरुम् मुऩिवरुम् सुररुम्
  मेवु तऱ्कॊणा वॆळ्ळियङ् किरियैस्
  सेर नाम्सॆऩ्ऱु वणङ्कुम्वा ऱॆतुवो
  सॆप्पॆऩ् ऱेऎऩै नस्सिय नॆञ्से
  ऊर ऩारुटऩ् सेरऩार् तुरङ्कम्
  ऊर्न्दु सॆऩ्ऱअव् उळवऱिन् तिलैयो
  नार मार्मतिस् सटैयवऩ् नामम्
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.
 • 10. तलङ्कळ् तोऱुम्सॆऩ् ऱव्विटै अमर्न्द
  तम्पि राऩ्तिरुत् ताळिऩै वणङ्कि
  वलङ्कॊ ळुम्पटि ऎऩ्ऩैयुम् कूट
  वाऎऩ् किऩ्ऱऩै वाऴिऎऩ् नॆञ्से
  इलङ्कळ् तोऱुम्सॆऩ् ऱिरन्दिटुम् अवऩे
  ऎऩ्ऩै उऩ्ऩैयुम् ईर्क्कुवऩ् अतऱ्कु
  नलङ्कॊ ळुम्तुणै यातॆऩिल् केट्टि
  नमस्सि वायम्काण् नाम्पॆऱुम् तुणैये.

நற்றுணை விளக்கம் // நற்றுணை விளக்கம்