திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
स्री सिवसण्मुक नाम सङ्कीर्त्तऩ लकिरि
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri
नऱ्ऱुणै विळक्कम्
naṟṟuṇai viḷakkam
Second Thirumurai

004. नमस्सिवाय सङ्कीर्त्तऩ लकिरि
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri

  तिरुवॊऱ्ऱियूरुम् तिरुत्तिल्लैयुम्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सॊल्अ वाविय तॊण्टर्तम् मऩत्तिल्
  सुतन्द रङ्कॊटु तोऩ्ऱिय तुणैयैक्
  कल्अ वाविय एऴैयेऩ् नॆञ्सुम्
  करैन्दु वन्दिटक् कलन्दिटुम् कळिप्पैस्
  सॆल्अ वाविय पॊऴिल्तिरु वॊऱ्ऱित्
  तेऩैत् तिल्लैस्सिऱ् ऱम्पलत् ताटुम्
  नल्ल वाऴ्विऩै नाऩ्मऱैप् पॊरुळै
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 2. अट्ट मूर्त्तम ताकिय पॊरुळै
  अण्टर् आतियोर् अऱिकिलात् तिऱत्तै
  विट्ट वेट्कैयर्क् कङ्कैयिल् कऩियै
  वेत मूलत्तै वित्तक विळैवै
  ऎट्ट रुम्पर माऩन्द निऱैवै
  ऎङ्कुम् आकिनिऩ् ऱिलङ्किय ऒळियै
  नट्टम् आटिय नटऩना यकत्तै
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 3. उम्पर् वाऩ्तुयर् ऒऴित्तरुळ् सिवत्तै
  उलकॆ लाम्पुकऴ् उत्तमप् पॊरुळैत्
  तम्प माय्अकि लाण्टमुम् ताङ्कुम्
  सम्पु वैस्सिव तरुमत्तिऩ् पयऩैप्
  पम्पु सीररुळ् पॊऴितरु मुकिलैप्
  परम ञाऩत्तैप् परमसिऱ् सुकत्तै
  नम्पि ऩोर्कळै वाऴ्विक्कुम् नलत्तै
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 4. मालिऩ् उस्सिमेल् वतिन्दमा मणियै
  वऴुत्तुम् नाअकम् मणक्कुम्नऩ् मलरैप्
  पालिऩ् उळ्इऩित् तोङ्किय सुवैयैप्
  पत्तर् तम्उळम् परिसिक्कुम् पऴत्तै
  आलिऩ् ओङ्किय आऩन्दक् कटलै
  अम्प लत्तिल्आम् अमुतैवे तङ्कळ्
  नालिऩ् ऒऱ्ऱियूर् अमर्न्दिटुम् सिवत्तै
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 5. उण्णि ऱैन्दॆऩै ऒळित्तिटुम् ऒळियै
  उण्ण उण्णमेल् उवट्टुऱा नऱवैक्
  कण्णि ऱैन्दतोर् काट्सियै यावुम्
  कटन्द मेलवर् कलन्दिटुम् उऱवै
  ऎण्णि ऱैन्दमाल् अयऩ्मुतल् तेवर्
  यारुम् काण्किला इऩ्पत्तिऩ् निऱैवै
  नण्णि ऒऱ्ऱियूर् अमर्न्दरुळ् सिवत्तै
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 6. तिक्कु माऱिऩुम् ऎऴुकटल् पुविमेल्
  सॆऩ्ऱु माऱिऩुम् सेण्विळङ् कॊळिकळ्
  उक्कु माऱिऩुम् पॆयल्इऩ्ऱि उलकिल्
  उणवु माऱिऩुम् पुविकळोर् एऴुम्
  मिक्कु माऱिऩुम् अण्टङ्कळ् ऎल्लाम्
  विऴुन्दु माऱिऩुम् वेतङ्कळ् उणरा
  नक्कऩ् ऎम्पिराऩ् अरुळ्तिरुप् पॆयराम्
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 7. पॆऱ्ऱ ताय्तऩै मकमऱन् तालुम्
  पिळ्ळै यैप्पॆऱुम् ताय्मऱन् तालुम्
  उऱ्ऱ तेकत्तै उयिर्मऱन् तालुम्
  उयिरै मेविय उटल्मऱन् तालुम्
  कऱ्ऱ नॆञ्सकम् कलैमऱन् तालुम्
  कण्कळ् निऩ्ऱिमैप् पतुमऱन् तालुम्
  नऱ्ऱ वत्तवर् उळ्ळिरुन् तोङ्कुम्
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 8. उटैउ टुत्तिट इटैमऱन् तालुम्
  उलकु ळोर्पसिक् कुणमऱन् तालुम्
  पटैयॆ टुत्तवर् पटैमऱन् तालुम्
  परवै ताऩ्अलैप् पतुमऱन् तालुम्
  पुटैअ टुत्तवर् तमैमऱन् तालुम्
  पॊऩ्ऩै वैत्तअप् पुतैमऱन् तालुम्
  नटैअ टुत्तवर् वऴिमऱन् तालुम्
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 9. वऩ्मै सॆय्तिटुम् वऱुमैवन् तालुम्
  मकिऴ्वु सॆय्पॆरु वाऴ्वुवन् तालुम्
  पुऩ्मै मङ्कैयर् पुणर्स्सिनेर्न् तालुम्
  पॊरुन्दि ऩालुम्निऩ् ऱालुम्सॆऩ् ऱालुम्
  तऩ्मै इल्लवर् सार्पिरुन् तालुम्
  साऩ्ऱ मेलवर् तमैअटैन् तालुम्
  नऩ्मै ऎऩ्पऩ यावैयुम् अळिक्कुम्
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.
 • 10. इऩ्ऩुम् पऱ्पल नाळिरुन् तालुम्
  इक्क णन्दऩि लेइऱन् तालुम्
  तुऩ्ऩुम् वाऩ्कतिक् केपुकुन् तालुम्
  सोर्न्दु मानर कत्तुऴऩ् ऱालुम्
  ऎऩ्ऩ मेलुम्इङ् कॆऩक्कुवन् तालुम्
  ऎम्पि राऩ्ऎऩक्कु यातुसॆय् तालुम्
  नऩ्ऩर् नॆञ्सकम् नाटिनिऩ् ऱोङ्कुम्
  नमस्सि वायत्तै नाऩ्मऱ वेऩे.

நமச்சிவாயப் பதிகம் // நமச்சிவாய ஸங்கீர்த்தன லகிரி