திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुळ् वऴक्क विळक्कम्
tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam
मुत्ति उपायम्
mutti upāyam
Second Thirumurai

007. सिवपुण्णियत् तेऱ्ऱम्
sivapuṇṇiyat tēṟṟam

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कटवुळ् नीऱिटाक् कटैयरैक् कण्काळ्
  कऩवि लेऩुम्नीर् काणुतल् ऒऴिक
  अटवुळ् मासुतीर्त् तरुळ्तिरु नीऱ्ऱै
  अणियुम् तॊण्टरै अऩ्पुटऩ् काण्क
  तटवुम् इऩ्ऩिसै वीणैकेट् टरक्कऩ्
  तऩक्कु वाळॊटु नाळ्कॊटुत् तवऩै
  नटवुम् माल्विटै ऒऱ्ऱियूर् उटैय
  नातऩ् तऩ्ऩैनाम् नण्णुतऱ् पॊरुट्टे.
 • 2. पोऱ्ऱि नीऱिटाप् पुलैयरैक् कण्टाल्
  पोक पोकनीर् पुलमिऴन् तवमे
  नीऱ्ऱिऩ् मेऩियर् तङ्कळैक् कण्टाल्
  निऱ्क निऱ्कअन् निमलरैक् काण्क
  साऱ्ऱिऩ् नऩ्ऩॆऱि ईतुकाण् कण्काळ्
  तमऩि यप्पॆरुम् तऩुऎटुत् तॆयिलैक्
  काऱ्ऱि निऩ्ऱनम् कण्नुतऱ् करुम्पैक्
  कैलै आळऩैक् काणुतऱ् पॊरुट्टे.
 • 3. तॆय्व नीऱिटास् सिऱियरैक् कण्टाल्
  सीऱु पाम्पुकण् टॆऩऒळित् तेक
  सैव नीऱिटुम् तलैवरैक् कण्काळ्
  सार्न्दु निऩ्ऱुनीर् तऩिविरुन् तुण्क
  सॆय्प वऩ्सॆय लुम्अवै उटऩे
  सॆय्विप् पाऩुमाय्त् तिल्लैअम् पलत्तुळ्
  उय्व तेतरक् कूत्तुकन् ताटुम्
  ऒरुवऩ् नम्मुळम् उऱ्ऱिटऱ् पॊरुट्टे.
 • 4. तूय नीऱिटाप् पेयर्कळ् ऒऩ्ऱु
  सॊल्लु वारॆऩिल् पुल्लॆऩ अटैक्क
  ताय नीऱिटुम् नेयर्ऒऩ् ऱुरैत्ताल्
  तऴुवि येअतै मुऴुवतुम् केट्क
  सेय नऩ्ऩॆऱि अणित्ततु सॆविकाळ्
  सेर माऩिटैत् तिरुमुकम् कॊटुत्तु
  आय पाणऱ्कुप् पॊऩ्पॆऱ अरुळुम्
  ऐयर् सेवटि अटैकुतऱ् पॊरुट्टे.
 • 5. नल्ल नीऱिटा नाय्कळिऩ् तेकम्
  नाऱ्ऱम् नेर्न्दिटिल् नण्उयिर्प् पटक्क
  वल्ल नीऱिटुम् वल्लवर् ऎऴिऩ्मॆय्
  वासम् नेरिटिल् मकिऴ्वुटऩ् मुकर्क
  सॊल्ल रुम्परि मळन्दरुम् मूक्के
  सॊल्लुम् वण्णम्इत् तूय्नॆऱि ऒऩ्ऱाम्
  अल्लल् नीक्किनल् अरुट्कटल् आटि
  ऐयर् सेवटि अटैकुतऱ् पॊरुट्टे.
 • 6. अरुळ्सॆय् नीऱिटार् अमुतुऩक् किटिऩुम्
  अम्म लत्तिऩै अरुन्दुतल् ऒऴिक
  तॆरुळ्कॊळ् नीऱिटुम् सॆल्वर्कूऴ् इटिऩुम्
  सेर्न्दु वाऴ्त्तिअत् तिरुअमु तुण्क
  इरुळ्सॆय् तुऩ्पनीत् तॆऩ्ऩुटै नावे
  इऩ्प नल्अमु तिऩितिरुन् तरुन्दि
  मरुळ्सॆय् याऩैयिऩ् तोलुटुत् तॆऩ्ऩुळ्
  वतियुम् ईसऩ्पाल् वाऴुतऱ् पॊरुट्टे.
 • 7. मुत्ति नीऱिटार् मुऩ्कैयाल् तॊटिऩुम्
  मुळ्ळु ऱुत्तल्पोल् मुऩिवुटऩ् नटुङ्क
  पत्ति नीऱिटुम् पत्तर्कळ् कालाल्
  पाय्न्दु तैक्किऩुम् परिन्दतै मकिऴ्क
  पुत्ति ईतुकाण् ऎऩ्ऩुटै उटम्पे
  पोऱ्ऱ लार्पुरम् पॊटिपट नकैत्तोऩ्
  सत्ति वेऱ्करत् तऩयऩै मकिऴ्वोऩ्
  तऩ्ऩै नाम्ऎऩ्ऱुम् सार्न्दिटऱ् पॊरुट्टे.
 • 8. इऩिय नीऱिटा ईऩनाय्प् पुलैयर्क्
  कॆळ्ळिल् पातियुम् ईकुतल् ऒऴिक
  इऩिय नीऱिटुम् सिवऩटि यवर्कळ्
  ऎम्मैक् केट्किऩुम् ऎटुत्तवर्क् कीक
  इऩिय नऩ्ऩॆऱि ईतुकाण् करङ्काळ्
  ईसऩ् नम्मुटै इऱैयवऩ् तुतिप्पोर्क्
  किऩिय माल्विटै एऱिवन् तरुळ्वोऩ्
  इटङ्कॊण् टॆम्मुळे इसैकुतऱ् पॊरुट्टे.
 • 9. नाट नीऱिटा मूटर्कळ् किटक्कुम्
  नरक इल्लिटै नटप्पतै ऒऴिक
  ऊटल् नीक्कुम्वॆण् नीऱिटुम् अवर्कळ्
  उलवुम् वीट्टिटै ओटियुम् नटक्क
  कूट नऩ्ऩॆऱि ईतुकाण् काल्काळ्
  कुमरऩ् तन्दैऎम् कुटिमुऴु ताळ्वोऩ्
  आट अम्पलत् तमर्न्दवऩ् अवऩ्तऩ्
  अरुट्क टल्पटिन् ताटुतऱ् पॊरुट्टे.
 • 10. निलैकॊळ् नीऱिटाप् पुलैयरै मऱन्दुम्
  निऩैप्प तॆऩ्पतै नॆञ्समे ऒऴिक
  कलैकॊळ् नीऱिटुम् करुत्तरै नाळुम्
  करुति निऩ्ऱुळे कऩिन्दुनॆक् कुरुक
  मलैकॊळ् विल्लिऩाऩ् माल्विटै उटैयाऩ्
  मलर्अ यऩ्तलै मऩ्ऩिय करत्ताऩ्
  अलैकॊळ् नञ्समु ताक्किय मिटऱ्ऱाऩ्
  अवऩै नाम्मकिऴ्न् तटैकुतऱ् पॊरुट्टे.

சிவபுண்ணியத் தேற்றம் // சிவபுண்ணியத் தேற்றம்