திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिवपुण्णियत् तेऱ्ऱम्
sivapuṇṇiyat tēṟṟam
अवलत् तऴुङ्कल्
avalat taḻuṅkal
Second Thirumurai

008. मुत्ति उपायम्
mutti upāyam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  वञ्सित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऒऱ्ऱि ऊरऩैप्
  पऱ्ऱि नॆञ्समे
  निऱ्ऱि नीअरुळ्
  पॆऱ्ऱि सेरवे.-
 • 2. सेर नॆञ्समे
  तूरम् अऩ्ऱुकाण्
  वारम् वैत्तियेल्
  सारुम् मुत्तिये.
 • 3. मुत्ति वेण्टुमेल्
  पत्ति वेण्टुमाल्
  सत्ति यम्इतु
  पुत्ति नॆञ्समे.
 • 4. नॆञ्स मेइतु
  वञ्स मेअल
  पिञ्स कऩ्पतम्
  तञ्सम् ऎऩ्पते.
 • 5. ऎऩ्प तेऱ्ऱवऩ्
  अऩ्प तेऱ्ऱुनी
  वऩ्पु माऱ्ऱुति
  इऩ्पम् ऊऱ्ऱवे.-
 • 6. ऊऱ्ऱम् उऱ्ऱुवॆण्
  नीऱ्ऱऩ् ऒऱ्ऱियूर्
  पोऱ्ऱ नीङ्कुमाल्
  आऱ्ऱ नोय्कळे.-
 • 7. नोय्कळ् कॊण्टिटुम्
  पेय्कळ् पऱ्पलर्
  तूय्तऩ् ऒऱ्ऱियूर्क्
  केय्तल् इल्लैये.
 • 8. इल्लै इल्लैकाण्
  ऒल्लै ऒऱ्ऱियूर्
  ऎल्लै सेरवे
  अल्लल् ऎऩ्पते.-
 • 9. अल्लल् ऎऩ्पतेऩ्
  तॊल्लै नॆञ्समे
  मल्लल् ऒऱ्ऱियूर्
  ऎल्लै सॆऩ्ऱुमे.-
 • 10. सॆऩ्ऱु वाऴ्त्तुति
  नऩ्ऱु नॆञ्समे
  ऎऩ्ऱुम् नल्वळम्
  ऒऩ्ऱुम् ऒऱ्ऱिये.-

முத்தி உபாயம் // முத்தி உபாயம்

No audios found!