திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள் திறத்து அலைசல்
aruḷ tiṟattu alaisal
பிரசாத விண்ணப்பம்
pirasāta viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

046. திருவிண்ணப்பம்
tiruviṇṇappam

No audios found!