திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவிண்ணப்பம்
tiruviṇṇappam
வழிமொழி விண்ணப்பம்
vaḻimoḻi viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

047. பிரசாத விண்ணப்பம்
pirasāta viṇṇappam

No audios found!