திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सैत् तेऱ्ऱल्
neñsait tēṟṟal
नॆटुमॊऴि वञ्सि
neṭumoḻi vañsi
Second Thirumurai

037. नॆञ्सऱिवुऱूउ
neñsaṟivuṟūu

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऎऩ्ऩ तऩ्ऱुकाण् वाऴ्क्कैयुट् सार्न्द
  इऩ्प तुऩ्पङ्कळ् इरुविऩैप् पयऩाल्
  मऩ्ऩुम् मुम्मल मटञ्सॆऱि मऩऩे
  वाऴ्ति योइङ्कु वल्विऩैक् किटमाय्
  उऩ्ऩ नल्अमु ताम्सिव पॆरुमाऩ्
  उऱ्ऱु वाऴ्न्दिटुम् ऒऱ्ऱियूर्क् किऩ्ऱे
  इऩ्ऩल् अऱ्ऱिटस् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 2. तुऩ्प वाऴ्विऩैस् सुकम्ऎऩ मऩऩे
  सूऴ्न्दु मायैयुळ् आऴ्न्दुनिऱ् किऩ्ऱाय्
  वऩ्प ताकिय नीयुम्ऎऩ् ऩुटऩे
  वरुति योअऩ्ऱि निऱ्ऱियो अऱियेऩ्
  ऒऩ्प ताकिय उरुवुटैप् पॆरुमाऩ्
  ऒरुवऩ् वाऴ्किऩ्ऱ ऒऱ्ऱियूर्क् किऩ्ऱे
  इऩ्प वाऴ्वुऱस् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 3. आट्टु किऩ्ऱतऱ् काकअम् पलत्तुळ्
  आटु किऩ्ऱसे वटिमलर् निऩैयाय्
  वाट्टु किऩ्ऱऩै वल्विऩै मऩऩे
  वाऴ्न्दु नीसुक माय्इरु कण्टाय्
  कूट्टु किऩ्ऱनम् परसिवऩ् मकिऴ्विल्
  कुलवुम् ऒऱ्ऱियूर्क् कोयिल्सूऴ्न् तिऩ्पम्
  ईट्टु किऩ्ऱतऱ् केकिऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 4. वञ्स वाऴ्क्कैयै विटुत्तऩऩ् नीये
  वारिक् कॊण्टिङ्कु वाऴ्न्दिरु मऩऩे
  नञ्सम् आयिऩुम् उण्कुवै नीताऩ्
  नाऩुम् अङ्कतै नयप्पतु नऩ्ऱो
  तञ्सम् ऎऩ्ऱवर्क् करुळ्तरुम् पॆरुमाऩ्
  तङ्कुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तलत्तिऩुक् किऩ्ऱे
  ऎञ्सल् इऩ्ऱिनाऩ् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 5. उण्मै ओतिऩुम् ओर्न्दिलै मऩऩे
  उप्पि लिक्कुवन् तुण्णुकिऩ् ऱवर्पोल्
  वॆण्मै वाऴ्क्कैयिऩ् नुकर्विऩै विरुम्पि
  वॆळुक्किऩ् ऱाय्उऩै वॆऱुप्पतिल् ऎऩ्ऩे
  तण्मै मेविय सटैयुटैप् पॆरुमाऩ्
  सार्न्द ऒऱ्ऱियन् तलत्तिऩुक् किऩ्ऱे
  ऎण्मै नीङ्किटस् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 6. नीटुम् ऐम्पॊऱि नॆऱिनटन् तुलक
  नॆऱियिल् कूटिनी निऩैप्पॊटु मऱप्पुम्
  नाटुम् मायैयिल् किटन्दुऴैक् किऩ्ऱाय्
  नऩ्ऱु निऩ्सॆयल् निऩ्ऱिटु मऩऩे
  आटुम् अम्पलक् कूत्तऩ्ऎम् पॆरुमाऩ्
  अमर्न्द ऒऱ्ऱियूर् आलयत् तिऩ्ऱे
  ईटु नीङ्किटस् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 7. कूऱुम् ओर्कणत् तॆण्णुऱुम् निऩैवु
  कोटि कोटियाय्क् कॊण्टतै मऱन्दु
  माऱु मायैयाल् मयङ्किय मऩऩे
  वरुति अऩ्ऱॆऩिल् निऱ्ऱिइव् वळविल्
  आऱु मेविय वेणिऎम् पॆरुमाऩ्
  अमर्न्द ऒऱ्ऱियूर् आलयम् अतऩ्पाल्
  ईऱिल् इऩ्पुऱस् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 8. यातु कण्टऩै अतऩिटत् तॆल्लाम्
  अणैकिऩ् ऱाय्अव माकनिऱ् कीन्द
  पोतु पोक्किऩै येइऩि मऩऩे
  पोति पोतिनी पोम्वऴि ऎल्लाम्
  कोतु नीक्किनल् अरुळ्तरुम् पॆरुमाऩ्
  कुलवुम् ऒऱ्ऱियूर्क् कोयिलुक् किऩ्ऱे
  एतम् ओटनाऩ् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 9. विस्सै वेण्टिऩै विऩैयुटै मऩऩे
  मेलै नाळ्पट्ट वेतऩै अऱियाय्
  तुस्सै नीपटुम् तुयर्उऩक् कल्लाल्
  सॊल्लि ऱन्दनल् सुकम्पलित् तिटुमो
  पिस्सै ऎम्पॆरु माऩ्ऎऩ निऩैयेल्
  पिऱङ्कुम् ऒऱ्ऱियम् पॆरुन्दकै अवऩ्पाल्
  इस्सै कॊण्टुनाऩ् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.
 • 10. तूक्कम् उऱ्ऱिटुम् सोम्पुटै मऩऩे
  सॊल्व तॆऩ्ऩैओर् सुकम्इतु ऎऩ्ऱे
  आक्कम् उऱ्ऱुनाऩ् वाऴनी नरकिल्
  आऴ नेर्न्दिटुम् अऩ्ऱुकण् टऱिकाण्
  नीक्कम् उऱ्ऱिटा निऩ्मलऩ् अमर्न्दु
  निकऴुम् ऒऱ्ऱियूर् नियमत्तिऱ् किऩ्ऱे
  एक्कम् अऱ्ऱिटस् सॆल्किऩ्ऱेऩ् उऩक्कुम्
  इयम्पि ऩेऩ्पऴि इल्लैऎऩ् मीते.

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறூஉ

No audios found!