திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सऱै कूवल्
neñsaṟai kūval
नॆञ्सऱिवुऱूउ
neñsaṟivuṟūu
Second Thirumurai

036. नॆञ्सैत् तेऱ्ऱल्
neñsait tēṟṟal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सॆऩ्ऱु वञ्सर्तम् पुऱङ्कटै निऩ्ऱु
  तिकैक्क ऎण्णुम्ऎऩ् तिऱऩ्इला नॆञ्से
  ऒऩ्ऱुम् अञ्सलै ऎऩ्ऩुटऩ् कूटि
  ऒऱ्ऱि यूर्क्किऩ्ऱु वरुतियेल् अङ्कु
  मऩ्ऱुळ् मेविय वळ्ळलार् मकिऴ्न्दु
  वाऴ्किऩ् ऱार्अवर् मलरटि वणङ्कि
  नऩ्ऱु वेण्टिय यावैयुम् वाङ्कि
  नल्कु वेऩ्ऎऩै नम्पुति मिकवे.
 • 2. तीतु वेण्टिय सिऱियर्तम् मऩैयिल्
  सॆऩ्ऱु निऩ्ऱुनी तिकैत्तिटल् नॆञ्से
  यातु वेण्टुति वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  याणर् मेविय ऒऱ्ऱियूर् अकत्तु
  मातु वेण्टिय नटऩना यकऩार्
  वळ्ळ लार्अङ्कु वाऴ्किऩ्ऱार् कण्टाय्
  ईतु वेण्टिय तॆऩ्ऩुमुऩ् अळिप्पार्
  एऱ्ऱु वाङ्किनाऩ् ईकुवऩ् उऩक्के.
 • 3. इरक्किऩ् ऱोर्कळुक् किल्लैऎऩ् ऩार्पाल्
  इरत्तल् ईतलाम् ऎऩल्उणर्न् तिलैयो
  करक्किऩ् ऱोर्कळैक् कऩविऩुम् निऩैयेल्
  करुति वन्दवर् कटियवर् ऎऩिऩुम्
  पुरक्किऩ् ऱोर्मलर्प् पुरिसटै उटैयार्
  पूत नायकर् पॊऩ्मलैस् सिलैयार्
  उरक्कुऩ् ऱोर्तिरु वॊऱ्ऱियूर्क् केकि
  उऩ्ऩि एऱ्कुतुम् उऱुतिऎऩ् नॆञ्से.
 • 4. कल्लिऩ् नॆञ्सर्पाल् कलङ्कल्ऎऩ् नॆञ्से
  करुति वेण्टिय तियाततु केण्मो
  सॊल्लिऩ् ओङ्किय सुन्दरप् पॆरुमाऩ्
  सोलैसूऴ् ऒऱ्ऱित् तॊऩ्ऩकर्प् पॆरुमाऩ्
  अल्लिऩ् ओङ्किय कण्टत्तॆम् पॆरुमाऩ्
  अयऩुम् मालुम्निऩ् ऱऱिवरुम् पॆरुमाऩ्
  वल्लै ईकुवाऩ् ईकुव तॆल्लाम्
  वाङ्कि ईकुवेऩ् वरुतिऎऩ् ऩुटऩे.
 • 5. इलवु काक्किऩ्ऱ किळ्ळैपोल् उऴऩ्ऱाय्
  ऎऩ्ऩै निऩ्मति एऴैनी नॆञ्से
  पलवु वाऴैमाक् कऩिकऩिन् तिऴियुम्
  पणैकॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् वरुति
  निलवु वॆण्मतिस् सटैयुटै अऴकर्
  निऱैय मेऩियिल् निकऴ्न्दनीऱ् ऱऴकर्
  कुलवु किऩ्ऱऩर् वेण्टिय ऎल्लाम्
  कॊटुप्पर् वाङ्किनाऩ् कॊटुप्पऩ्उऩ् तऩक्के.
 • 6. मऩ्ऩु रुत्तिरर् वाऴ्वैवेण् टिऩैयो
  माल वऩ्पॆऱुम् वाऴ्वुवेण् टिऩैयो
  अऩ्ऩ ऊर्तिपोल् आकवेण् टिऩैयो
  अमैयुम् इन्दिरऩ् आकवेण् टिऩैयो
  ऎऩ्ऩ वेण्टिऩुम् तटैयिलै नॆञ्से
  इऩ्ऱु वाङ्किनाऩ् ईकुवऩ् उऩक्के
  वऩ्ऩि अञ्सटै ऎम्पिराऩ् ऒऱ्ऱि
  वळङ्कॊळ् ऊरिटै वरुतिऎऩ् ऩुटऩे.
 • 7. मऱप्पि लास्सिव योकम्वेण् टुकिऩुम्
  वऴुत्त रुम्पॆरु वाऴ्वुवेण् टुकिऩुम्
  इऱप्पि लातिऩ्ऩुम् इरुक्कवेण् टुकिऩुम्
  यातु वेण्टिऩुम् ईकुवऩ् उऩक्के
  पिऱप्पि लाऩ्ऎङ्कळ् परसिव पॆरुमाऩ्
  पित्तऩ् ऎऩ्ऱुनी पॆयर्न्दिटल् नॆञ्से
  वऱप्पि लाऩ्अरुट् कटल्अवऩ् अमर्न्दु
  वाऴुम् ऒऱ्ऱियिऩ् वरुतिऎऩ् ऩुटऩे.
 • 8. कालम् सॆल्किऩ्ऱ तऱिन्दिलै पोलुम्
  कालऩ् वन्दिटिल् कारियम् इलैकाण्
  नीलम् सॆल्किऩ्ऱ मिटऱ्ऱिऩार् करत्तिल्
  निमिर्न्द वॆण्नॆरुप् पेन्दिय निमलर्
  एलम् सॆल्किऩ्ऱ कुऴलिओर् पुटैयार्
  इरुक्कुम् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् वरुति
  ञालम् सॆल्किऩ्ऱ तुयर्कॆट वरङ्कळ्
  नल्कु वार्अवै नल्कुवऩ् उऩक्के.
 • 9. सॆऩ्ऱु नीपुकुम् वऴियॆलाम् उऩ्ऩैत्
  तेट ऎऩ्वसम् अल्लऎऩ् नॆञ्से
  इऩ्ऱ रैक्कणम् ऎङ्कुम्नेर्न् तोटा
  तियल्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर्क् कॆऩ्ऩुटऩ् वरुति
  अऩ्ऱु वाऩवर् उयिर्पॆऱ नञ्सम्
  अरुन्दि निऩ्ऱऎम् अण्णलार् इटत्ते
  निऩ्ऱु वेण्टिय यावैयुम् उऩक्कु
  निकऴ वाङ्किनाऩ् ईकुवऩ् अऩ्ऱे.
 • 10. कॆटुक्कुम् वण्णमे पलर्उऩक् कुऱुति
  किळत्तु वार्अवर् कॆटुमॊऴि केळेल्
  अटुक्कुम् वण्णमे सॊल्किऩ्ऱेऩ् ऎऩैनी
  अम्मै इम्मैयुम् अकऩ्ऱिटा मैयिऩाल्
  तटुक्कुम् वण्णमे सॆय्तिटेल् ऒऱ्ऱित्
  तलत्ति ऩुक्किऩ्ऱॆऩ् ऱऩ्ऩुटऩ् वरुति
  मटुक्कुम् वण्णमे वेण्टिय ऎल्लाम्
  वाङ्कि ईकुवऩ् वाऴ्तिऎऩ् नॆञ्से.

  • 23. ईण्टु मेऱ्कॊण्ट कुऱट्पा.इरत्तलुम् ईतले पोलुम् करत्तल्कऩविलुम् तेऱ्ऱातार् माट्टु. 1054 (106 - इरवु - 4)

நெஞ்சைத் தேற்றல் // நெஞ்சைத் தேற்றல்

No audios found!