திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிறுமை விண்ணப்பம்
siṟumai viṇṇappam
இரங்கல் விண்ணப்பம்
iraṅkal viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

050. ஆற்றா விண்ணப்பம்
āṟṟā viṇṇappam

No audios found!