திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరు ఉలాప్ పేఱు
tiru ulāp pēṟu
ఇరఙ్కన్ మాలై
iraṅkaṉ mālai
Third Thirumurai

002. నారైయుం కిళియుం నాట్టుఱు తూతు
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

  తలైవి పఱవైమేల్ వైత్తుప్ పైయుళెయ్తల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కణ్ణన్ నెటునాళ్ మణ్ణిటందుం కాణక్ కిటైయాక్ కళలుటైయార్
  నణ్ణుం ఒఱ్ఱి నకరార్క్కు నారాయ్ సెన్ఱు నవిఱ్ఱాయో
  అణ్ణల్ ఉమతు పవనికణ్ట అన్ఱు ముతలాయ్ ఇన్ఱళవుం
  ఉణ్ణుం ఉణవో టుఱక్కమునీత్ తుఱ్ఱాళ్ ఎన్ఱివ్ వొరుమొళియే.
 • 2. మన్నుఙ్ కరుణై వళివిళియార్ మతుర మొళియార్ ఒఱ్ఱినకర్త్
  తున్నుం అవర్తన్ తిరుమున్పోయ్స్ సుకఙ్కాళ్ నిన్ఱు సొల్లీరో
  మిన్నున్ తేవర్ తిరుముటిమేల్ విళఙ్కుఞ్ సటైయైక్ కణ్టవళ్తన్
  పిన్నుఞ్ సటైయై అవిళ్త్తొన్ఱుం పేసాళ్ ఎంమైప్ పిరిందెన్ఱే.
 • 3. వటిక్కున్ తమిళ్త్తీన్ తేన్ఎన్న వసనం పుకల్వార్ ఒఱ్ఱితనిల్
  నటిక్కున్ తియాకర్ తిరుమున్పోయ్ నారాయ్ నిన్ఱు నవిఱ్ఱాయో
  పిటిక్కుఙ్ కిటైయా నటైఉటైయ పెణ్క ళెల్లాం పిస్సిఎన
  నొటిక్కుం పటిక్కు మికుఙ్కామ నోయాల్ వరుంది నోవతువే.
 • 4. మాయ మొళియార్క్ కఱివరియార్ వణ్కై ఉటైయార్ మఱైమణక్కుం
  తూయ మొళియార్ ఒఱ్ఱియిఱ్పోయ్స్ సుకఙ్కాళ్ నిన్ఱు సొల్లీరో
  నేయ మొళియాళ్ పందాటాళ్ నిల్లాళ్ వాస నీరాటాళ్
  ఏయ మొళియాళ్ పాలనముం ఏలాళ్ ఉంమై ఎణ్ణిఎన్ఱే.
 • 5. ఒల్లార్ పురమూన్ ఱెరిసెయ్తార్ ఒఱ్ఱి అమర్ందార్ ఎల్లార్క్కుం
  నల్లార్ వల్లార్ అవర్మున్పోయ్ నారాయ్ నిన్ఱు నవిఱ్ఱుతియే
  అల్లార్ కుళలాళ్ కణ్­రాం ఆఱ్ఱిల్ అలైందాళ్ అణఙ్కనైయార్
  పల్లార్ సూళ్ందు పళితూఱ్ఱప్ పటుత్తాళ్ విటుత్తాళ్ పాయల్ఎన్ఱే.
 • 6. ఓవా నిలైయార్ పొఱ్సిలైయార్ ఒఱ్ఱి నకరార్ ఉణ్మైసొలుం
  తూవాయ్ మొళియార్ అవర్మున్పోయ్స్ సుకఙ్కాళ్ నిన్ఱు సొల్లీరో
  పూవార్ ముటియాళ్ పూముటియాళ్ పోవాళ్ వరువాళ్ పొరుందుకిలాళ్
  ఆవా ఎన్పాళ్ మకళిరొటుం ఆటాళ్ తేటాళ్ అనంఎన్ఱే.
 • 7. వట్ట మతిపోల్ అళకొళుకుం వతన విటఙ్కర్ ఒఱ్ఱితనిల్
  నట్ట నవిల్వార్ అవర్మున్పోయ్ నారాయ్ నిన్ఱు నవిఱ్ఱాయో
  కట్ట అవిళ్ంద కుళల్ముటియాళ్ కటుకి విళుంద కలైపునైయాళ్
  ముట్ట విలఙ్కు ములైయినైయుం మూటాళ్ మతనై మునిందెన్ఱే.
 • 8. వేలై విటత్తై మిటఱ్ఱణింద వెణ్­ఱ్ ఱళకర్ విణ్ణళవుం
  సోలై మరువుం ఒఱ్ఱియిఱ్పోయ్స్ సుకఙ్కాళ్ అవర్మున్ సొల్లీరో
  మాలై మనత్తాళ్ కఱ్పకప్పూ మాలై తరినుం వాఙ్కుకిలాళ్
  కాలై అఱియాళ్ పకల్అఱియాళ్ కఙ్కుల్ అఱియాళ్ కనిందెన్ఱే.
 • 9. మాణ్కాత్ తళిర్క్కుం ఒఱ్ఱియినార్ వాన మకళిర్ మఙ్కలప్పొన్
  నాణ్కాత్ తళిత్తార్ అవర్మున్పోయ్ నారాయ్ నిన్ఱు నవిఱ్ఱుతియో
  పూణ్కాత్ తళియాళ్ పులంపినిన్ఱాళ్ పురణ్టాళ్ అయన్మాల్ ఆతియరాం
  సేణ్కాత్ తళిప్పోర్ తేఱ్ఱుకినుం తేఱాళ్ మనతు తిఱన్ఎన్ఱే.
 • 10. తేసు పూత్త వటివళకర్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱిత్ తేవర్పులిత్
  తూసు పూత్త కీళుటైయార్ సుకఙ్కాళ్ అవర్మున్ సొల్లీరో
  మాసు పూత్త మణిపోల వరుందా నిన్ఱాళ్ మఙ్కైయర్వాయ్
  ఏసు పూత్త అలర్క్కొటియాయ్ ఇళైత్తాళ్ ఉంమై ఎణ్ణిఎన్ఱే.

நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது // நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது

No audios found!