திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సల్లాప వియన్మొళి
sallāpa viyaṉmoḻi
ఇన్పప్ పుకళ్స్సి
iṉpap pukaḻchsi
Third Thirumurai

006. ఇన్పక్ కిళవి
iṉpak kiḷavi

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిల్లై వళత్తార్ అంపలత్తార్ తిరువేట్ కళత్తార్ సెవ్వణత్తార్
  కల్లై వళైత్తార్ ఎన్ఱన్మనక్ కల్లైక్ కుళైత్తార్ కఙ్కణత్తాల్
  ఎల్లై వళైత్తార్ తియాకర్తమై ఎళిలార్ ఒఱ్ఱి ఎనుంనకరిల్
  ఒల్లై వళైత్తుక్ కణ్టేన్నాన్ ఒన్ఱుం ఉరైయా తిరుందారే.
 • 2. ఇరుందార్ తిరువా రూరకత్తిల్ ఎణ్ణాక్ కొటియార్ ఇతయత్తిల్
  పొరుందార్ కొన్ఱైప్ పొలన్పూందార్ పునైందార్ తంమైప్ పుకళ్ందార్కణ్
  విరుందార్ తిరుందార్ పురమున్తీ విళైత్తార్ ఒఱ్ఱి నకర్కిళైత్తార్
  తరుందార్ కామ మరుందార్ఇత్ తరణి ఇటత్తే తరువారే.
 • 3. తరువార్ తరువార్ సెల్వముతల్ తరువార్ ఒఱ్ఱిత్ తలంఅమర్వార్
  మరువార్ తమతు మనమరువార్ మరువార్ కొన్ఱై మలర్పునైవార్
  తిరువార్ పుయనుం మలరోనుం తేటుం తియాకప్ పెరుమానార్
  వరువార్ వరువార్ ఎననిన్ఱు వళిపార్త్ తిరుందేన్ వందిలరే.
 • 4. వందార్ అల్లర్ మాతేనీ వరుందేల్ ఎన్ఱు మార్పిలఙ్కుం
  తందార్ అల్లల్ తవిర్ందోఙ్కత్ తందార్ అల్లర్ తయై ఉటైయార్
  సందార్ సోలై వళర్ఒఱ్ఱిత్ తలత్తార్ తియాకప్ పెరుమానార్
  పందార్ ములైయార్క్ కవర్కొటుక్కుం పరిసే తొన్ఱుం పార్త్తిలమే.
 • 5. ఇలమే సెఱిత్తార్ తాయర్ఇని ఎన్సెయ్ కువతెన్ ఱిరుందేఱ్కు
  నలమే తరువార్ పోల్వందెన్ నలమే కొణ్టు నళువినర్కాణ్
  ఉలమే అనైయ తిరుత్తోళార్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమానార్
  వలమే వలంఎన్అ వలంఅవలం మాతే ఇనిఎన్ వళుత్తువతే.
 • 6. వళుత్తార్ పురత్తై ఎరిత్తార్నల్ వలత్తార్ నటన మలరటియార్
  సెళుత్తార్ మార్పర్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తికళున్ తియాకప్ పెరుమానార్
  కళుత్తార్ విటత్తార్ తమతళకైక్ కణ్టు కనిందు పెరుఙ్కామం
  పళుత్తార్ తంమైక్ కలందిటనఱ్ పతత్తార్ ఎన్ఱుం పార్త్తిలరే.
 • 7. పారా తిరుందార్ తమతుముకం పార్త్తు వరుందుం పావైతనైస్
  సేరా తిరుందార్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తికళున్ తియాకప్ పెరుమానార్
  వారా తిరుందార్ ఇన్నుంఇవళ్ వరుత్తఙ్ కేట్టుం మాలైతనైత్
  తారా తిరుందార్ సలమకళైత్ తాళ్ంద సటైయిల్ తరిత్తారే.
 • 8. సటైయిల్ తరిత్తార్ ఒరుత్తితనైత్ తళువి మకిళ్మఱ్ ఱొరుపెణ్ణైప్
  పుటైయిల్ తరిత్తార్ మకళేనీ పోనాల్ ఎఙ్కే తరిప్పారో
  కటైయిల్ తరిత్త విటంఅతనైక్ కళత్తిల్ తరిత్తార్ కరిత్తోలై
  ఇటైయిల్ తరిత్తార్ ఒఱ్ఱియూర్ ఇరుందార్ ఇరుందార్ ఎన్నుళత్తే.
 • 9. ఉళత్తే ఇరుందార్ తిరుఒఱ్ఱి యూరిల్ ఇరుందార్ ఉవర్విటత్తైక్
  కళత్తే వతిందార్ అవర్ఎన్ఱన్ కణ్ణుళ్ వతిందార్ కటల్అముతాం
  ఇళత్తే మొళియాయ్ ఆతలినాల్ ఇమైయేన్ ఇమైత్తల్ ఇయల్పన్ఱే
  వళత్తే మనత్తుం పుకుకిన్ఱార్ వరుందేన్ సఱ్ఱుం వరుందేనే.
 • 10. వరుందేన్ మకళీర్ ఎనైఒవ్వార్ వళఞ్సేర్ ఒఱ్ఱి మన్నవనార్
  తరుందేన్ అముతం ఉణ్టెన్ఱుం సలియ వాళ్విల్ తరుక్కిమకిళ్న్
  తిరుందేన్ మణాళర్ ఎనైప్పిరియార్ ఎన్ఱుం పుణర్స్సిక్ కేతువితాం
  మరుందేన్ మైయఱ్ పెరునోయై మఱందేన్ అవరై మఱందిలనే.

இன்பக் கிளவி // இன்பக் கிளவி

No audios found!