திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇన్పక్ కిళవి
iṉpak kiḷavi
తిరు ఉలాత్ తిఱం
tiru ulāt tiṟam
Third Thirumurai

007. ఇన్పప్ పుకళ్స్సి
iṉpap pukaḻchsi

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మాటొన్ ఱుటైయార్ ఉణవిన్ఱి మణ్ణున్ టతుకాణ్ మలరోన్ఱన్
  ఓటొన్ ఱుటైయార్ ఒఱ్ఱివైత్తార్ ఊరై మకిళ్వో టువందాలఙ్
  కాటొన్ ఱుటైయార్ కణ్టమట్టుఙ్ కఱుత్తార్ పూత కణత్తోటుం
  ఈటొన్ ఱుటైయార్ మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 2. పిత్తర్ ఎనుంపేర్ పిఱఙ్కనిన్ఱార్ పేయో టాటిప్ పవురికొణ్టార్
  పత్తర్ తమక్కుప్ పణిసెయ్వార్ పణియే పణియాప్ పరివుఱ్ఱార్
  సిత్తర్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱియినార్ తియాకర్ ఎన్ఱున్ కలైకవర్ంద
  ఎత్తర్ అన్ఱో మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 3. కటుత్తాళ్ కళత్తార్ కరిత్తోలార్ కణ్ణాల్ మతనైక్ కరిసెయ్తార్
  ఉటుత్తార్ మున్ఓర్ మణ్ణోట్టై ఒళిత్తే తొణ్ట నొటుంవళక్కుత్
  తొటుత్తార్ పాంపుం పులియుంమెస్సిత్ తుతిక్క ఒరుకాల్ అంపలత్తిల్
  ఎటుత్తార్ అన్ఱో మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 4. ఉరప్పార్ మిసైయిల్ పూస్సూట ఒట్టార్ సటైమేల్ ఒరుపెణ్ణైక్
  కరప్పార్ మలర్తూ వియమతనైక్ కణ్ణాల్ సుట్టార్ కల్ఎఱిందోన్
  వరప్పార్ మిసైక్కణ్ వాళ్ందిరుక్క వైత్తార్ పలిక్కు మనైతొఱుంపోయ్
  ఇరప్పార్ అన్ఱో మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 5. కరుతుం అవరై వెళిక్కిళుప్పార్ కాణా తెల్లాఙ్ కాట్టినిఱ్పార్
  మరుతిల్ ఉఱైవార్ ఒఱ్ఱితనిల్ వతివార్ పురత్తై మలైవిల్లాల్
  పొరుతు ముటిప్పార్ పోల్నకైప్పార్ పూవుణ్ టుఱఙ్కుం పుతువెళ్ళై
  ఎరుతిల్ వరువార్ మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 6. ఆక్కం ఇల్లార్ వఱుమైయిలార్ అరువం ఇల్లార్ ఉరువమిలార్
  తూక్కం ఇల్లార్ సుకంఇల్లార్ తున్పం ఇల్లార్ తోన్ఱుమల
  వీక్కం ఇల్లార్ కుటుంపమతు విరుత్తి యాక వేణ్టుమెనుం
  ఏక్కం ఇల్లార్ మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 7. ఊరుం ఇల్లార్ ఒఱ్ఱివైత్తార్ ఉఱవొన్ ఱిల్లార్ పకైఇల్లార్
  పేరుం ఇల్లార్ ఎవ్విటత్తుం పిఱవార్ ఇఱవార్ పేస్సిల్లార్
  నేరుం ఇల్లార్ తాయ్తందై నేయర్ తంమో టుటన్పిఱందోర్
  యారుం ఇల్లార్ మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 8. తఙ్కు మరుప్పార్ కణ్మణియైత్ తరిప్పార్ ఎన్పిన్ తార్పునైవార్
  తుఙ్కుం అరుట్కార్ ముకిల్అనైయార్ సొల్లుం నమతు సొఱ్కేట్టే
  ఇఙ్కుం ఇరుప్పార్ అఙ్కిరుప్పార్ ఎల్లాం ఇయల్పిల్ తాంఉణర్ందే
  ఎఙ్కుం ఇరుప్పార్ మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 9. తుత్తిప్ పటత్తార్ సటైత్తలైయార్ తొలైయాప్ పలితేర్ తొన్మైయినార్
  ముత్తిక్ కుటైయార్ మణ్ఎటుప్పార్ మొత్తుణ్ టుళల్వార్ మొయ్కళఱ్కాం
  పుత్తిక్ కురియ పత్తర్కళ్తం పొరుళై ఉటలై యావైయుమే
  ఎత్తిప్ పఱిప్పార్ మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.
 • 10. మాఱిత్ తిరివార్ మనంఅటైయార్ వణఙ్కుం అటియార్ మనందోఱుం
  వీఱిత్ తిరివార్ వెఱువెళియిన్ మేవా నిఱ్పార్ విఱకువిలై
  కూఱిత్ తిరివార్ కుతిరైయిన్మేఱ్ కొళ్వార్ పసువిఱ్ కోల్వళైయో
  టేఱిత్ తిరివార్ మకళేనీ ఏతుక్ కవరై విళైందనైయే.

இன்பப் புகழ்ச்சி // இன்பப் புகழ்ச்சி

No audios found!