திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇన్పప్ పుకళ్స్సి
iṉpap pukaḻchsi
వియప్పు మొళి
viyappu moḻi
Third Thirumurai

008. తిరు ఉలాత్ తిఱం
tiru ulāt tiṟam

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తేనార్ కమలత్ తటఞ్సూళుం తిరువాళ్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకర్అవర్
  వానార్ అమరర్ మునివర్తొళ మణ్ణోర్ వణఙ్క వరుంపవని
  తానార్ వఙ్కొణ్ టకమలరత్ తాళ్ందు సూళ్ందు కణ్టలతు
  కానార్ అలఙ్కఱ్ పెణ్ణేనాన్ కణ్కళ్ ఉఱక్కఙ్ కొళ్ళేనే.
 • 2. తిరుమాల్ వణఙ్కుం ఒఱ్ఱినకర్ సెళిక్కుం సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  కరుమాల్ అకఱ్ఱున్ తొణ్టర్కుళాం కణ్టు కళిక్క వరుంపవని
  మరుమాణ్ పుటైయ మనమకిళ్ందు మలర్క్కై కూప్పిక్ కణ్టలతు
  పెరుమాన్ వటుక్కణ్ పెణ్ణేనాన్ పెఱ్ఱా ళోటుం పేసేనే.
 • 3. సేల్ఆర్ తటఞ్సూళ్ ఒఱ్ఱినకర్ సేరుఞ్ సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  ఆల్ఆర్ కళమేల్ విళఙ్కుముకం అళకు తతుంప వరుంపవని
  నాల్ఆ రణఞ్సూళ్ వీతియిటై నాటిప్ పుకుందు కణ్టలతు
  పాల్ఆర్ కుతలైప్ పెణ్ణేనాన్ పాయిఱ్ పటుక్కై పొరుందేనే.
 • 4. సెల్వన్ తుఱళుం పొళిల్ఒఱ్ఱిత్ తెయ్వత్ తలఙ్కొళ్ తియాకర్అవర్
  విల్వన్ తికళుం సెఞ్సటైమిన్ విళుఙ్కి విళఙ్క వరుంపవని
  సొల్వన్ తోఙ్కక్ కణ్టునిన్ఱు తొళుతు తుతిత్త పిన్అలతు
  అల్వన్ తళకప్ పెణ్ణేనాన్ అవిళ్ంద కుళలుం ముటియేనే.
 • 5. సేవార్ కొటియార్ ఒఱ్ఱినకర్ తికళుఞ్ సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  పూవార్ కొన్ఱైప్ పుయఙ్కళ్మనం పుణరప్ పుణర వరుంపవని
  ఓవాక్ కళిప్పో టకఙ్కుళిర ఉటలఙ్ కుళిరక్ కణ్టలతు
  పావార్ కుతలైప్ పెణ్ణేనాన్ పరిందు నీరుం పరుకేనే.
 • 6. సిఱ్ఱం పలత్తార్ ఒఱ్ఱినకర్ తికళుఞ్ సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  ఉఱ్ఱఙ్ కువందోర్ వినైకళెలాం ఓట నాటి వరుంపవని
  సుఱ్ఱుఙ్ కణ్కళ్ కళికూరత్ తొళుతు కణ్ట పిన్అలతు
  ముఱ్ఱుఙ్ కనివాయ్ప్ పెణ్ణేనాన్ ముటిక్కోర్ మలరుం ముటియేనే.
 • 7. సిందైక్ కినియార్ ఒఱ్ఱినకర్ తికళుఞ్ సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  సందత్ తటందోళ్ కణ్టవర్కళ్ తంమై విళుఙ్క వరుంపవని
  ముందప్ పుకుందు పుళకముటన్ మూటిక్ కుళిరక్ కణ్టలతు
  కందక్ కుళల్వాయ్ప్ పెణ్ణేనాన్ కణ్­ర్ ఒళియక్ కాణేనే.
 • 8. తెన్నఞ్ సోలై వళర్ఒఱ్ఱి యూర్వాళ్ సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  పిన్నుఞ్ సటైమేల్ పిఱైవిళఙ్కిప్ పిఱఙ్కా నిఱ్క వరుంపవని
  మన్నుఙ్ కరఙ్కళ్ తలైకువిత్తు వణఙ్కి వాళ్త్తిక్ కణ్టలతు
  తున్నున్ తువర్వాయ్ప్ పెణ్ణేనాన్ సోఱెళ్ ళళవుం ఉణ్ణేనే.
 • 9. సిందా కులందీర్త్ తరుళ్ఒఱ్ఱి యూర్వాళ్ సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  వందార్ కణ్టార్ అవర్మనత్తై వాఙ్కిప్ పోక వరుంపవని
  నందా మకిళ్వు తలైసిఱప్ప నాటి ఓటిక్ కణ్టలతు
  పందార్ మలర్క్కైప్ పెణ్ణేనాన్ పాటల్ ఆటల్ పయిలేనే.
 • 10. సెక్కర్స్ సటైయార్ ఒఱ్ఱినకర్స్ సేరుఞ్ సెల్వత్ తియాకర్అవర్
  మిక్కఱ్ పుతవాణ్ ముకత్తినకై విళఙ్క విరుంపి వరుంపవని
  మక్కట్ పిఱవి ఎటుత్తపయన్ వసిక్క వణఙ్కిక్ కణ్టలతు
  నక్కఱ్ కియైంద పెణ్ణేనాన్ ఞాలత్ తెవైయుం నయవేనే.

திரு உலாத் திறம் // திரு உலாத் திறம்

No audios found!