திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
వియప్పు మొళి
viyappu moḻi
కుఱి ఆరాయ్స్సి
kuṟi ārāychsi
Third Thirumurai

010. పుణరా విరకు పొరుందుఱు వేట్కైయిన్ ఇరఙ్కల్
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉళ్ళార్ పుఱత్తార్ ఒఱ్ఱిఎనుం ఊరార్ ఒప్పెన్ ఱొన్ఱుమిలార్
  వళ్ళాల్ ఎన్ఱు మఱైతుతిక్క వరువార్ ఇన్నుం వందిలరే
  ఎళ్ళా తిరుంద పెణ్కళెలాం ఇకళా నిన్ఱార్ ఇనియమొళిత్
  తెళ్ళార్ అముతే ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 2. మాలే ఱుటైత్తాఙ్ కొటిఉటైయార్ వళఞ్సేర్ ఒఱ్ఱి మానకరార్
  పాలే ఱణినీఱ్ ఱళకర్అవర్ పావి యేనైప్ పరిందిలరే
  కోలే ఱుణ్ట మతన్కరుంపైక్ కునిత్తాన్ అంపుఙ్ కోత్తనన్కాణ్
  సేలే ఱుణ్కణ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 3. పొయ్యర్ ఉళత్తుప్ పుకుందఱియార్ పోత నొటుమాల్ కాణ్పరితాం
  ఐయర్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱినకర్ అమర్ందార్ ఇన్నుం అణైందిలరే
  వైయ మటవార్ నకైక్కిన్ఱార్ మారన్ కణైయాల్ తికైక్కిన్ఱేన్
  సెయ్య ముకత్తాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 4. నందిప్ పరియార్ తిరుఒఱ్ఱి నాతర్ అయన్మాల్ నాటుకినుం
  సందిప్ పరియార్ ఎన్అరుమైత్ తలైవర్ ఇన్నుఞ్ సార్ందిలరే
  అందిప్ పొళుతో వందతిని అందో మతియం అనల్సొరియుం
  సిందిప్ పుటైయేన్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 5. ఎన్ఆ రుయిర్క్కోర్ తుణైయానార్ ఎన్ఆణ్ టవనార్ ఎన్నుటైయార్
  పొన్నార్ ఒఱ్ఱి నకర్అమర్ందార్ పుణర్వాన్ ఇన్నుం పోందిలరే
  ఒన్నార్ ఎనవే తాయుంఎనై ఒఱుత్తాళ్ నానుం ఉయిర్పొఱుత్తేన్
  తెన్నార్ కుళలాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 6. మాణి ఉయిర్కాత్ తందకనై మఱుత్తార్ ఒఱ్ఱి మానకరార్
  కాణి ఉటైయార్ ఉలకుటైయార్ కనివాయ్ ఇన్నుఙ్ కలందిలరే
  పేణి వాళాప్ పెణ్ఎనవే పెణ్క ళెల్లాం పేసుకిన్ఱార్
  సేణిన్ ఱిళిందాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 7. వన్సొఱ్ పుకలార్ ఓర్ఉయిరుం వరుంద నినైయార్ మనమకిళ
  ఇన్సొఱ్ పుకల్వార్ ఒఱ్ఱియుళార్ ఎన్నా యకనార్ వందిలరే
  పున్సొఱ్ సెవికళ్ పుకత్తుయరం పొఱుత్తు ముటియేన్ పులంపినిన్ఱేన్
  తెన్సొఱ్ కిళియే ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 8. ఎట్టిక్ కనియుం మాఙ్కనిపోల్ ఇనిక్క ఉరైక్కుం ఇన్సొలినార్
  తట్టిఱ్ పొరుందార్ ఒఱ్ఱియిల్వాళ్ తలైవర్ ఇన్నుం సార్ందిలరే
  మట్టిఱ్ పొలియుం మలర్క్కణైసెల్ వళియే పళిసెల్ వళిఅన్ఱో
  తెట్టిఱ్ పొలియుం విళియాయ్నాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 9. కాలై మలర్ంద కమలంపోల్ కవిన్సెయ్ ముకత్తార్ కణ్నుతలార్
  సోలై మలర్ంద ఒఱ్ఱియినార్ సోకన్ తీర్క్క వందిలరే
  మాలై మలర్ంద మైయల్నోయ్ వసందం అతనాల్ వళర్ందతైయో
  సేలై విళియాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 10. ఉలకం ఉటైయార్ ఎన్నుటైయ ఉళ్ళం ఉటైయార్ ఒఱ్ఱియినార్
  అలకిల్ పుకళార్ ఎన్తలైవర్ అందో ఇన్నుం అణైందిలరే
  కలకం ఉటైయార్ మాతర్ఎలాం కల్నెఞ్ సుటైయార్ తూతర్ఎలాం
  తిలక ముకత్తాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 11. మాలుం అఱియాన్ అయన్అఱియాన్ మఱైయుం అఱియా వానవర్ఎక్
  కాలుం అఱియార్ ఒఱ్ఱినిఱ్కుఙ్ కళ్వర్ అవరైక్ కణ్టిలనే
  కోలుం మకళిర్ అలర్ఒన్ఱో కోటా కోటి ఎన్పతల్లాల్
  సేలుణ్ విళియాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 12. ఉందు మరుత్తో టైంపూతం ఆనార్ ఒఱ్ఱి యూర్అమర్ందార్
  ఇందు మిరుత్తుం సటైత్తలైయార్ ఎన్పాల్ ఇన్నుం ఎయ్తిలరే
  సందు పొఱుత్తు వార్అఱియేన్ తమియ ళాకత్ తళర్కిన్ఱేన్
  సిందుఱ్ పవత్తాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 13. ఆటల్ అళకర్ అంపలత్తార్ ఐయా ఱుటైయార్ అన్పర్కళో(టు)
  ఊటల్ అఱియార్ ఒఱ్ఱియినార్ ఉవకై ఓఙ్క ఉఱ్ఱిలరే
  వాటల్ ఎనవే ఎనైత్తేఱ్ఱు వారై అఱియేన్ వాయ్ందవరైత్
  తేటల్ అఱియేన్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 14. తొళుతు వణఙ్కుం సుందరర్క్కుత్ తూతు నటంద సుందరనార్
  అళుతు వణఙ్కుం అవర్క్కుమిక అరుళ్ఒఱ్ ఱియినార్ అణైందిలరే
  పొళుతు వణఙ్కుం ఇరుణ్మాలైప్ పొళుతు ముటుకిప్ పుకుందతుకాణ్
  సెళుమై విళియాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 15. పావం అఱుప్పార్ పళిఅఱుప్పార్ పవముం అఱుప్పార్ అవంఅఱుప్పార్
  కోవం అఱుప్పార్ ఒఱ్ఱియిల్ఎన్ కొళునర్ ఇన్నుం కూటిలరే
  తూవ మతన్ఐఙ్ కణైమాతర్ తూఱు తూవత్ తుయర్కిన్ఱేన్
  తేవ మటవాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 16. ఉయిర్క్కుళ్ ఉయిరాయ్ ఉఱైకిన్ఱోర్ ఒఱ్ఱి నకరార్ పఱ్ఱిలరైస్
  సెయిర్క్కుళ్ అళుత్తార్ మణికణ్టత్ తేవర్ ఇన్నుం సేర్ందిలరే
  వెయిఱ్కు మెలింద సెందళిర్పోల్ వేళం పతనాల్ మెలికిన్ఱేన్
  సెయఱ్కై మటవాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 17. ఊనం అటైయార్ ఒఱ్ఱియినార్ ఉరైప్పార్ ఉళ్ళత్ తుఱైకిన్ఱోర్
  కానం ఉటైయార్ నాటుటైయార్ కనివాయ్ ఇన్నుం కలందిలరే
  మానం ఉటైయార్ ఎంముఱవోర్ వాళా మైక్కే వరుందుకిన్ఱార్
  తీనం అటైయాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 18. మలైయై వళైత్తార్ మాల్విటైమేల్ వందార్ వందెన్ వళైయినొటు
  కలైయై వళైత్తార్ ఒఱ్ఱియిల్ఎన్ కణవర్ ఎన్నైక్ కలందిలరే
  సిలైయై వళైత్తాన్ మతన్అంపు తెరిందాన్ విటుక్కస్ సినైక్కిన్ఱాన్
  తిలక నుతలాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 19. పిరమన్ తలైయిల్ పలికొళ్ళుం పిత్తర్ అరుమైప్ పెరుమానార్
  ఉరమన్ నియసీర్ ఒఱ్ఱినకర్ ఉళ్ళార్ ఇన్నుం ఉఱ్ఱిలరే
  అరమన్ నియవేఱ్ పటైయన్ఱో అంమా అయలార్ అలర్మొళితాన్
  తిరమన్ నుకిలేన్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 20. పవళ నిఱత్తార్ తిరుఒఱ్ఱిప్ పతియిల్ అమర్ందార్ పరసివనార్
  తవళ నిఱనీఱ్ ఱణిఅళకర్ తమియేన్ తన్నైస్ సార్ందిలరే
  తువళుం ఇటైతాన్ ఇఱములైకళ్ తుళ్ళా నిన్ఱ తెన్నళవో
  తివళుం ఇళైయాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 21. వణ్టార్ కొన్ఱై వళర్సటైయార్ మతిక్క ఎళుంద వల్విటత్తై
  ఉణ్టార్ ఒఱ్ఱి యూర్అమర్ందార్ ఉటైయార్ ఎన్పాల్ ఉఱ్ఱిలరే
  కణ్టార్ కణ్ట పటిపేసక్ కలఙ్కిప్ పులంపల్ అల్లాతు
  సెణ్టార్ ములైయాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 22. ఉణవై ఇళందుం తేవర్ఎలాం ఉణరా ఒరువర్ ఒఱ్ఱియిల్ఎన్
  కణవర్ అటియేన్ కణ్అకలాక్ కళ్వర్ ఇన్నుం కలందిలరే
  కుణవర్ ఎనినుం తాయ్ముతలోర్ కూఱా తెల్లాం కూఱుకిన్ఱార్
  తిణికొళ్ ములైయాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 23. వాక్కుక్ కటఙ్కాప్ పుకళుటైయార్ వల్లార్ ఒఱ్ఱి మానకరార్
  నోక్కుక్ కటఙ్కా అళకుటైయార్ నోక్కి ఎన్నై అణైందిలరే
  ఊక్క మికుంఆర్ కలిఒలిఎన్ ఉయిర్మేల్ మాఱేఱ్ ఱురప్పొలికాణ్
  తేక్కఙ్ కుళలాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 24. తరైయిఱ్ కీఱిస్ సలందరనైస్ సాయ్త్తార్ అందస్ సక్కరమాల్
  వరైయఱ్ కళిత్తార్ తిరుఒఱ్ఱి వాణర్ ఇన్నుం వందిలరే
  కరైయిఱ్ పుణర్ంద నారైకళైక్ కణ్టేన్ కణ్ట వుటన్కాతల్
  తిరైయిఱ్ పుణర్ందేన్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 25. పెఱ్ఱం ఇవరుం పెరుమానార్ పిరమన్ అఱియాప్ పేర్ఒళియాయ్
  ఉఱ్ఱ సివనార్ తిరుఒఱ్ఱి యూర్వాళ్ వుటైయార్ ఉఱ్ఱిలరే
  ఎఱ్ఱెన్ ఱురైప్పేన్ సెవిలి అవళ్ ఏఱామట్టుం ఏఱుకిన్ఱాళ్
  సెఱ్ఱం ఒళియాళ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 26. పోక ముటైయార్ పెరుంపఱ్ఱప్ పులియూర్ ఉటైయార్ పోతసివ
  యోక ముటైయార్ వళర్ఒఱ్ఱి యూర్వాళ్ వుటైయార్ ఉఱ్ఱిలరే
  సోకం ఉటైయేన్ సిఱితేనుం తుయిలో అణైయా కుయిల్ఒళియా
  తేకం అయర్ందేన్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 27. తామప్ పుయనార్ సఙ్కరనార్ తాయిల్ ఇనియార్ తఱ్పరనార్
  ఓమప్ పుకైవాన్ ఉఱుంఒఱ్ఱి యూర్వాళ్ వుటైయార్ ఉఱ్ఱిలరే
  కామప్ పయలో కణైఎటుత్తాన్ కణ్ట మకళీర్ పళితొటుత్తార్
  సేమక్ కుయిలే ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 28. ఆరూర్ ఉటైయార్ అంపలత్తార్ ఆలఙ్ కాట్టార్ అరసిలియార్
  ఊరూర్ పుకళుం తిరుఒఱ్ఱి యూరార్ ఇన్నుం ఉఱ్ఱిలరే
  వారూర్ ములైకళ్ ఇటైవరుత్త మననొన్ తయర్వ తన్ఱిఇనిస్
  సీరూర్ అణఙ్కే ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 29. కాలఙ్ కటందార్ మాల్అయన్తన్ కరుత్తుఙ్ కటందార్ కతికటందార్
  ఞాలఙ్ కటంద తిరుఒఱ్ఱి నాతర్ ఇన్నుం నణ్ణిలరే
  సాలఙ్ కటంద మనందుణైయాయ్త్ తనియే నిన్ఱు వరుందల్అల్లాల్
  సీలఙ్ కటందేన్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.
 • 30. సఙ్కక్ కుళైయార్ సటైముటియార్ సతురర్ మఱైయిన్ తలైనటిప్పార్
  సెఙ్కట్ పణియార్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తేవర్ ఇన్నుం సేర్ందిలరే
  మఙ్కైప్ పరువం మణమిల్లా మలర్పోల్ ఒళియ వాటుకిన్ఱేన్
  తిఙ్కళ్ ముకత్తాయ్ ఎన్నటినాన్ సెయ్వ తొన్ఱుం తెరిందిలనే.

புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் // புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்

No audios found!