திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పుణరా విరకు పొరుందుఱు వేట్కైయిన్ ఇరఙ్కల్
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
కాట్సి అఱ్పుతం
kāṭsi aṟputam
Third Thirumurai

011. కుఱి ఆరాయ్స్సి
kuṟi ārāychsi

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. నంది మకిళ్వాయ్త్ తరిసిక్క నటనం పురియుం నాయకనార్
  అంది నిఱత్తార్ తిరుఒఱ్ఱి అమర్ందార్ ఎన్నై అణైవారో
  పుంది ఇలళ్ఎన్ ఱణైయారో యాతున్ తెరియేన్ పులంపుకిన్ఱేన్
  సిందై మకిళక్ కుఱమటవాయ్ తెరిందోర్ కుఱితాన్ సెప్పువైయే.
 • 2. తరుమ విటైయార్ సఙ్కరనార్ తకైసేర్ ఒఱ్ఱిత్ తనినకరార్
  ఒరుమై అళిప్పార్ తియాకర్ఎనై ఉటైయార్ ఇన్ఱు వరువారో
  మరువ నాళై వరువారో వారా తెన్నై మఱప్పారో
  కరుమం అఱింద కుఱమటవాయ్ కణిత్తోర్ కుఱితాన్ కణ్టురైయే.
 • 3. ఆళి విటైయార్ అరుళుటైయార్ అళవిట్ టఱియా అళకుటైయార్
  ఊళి వరినుం అళియాత ఒఱ్ఱిత్ తలంవాళ్ ఉత్తమనార్
  వాళి ఎన్పాల్ వరువారో వఱియేన్ వరుంద వారారో
  తోళి అనైయ కుఱమటవాయ్ తుణిందోర్ కుఱినీ సొల్లువైయే.
 • 4. అణియార్ అటియార్క్ కయన్ముతలాం అమరర్క్ కెల్లాం అరియర్ఎన్పాం
  పణియార్ ఒఱ్ఱిప్ పతిఉటైయార్ పరిందెన్ ముకందాన్ పార్ప్పారో
  తణియాక్ కాతల్ తవిర్ప్పారో సార్ందు వరవు తాళ్ప్పారో
  కుణియా ఎళిల్సేర్ కుఱమటవాయ్ కుఱితాన్ ఒన్ఱుం కూఱువైయే.
 • 5. పొన్నార్ పుయత్తుప్ పోర్విటైయార్ పుల్లర్ మనత్తుట్ పోకాతార్
  ఒన్నార్ పురందీ ఉఱనకైత్తార్ ఒఱ్ఱి ఎనుంఓర్ ఊర్అమర్ందార్
  ఎన్నా యకనార్ ఎనైమరువల్ ఇన్ఱో నాళై యోఅఱియేన్
  మిన్నార్ మరుఙ్కుల్ కుఱమటవాయ్ విరైందోర్ కుఱినీ విళంపువైయే.
 • 6. పాలిఱ్ ఱెళింద తిరునీఱ్ఱర్ పావ నాసర్ పణ్టరఙ్కర్
  ఆలిఱ్ ఱెళియ నాల్వర్కళుక్ కరుళున్ తెరుళర్ ఒఱ్ఱియినార్
  మాలిఱ్ ఱెళియా నెఞ్సకత్తేన్ మరువిక్ కలక్క వరువారో
  సేలిఱ్ ఱెళికట్ కుఱప్పావాయ్ తెరిందోర్ కుఱినీ సెప్పుకవే.
 • 7. నిరుత్తం పయిన్ఱార్ నిత్తియనార్ నేస మనత్తర్ నీలకణ్టర్
  ఒరుత్తర్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱియినార్ ఉంపర్ అఱియా ఎన్కణవర్
  పొరుత్తం అఱిందే పుణర్వారో పొరుత్తం పారా తణైవారో
  వరుత్తన్ తవిరక్ కుఱప్పావాయ్ మకిళ్ందోర్ కుఱితాన్ వళుత్తువైయే.
 • 8. కమలన్ తిరుమాల్ ఆతియర్కళ్ కనవి నిటత్తుఙ్ కాణ్పరియార్
  విమలర్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱియిటై మేవుం పెరుమై విత్తకనార్
  అమలర్ అవర్తాం ఎన్మనైక్కిన్ ఱణైకు వారో అణైయారో
  తమల మకన్ఱ కుఱప్పావాయ్ తనిత్తోర్ కుఱితాన్ సాఱ్ఱువైయే.
 • 9. వన్ని ఇతళి మలర్స్సటైయార్ వన్ని ఎనఓర్ వటివుటైయార్
  ఉన్ని ఉరుకుం అవర్క్కెళియార్ ఒఱ్ఱి నకర్వాళ్ ఉత్తమనార్
  కన్ని అళిత్తార్ తమైనానుఙ్ కలప్పేన్ కొల్లో కలవేనో
  తున్ని మలైవాళ్ కుఱమటవాయ్ తుణిందోర్ కుఱినీ సొల్లువైయే.
 • 10. కఱ్ఱైస్ సటైమేల్ కఙ్కైతనైక్ కలందార్ కొన్ఱైక్ కణ్ణియినార్
  పొఱ్ఱైప్ పెరువిఱ్ పటైఉటైయార్ పొళిల్సూళ్ ఒఱ్ఱిప్ పుణ్ణియనార్
  ఇఱ్ఱైక్ కటియేన్ పళ్ళియఱైక్ కెయ్తు వారో ఎయ్తారో
  సుఱ్ఱుఙ్ కరుఙ్కట్ కుఱమటవాయ్ సూళ్ందోర్ కుఱినీ సొల్లువైయే.
 • 11. అరవక్ కళలార్ కరుఙ్కళత్తార్ అఞ్సైక్ కళత్తార్ అరిపిరమర్
  పరవప్ పటువార్ తిరుఒఱ్ఱిప్ పతియిల్ అమర్ందార్ పాసుపతర్
  ఇరవు వరుమున్ వరువారో ఎన్నై అణైతఱ్ కిసైవారో
  కురవ మణక్కుఙ్ కుఱమటవాయ్ కుఱినీ ఒన్ఱు కూఱువైయే.

குறி ஆராய்ச்சி // குறி ஆராய்ச்சி

No audios found!