திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కుఱి ఆరాయ్స్సి
kuṟi ārāychsi
ఆఱ్ఱాక్ కాతలిన్ ఇరఙ్కల్
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Third Thirumurai

012. కాట్సి అఱ్పుతం
kāṭsi aṟputam

  తలైవి ఇరఙ్కల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పూణా అణిపూణ్ పుయముటైయార్ పొన్నం పలత్తార్ పొఙ్కువిటం
  ఊణా ఉవందార్ తిరుఒఱ్ఱి యూర్వాళ్ వుటైయార్ ఉణ్మైసొలి
  నీణాల్ ఇరుందార్ అవర్ఇఙ్కే నిన్ఱార్ మీట్టుం నిన్ఱిటవే
  కాణా తయర్ందేన్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 2. ఓట్టిల్ ఇరందుణ్ టొఱ్ఱియిటై ఉఱ్ఱార్ ఉలకత్ తుయిరైఎలాం
  ఆట్టి నటిప్పార్ ఆలయత్తిన్ అరుకే ఎళియ ళాంఎనవే
  ఏట్టిల్ అటఙ్కాక్ కైయఱవాల్ ఇరుందేన్ ఇరుంద ఎన్మున్ఉరుక్
  కాట్టి మఱైత్తార్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 3. ఈతల్ ఒళియా వణ్కైయినార్ ఎల్లాం వల్ల సిత్తర్అవర్
  ఓతల్ ఒళియా ఒఱ్ఱియిల్ఎన్ ఉళ్ళం ఉవక్క ఉలకంఎలాం
  ఆతల్ ఒళియా ఎళిల్ఉరుక్కొణ్ టటైందార్ కణ్టేన్ ఉటన్కాణేన్
  కాతల్ ఒళియా తెన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 4. తొణ్టు పురివోర్ తఙ్కళుక్కోర్ తుణైవర్ ఆవార్ సూళ్ందువరి
  వణ్టు పురియుఙ్ కొన్ఱైమలర్ మాలై అళకర్ వల్విటత్తై
  ఉణ్టు పురియుఙ్ కరుణైయినార్ ఒఱ్ఱి యూరర్ ఒణ్పతత్తైక్
  కణ్టుఙ్ కాణేన్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 5. అటియర్ వరుంద ఉటన్వరుందుం ఆణ్టై అవర్తాం అన్ఱయనుం
  నెటియ మాలుఙ్ కాణాత నిమల ఉరువో టెన్ఎతిరే
  వటియల్ అఱియా అరుళ్కాట్టి మఱైత్తార్ మరుణ్టేన్ మఙ్కైనల్లార్
  కటియ అయర్ందేన్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 6. కొఱ్ఱం ఉటైయార్ తిరుఒఱ్ఱిక్ కోయిల్ఉటైయార్ ఎన్ఎతిరే
  పొఱ్ఱై మణిత్తోట్ పుయఙ్కాట్టిప్ పోనార్ ఎన్నైప్ పులంపవైత్తుక్
  కుఱ్ఱం అఱియేన్ మననటుక్కఙ్ కొణ్టేన్ ఉటలఙ్ కుళైకిన్ఱేన్
  కఱ్ఱిణ్ ములైయాయ్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 7. ఆల నిళఱ్కీళ్ అన్ఱమర్ందార్ ఆతి నటువీ ఱాకినిన్ఱార్
  నీల మిటఱ్ఱార్ తిరుఒఱ్ఱి నియమత్ తెతిరే నీఱ్ఱురువక్
  కోల నికళక్ కణ్టేన్పిన్ కుఱిక్కక్ కాణేన్ కూట్టువిక్కుం
  కాలం అఱియేన్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 8. సలఙ్కా తలిక్కుం తాళ్సటైయార్ తామే తమక్కుత్ తాతైయనార్
  నిలఙ్కా తలిక్కుం తిరుఒఱ్ఱి నియమత్ తెతిరే నిన్ఱనర్కాణ్
  విలఙ్కా తవరైత్ తరిసిత్తేన్ మీట్టుఙ్ కాణేన్ మెయ్మఱందేన్
  కలఙ్కా నిన్ఱేన్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 9. నిరందార్ కఙ్కై నీళ్సటైయార్ నెఱ్ఱి విళియార్ నిత్తియనార్
  సిరందార్ ఆకప్ పుయత్తణివార్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకర్అవర్
  పరందార్ కోయిఱ్ కెతిర్నిఱ్కప్ పార్త్తేన్ మీట్టుం పార్ప్పతన్మున్
  కరందార్ కలుళ్ందేన్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.
 • 10. అళిత్తార్ ఉలకై అంపలత్తిల్ ఆటి వినైయాల్ ఆట్టినిన్ఱార్
  తళిత్తార్ సోలై ఒఱ్ఱియిటైత్ తమతు వటివం కాట్టియుటన్
  ఒళిత్తార్ నానుం మనంమయఙ్కి ఉళలా నిన్ఱేన్ ఒణ్తొటిక్కైక్
  కళిత్తార్ కుళలాయ్ ఎన్నటినాన్ కనవో ననవో కణ్టతువే.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!