திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరుఅరుట్ పెరుమితం
tiruaruṭ perumitam
ఆఱ్ఱా విరకం
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

017. కాతఱ్ సిఱప్పుక్ కతువా మాణ్పు
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  తలైవి కళఱ్ ఱెతిర్మఱుత్తల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉలకం ఉటైయార్ తంఊరై ఒఱ్ఱి వైత్తార్ ఎన్ఱాలుం
  అలకిల్ పుకళార్ కాపాలి ఆకత్ తిరిందార్ ఎన్ఱాలుం
  తిలకం అనైయార్ పుఱఙ్కాట్టిల్ సేర్ందు నటిత్తార్ ఎన్ఱాలుం
  కలక విళియాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 2. పెరుమై ఉటైయార్ మనైతొఱుంపోయ్ప్ పిస్సై ఎటుత్తార్ ఆనాలుం
  అరుమై మణియార్ అంపలత్తిల్ ఆటిత్ తిరిందార్ ఆనాలుం
  ఒరుమై ఉటైయార్ కోవణమే ఉటైయాయ్ ఉటుత్తార్ ఆనాలుం
  కరుమై విళియాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 3. ఎల్లాం ఉటైయార్ మణ్కూలిక్ కెటుత్తుప్ పిళైత్తార్ ఆనాలుం
  కొల్లా నలత్తార్ యానైయిన్తోల్ కొన్ఱు తరిత్తార్ ఆనాలుం
  వల్లార్ విసైయన్ విల్అటియాల్ వటుప్పట్ టువందార్ ఆనాలుం
  కల్లాం ములైయాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 4. ఎన్నై ఉటైయార్ ఒరువేటన్ ఎస్సిల్ ఉవందార్ ఎన్ఱాలుం
  అన్నై అనైయార్ ఒరుమకనై అఱుక్క ఉరైత్తార్ ఎన్ఱాలుం
  తున్నుం ఇఱైయార్ తొణ్టనుక్కుత్ తూతర్ ఆనార్ ఎన్ఱాలుం
  కన్ని ఇతుకేళ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 5. ఎన్ఱుం ఇఱవార్ మిటఱ్ఱిల్విటం ఇరుక్క అమైత్తార్ ఎన్ఱాలుం
  ఒన్ఱు నిలైయార్ నిలైయిల్లా తోటి ఉళల్వార్ ఎన్ఱాలుం
  నన్ఱు పురివార్ తరుమన్ఉయిర్ నలియ ఉతైత్తార్ ఎన్ఱాలుం
  కన్ఱుణ్ కరత్తాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 6. ఎన్కణ్ అనైయార్ మలైమకళై ఇస్సిత్ తణైందార్ ఆనాలుం
  వన్కణ్ అటైయార్ తీక్కణ్ణాల్ మతనై ఎరిత్తార్ ఆనాలుం
  పున్కణ్ అఱుప్పార్ పున్నకైయాల్ పురత్తై అళిత్తార్ ఆనాలుం
  కన్నల్ మొళియాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 7. వాళ్వై అళిప్పార్ మాటేఱి మకిళ్ందు తిరివార్ ఎన్ఱాలుం
  తాళ్వై మఱుప్పార్ పూతకణత్ తానై ఉటైయార్ ఎన్ఱాలుం
  ఊళ్వై అఱుప్పార్ పేయ్క్కూట్టత్ తొక్క నటిప్పార్ ఎన్ఱాలుం
  కాళ్కొళ్ ములైయాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 8. విమలై ఇటత్తార్ ఇన్పతున్పం వేణ్టా నలత్తార్ ఆనాలుం
  అమలం ఉటైయార్ తీవణ్ణర్ ఆమెన్ ఱురైప్పార్ ఆనాలుం
  నమలం అఱుప్పార్ పిత్తర్ఎనుం నామం ఉటైయార్ ఆనాలుం
  కమలై అనైయాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 9. మాన్కొళ్ కరత్తార్ తలైమాలై మార్పిల్ అణిందార్ ఎన్ఱాలుం
  ఆన్కొళ్ విటఙ్కర్ సుటలైఎరి అటలై విళైందార్ ఎన్ఱాలుం
  వాన్కొళ్ సటైయార్ వళుత్తుమతు మత్తర్ ఆనార్ ఎన్ఱాలుం
  కాన్కొళ్ కుళలాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 10. పోర్మాల్ విటైయార్ ఉలకమెలాం పోక్కున్ తొళిలర్ ఆనాలుం
  ఆర్వాళ్ సటైయార్ తమైఅటైందోర్ ఆసై అళిప్పార్ ఆనాలుం
  తార్వాళ్ పుయత్తార్ మావిరతర్ తవఞా నియరే ఆనాలుం
  కార్వాళ్ కుళలాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 11. కోతే మరువార్ మాల్అయనుం కుఱియా నెఱియార్ ఎన్ఱాలుం
  సాతే మకిళ్వార్ అటియారైత్ తంపోల్ నినైప్పార్ ఎన్ఱాలుం
  మాతే వరుక్కుం మాతేవర్ మౌన యోకి ఎన్ఱాలుం
  కాతేర్ కుళైయాయ్ నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.
 • 12. ఉటైయార్ ఉలకిఱ్ కాసెన్పార్క్ కొన్ఱుం ఉతవార్ ఆనాలుం
  అటైయార్క్ కరియార్ వేణ్టార్క్కే అరుళ్వార్ వలియ ఆనాలుం
  పటైయార్ కరత్తర్ పళిక్కఞ్సాప్ పాసు పతరే ఆనాలుం
  కటైయా అముతే నాన్అవర్మేల్ కాతల్ ఒళియేన్ కనవినుమే.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!