திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
అరుట్పిరకాస మాలై
aruṭpirakāsa mālai
ఆనంద మాలై
āṉanta mālai
Fourth Thirumurai

003. పిరసాత మాలై
pirasāta mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరుఉరుక్కొణ్ టెళుందరుళిస్ సిఱియేన్మున్ అటైందు
  తిరునీఱ్ఱుప్ పైఅవిళ్త్తుస్ సెఞ్సుటర్ప్పూ అళిక్కత్
  తరువురుక్కొణ్ టెతిర్వణఙ్కి వాఙ్కియనాన్ మీట్టుం
  తయానితియే తిరునీఱుం తరుకఎనక్ కేట్ప
  మరువురుక్కొణ్ టన్ఱళిత్తాం తిరునీఱిన్ ఱునక్కు
  మకిళ్ందళిత్తాయ్ ఇవైఎన్ఱు వాయ్మలర్ందు నిన్ఱాయ్
  కురుఉరుక్కొణ్ టంపలత్మే అరుళ్నటనం పురియుం
  కురుమణియే ఎన్నైమున్నాట్ కొణ్టకుణక్ కున్ఱే.
 • 2. ఎన్వటివన్ తళైప్పఒరు పొన్వటివన్ తరిత్తే
  ఎన్మున్అటైన్ తెనైనోక్కి ఔనకైసెయ్ తరుళిత్
  తన్వటివత్ తిరునీఱ్ఱుత్ తనిప్పైఅవిళ్త్ తెనక్కుత్
  తకుసుటర్ప్పూ అళిక్కవుంనాన్ తాన్వాఙ్కిక్ కళిత్తు
  మిన్వటివప్ పెరుందకైయే తిరునీఱుం తరుతల్
  వేణ్టుమెన మున్నరతు విరుంపియళిత్ తనంనాం
  ఉన్వటివిఱ్ కాణ్టియెన ఉరైత్తరుళి నిన్ఱాయ్
  ఒళినటఞ్సెయ్ అంపలత్తే వెళినటఞ్సెయ్ అరసే.
 • 3. అళకునిఱైన్ తిలఒరు తిరుమేని తరిత్తే
  అటియేన్మున్ ఎళుందరుళి అరుళ్నకైకొణ్ టటియార్
  కళకనటు ఎనైఇరుత్తి అవర్క్కెల్లాం నీఱు
  కళిత్తరుళి ఎన్నళవిఱ్ కరుణైముక మలర్ందు
  కుళకియఱ్సెఞ్ సుటర్ప్పూవైప్ పొక్కణత్తిల్ ఎటుత్తుక్
  కొటుత్తరుళి నిన్ఱనైనిన్ కుఱిప్పఱియేన్ కురువే
  మళకళిఱ్ఱిన్ ఉరివిళఙ్క మణిప్పొతువిఱ్ సోతి
  మయవటివో టిన్పనటం వాయ్ందియఱ్ఱుం పతియే.
 • 4. విలైకటంద మణిఎనఓర్ తిరుమేని తరిత్తు
  వినైయేన్మున్ ఎళుందరుళి మెయ్యటియర్ విరుంపక్
  కలైకటంద పొరుట్కెల్లాఙ్ కరైకటందు నాతక్
  కతికటంద పెరుఙ్కరుణైక్ కటైక్కణ్మలర్న్ తరుళి
  అలైకటంద కటల్మలర్ంద మణస్సెళుంపూ అటియేన్
  అఙ్కైతనిల్ అళిత్తనైనిన్ అరుట్కుఱిప్పే తఱియేన్
  మలైకటంద నెటుందోళిల్ ఇతళిఅసైన్ తాట
  మన్ఱిల్నటం పురికిన్ఱ వళ్ళల్అరుట్ కురువే.
 • 5. ఉలర్ందమరన్ తళైక్కుంఒరు తిరుఉరువన్ తాఙ్కి
  ఉణర్విలియేన్ మున్నర్ఉవన్ తుఱుకరుణై తుళుంపు
  మలర్ందముకం కాట్టినిన్ఱు తిరునీఱ్ఱుప్ పైయై
  మలర్క్కరత్తాల్ అవిళ్త్తఙ్కు వతిందవర్కట్ కెల్లాం
  అలర్ందతిరు నీఱళిత్తుప్ పిన్నర్ఎన్ఱన్ కరత్తిల్
  అరుళ్మణప్పూ అళిత్తనైనిన్ అరుట్కుఱిప్పే తఱియేన్
  కలందవరైక్ కలందుమణిక్ కనకమన్ఱిల్ నటఞ్సెయ్
  కరుణైనెటుఙ్ కటలేఎన్ కణ్అమర్ంద ఒళియే.
 • 6. పిళైఅలతొన్ ఱఱియాత సిఱియేన్మున్ పురింద
  పెరుందవమో తిరువరుళిన్ పెరుమైయితో అఱియేన్
  మళైఎననిన్ ఱిలకుతిరు మణిమిటఱ్ఱిల్ పటిక
  వటందికళ నటందుకురు వటివతుకొణ్ టటైందు
  విళైవినొటెన్ ఎతిర్నిన్ఱు తిరునీఱ్ఱుక్ కోయిల్
  విరిత్తరుళి అరుణ్మణప్పూ విళక్కంఒన్ఱు కొటుత్తాయ్
  కుళైఅసైయక్ సటైఅసైయక్ కులవుపొన్నం పలత్తే
  కూత్తియఱ్ఱి ఎన్నైమున్నాట్ కొణ్టసివక్ కొళుందే.
 • 7. ముత్తేవర్ అళుక్కాఱ్ఱిన్ మూళ్కియిటత్ తనిత్త
  ముళుమణిపోన్ ఱొరువటివెన్ మున్కొటువన్ తరుళి
  ఎత్తేవర్ తమక్కుమిక అరియఎనుం మణప్పూ
  ఎన్కరత్తే కొటుత్తనైనిన్ ఎణ్ణంఇతెన్ ఱఱియేన్
  సిత్తేఎన్ పవరుంఒరు కత్తేఎన్ పవరుం
  తేఱియపిన్ ఒన్ఱాకత్ తెరిందుకొళ్ళుం పొతువిల్
  అత్తేవర్ వళుత్తఇన్ప ఉరువాకి నటఞ్సెయ్
  ఆరముతే ఎన్నుయిరుక్ కానపెరున్ తుణైయే.
 • 8. తెళ్ళముతం అనైయఒరు తిరుఉరువన్ తాఙ్కిస్
  సిఱియేన్మున్ ఎళుందరుళిస్ సెళుమణప్పూ అళిత్తాయ్
  ఉళ్ళముతం ఆకియనిన్ తిరుక్కుఱిప్పే తుణరేన్
  ఉటైయవళై ఉటైయవనే ఉలకుణరా ఒళియే
  కళ్ళమిలా అఱివాకి అవ్వఱివుక్ కఱివాయ్క్
  కలందునిన్ఱ పెరుఙ్కరుణైక్ కటలేఎన్ కణ్ణే
  కొళ్ళుతొఱుం కరణమెలాఙ్ కరైందుకనిన్ తినిక్కుం
  కొళుఙ్కనియే కోఱ్ఱేనే పొతువిళఙ్కుఙ్ కురువే.
 • 9. కణ్విరుప్పఙ్ కొళక్కరణఙ్ కనిందుకనిన్ తురుకక్
  కరుణైవటి వెటుత్తరుళిక్ కటైయేన్మున్ కలందు
  మణ్విరుప్పఙ్ కొళుమణప్పూ మకిళ్ందెనక్కుక్ కొటుత్తు
  వాళ్కఎన నిన్ఱనైనిన్ మనక్కుఱిప్పే తఱియేన్
  పెణ్విరుప్పన్ తవిర్క్కుంఒరు సివకామ వల్లిప్
  పెణ్విరుప్పన్ తవిర్క్కుంఒరు సివకామ వల్లిప్
  పెణ్విరుప్పం పెఱఇరువర్ పెరియర్187ఉళఙ్ కళిప్పప్
  పణ్విరుప్పన్ తరుమఱైకళ్ పలపలనిన్ ఱేత్తప్
  పరమసితం పరనటనం పయిన్ఱపసు పతియే.
 • 10. ఉన్నుతఱ్కుం ఉణర్వతఱ్కుం ఉవట్టాత వటివం
  ఒన్ఱెటుత్తు మెయ్యన్పర్ ఉవక్కఎళున్ తరుళి
  మున్నతఱ్కోర్ అణుత్తుణైయున్ తరమిల్లాస్ సిఱియేన్
  ముకనోక్కిస్ సెళుమణప్పూ ముకమలర్ందు కొటుత్తాయ్
  తున్నుతఱ్కిఙ్ కరితాంనిన్ తిరుఉళ్ళక్ కుఱిప్పైత్
  తుణిందఱియేన్ ఎన్నినుంఓర్ తుణివిన్ఉవక్ కిన్ఱేన్
  పొన్నుతఱ్కుత్ తిలకమెనుఞ్ సివకామ వల్లిప్
  పూవైఒరు పుఱఙ్కళిప్పప్ పొతునటఞ్సెయ్ పొరుళే.

  • 187. ఇరువర్ పెరియర్ - పతఞ్సలి, వియాక్కిరపాతర్. స.ము.క.

பிரசாத மாலை // பிரசாத மாலை