திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆనంద మాలై
āṉanta mālai
సెళందర మాలై
seḷantara mālai
Fourth Thirumurai

005. పత్తి మాలై
patti mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అరుళుటైయాయ్ అటియేన్నాన్ అరుళరుమై అఱియేన్
  అఱియాతే మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  మరుళుటైయేన్ తనైఅళైత్తుత్ తిరుంపవుంఎన్ కరత్తే
  మకిళ్ందళిత్త పెరుఙ్కరుణై వణ్ణంఎన్ఱన్ మనముం
  తెరుళుటైయ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  తెరికిన్ఱ తాయినుంఎన్ సిందైఉరు కిలతే
  ఇరుళుటైయ సిలైయుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 2. అన్పుటైయాయ్ అటియేన్నాన్ అరుళరుమై అఱియేన్
  అఱియాతే మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  వన్పుటైయేన్ తనైఅళైత్తుత్ తిరుంపవుంఎన్ కరత్తే
  వలిందళిత్త పెరుఙ్కరుణై వణ్ణంఎన్ఱన్ మనముం
  ఇన్పుటైయ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  విళఙ్కుకిన్ఱ తాయినుంఎన్ వెయ్యమనం ఉరుకా
  ఎన్పుటైయ ఉటలుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 3. ఆళుటైయాయ్ సిఱియేన్నాన్ అరుళరుమై అఱియేన్
  అఱియాతే మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  వాళుటైయేన్188 తనైఅళైత్తుత్ తిరుంపవుంఎన్ కరత్తే
  వలిందళిత్త పెరుఙ్కరుణై వణ్ణంఎన్ఱన్ మనముం
  నీళుటైయ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  నికళ్కిన్ఱ తాయినుంఎన్ నెఞ్సంఉరు కిలతే
  ఏళుటైయ మలైయుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 4. ఆరముతే అటియేన్నాన్ అరుళరుమై అఱియేన్
  అఱియాతే మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  వారముఱ ఎనైయళైత్తుత్ తిరుంపవుంఎన్ కరత్తే
  మకిళ్ందళిత్త పెరుఙ్కరుణై వణ్ణంఎన్ఱన్ మనముం
  సీరుటైయ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  తెరికిన్ఱ తాయినుంఎన్ సిందైఉరు కిలతే
  ఈరమిలా మరముంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 5. అఱ్పుతనిన్ అరుళరుమై అఱియేన్నాన్ సిఱితుం
  అఱియాతే మఱుత్తపిళై ఆయిరముం పొఱుత్తు
  వఱ్పుఱువేన్ తనైఅళైత్తుత్ తిరుంపవుంఎన్ కరత్తే
  వలిందళిత్త పెరుఙ్కరుణై వణ్ణంఎన్ఱన్ మనముం
  కఱ్పుటైయ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  కాణ్కిన్ఱ తెన్నినుంఎన్ కన్మనమో ఉరుకా
  ఇఱ్పుటైయ ఇరుంపుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 6. ఆణ్టవనిన్ అరుళరుమై అఱియాతే తిరిందేన్
  అన్ఱిరవిన్ మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  వేణ్టిఎనై అరుకళైత్తుత్ తిరుంపవుంఎన్ కరత్తే
  మికఅళిత్త అరుళ్వణ్ణం వినైయుటైయేన్ మనముం
  కాణ్తకైయ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  కాణ్కిన్ఱ తాయినుంఎన్ కరుత్తురుకక్ కాణేన్
  ఈణ్టురుకాక్ కరటుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 7. అరసేనిన్ తిరువరుళిన్ అరుమైఒన్ఱుం అఱియేన్
  అఱియాతే మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  విరవుంఅన్పిల్ ఎనైఅళైత్తు వలియవుంఎన్ కరత్తే
  వియందళిత్త పెరుఙ్కరుణై విళక్కంఎన్ఱన్ మనముం
  ఉరవుమలర్క్ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  ఒళిర్కిన్ఱ తాయినుంఎన్ ఉళ్ళంఉరు కిలతే
  ఇరవునిఱత్ తవరుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 8. ఐయానిన్ అరుట్పెరుమై అరుమైఒన్ఱుం అఱియేన్
  అఱియాతే మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  మెయ్యాఅన్ ఱెనైఅళైత్తు వలియవుమెన్ కరత్తే
  వియందళిత్త పెరుఙ్కరుణై విళక్కంఎన్ఱన్ మనముం
  కైయాతు కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  కాణ్కిన్ఱ తాయినుంఎన్ కరుత్తురుకక్ కాణేన్
  ఎయ్యావన్ పరలుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 9. అప్పానిన్ తిరువరుట్పేర్ అముతరుమై అఱియేన్
  అన్ఱిరవిన్ మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  ఇప్పారిల్ ఎనైఅళైత్తు వలియవుంఎన్ కరత్తే
  ఇనితనిత్త పెరుఙ్కరుణై ఇన్పమెన్ఱన్ మనముం
  తుప్పాయ కణ్కళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  తోన్ఱుకిన్ఱ తాయినుంఇత్ తుట్టనెఞ్సం ఉరుకా
  ఎప్పావి నెఞ్సుమితఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.
 • 10. అంమాన్నిన్ అరుట్సత్తి అరుమైఒన్ఱుం అఱియేన్
  అన్ఱిరవిన్ మఱుత్తపిళై అత్తనైయుం పొఱుత్తు
  వెంమాయై అకఱ్ఱిఎనై అరుకళైత్తెన్ కరత్తే
  మికఅళిత్త పెరుఙ్కరుణై విళక్కంఎన్ఱన్ మనముం
  మైంమాళై విళికళుంవిట్ టకలాతే ఇన్నుం
  వతికిన్ఱ తాయినుంఎన్ వఞ్సనెఞ్సం ఉరుకా
  ఎంమాయ నెఞ్సుంఇతఱ్ కురుకల్అరి తలవే
  ఇనిత్తనటం పురిందుమన్ఱిల్ తనిత్తసివక్ కొళుందే.

  • 188. వాళ్ - ఒళి, పట్టయం. స.ము.క.

பக்தி மாலை // பத்தி மாலை