திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పత్తి మాలై
patti mālai
అతిసయ మాలై
atisaya mālai
Fourth Thirumurai

006. సెళందర మాలై
seḷantara mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సేలోటుం ఇణైందవిళిస్ సెల్విపెరున్ తేవి
  సివకమ వల్లియొటు సివపోక వటివాయ్
  మేలోటు కీళ్నటువుఙ్ కటందోఙ్కు వెళియిల్
  విళఙ్కియనిన్ తిరుఉరువై ఉళఙ్కొళుంపో తెల్లాం
  పాలోటు పళంపిళిందు తేన్కలందు పాకుం
  పసునెయ్యుఙ్ కూట్టిఉణ్ట పటిఇరుప్ప తెన్ఱాల్
  మాలోటు కాణ్కిన్ఱ కణ్కళుక్కఙ్ కిరుంద
  వణ్ణంఇంద వణ్ణంఎన ఎణ్ణవుంఒణ్ ణాతే.
 • 2. ఇన్పరుళుం పెరుందాయ్ఎన్ ఇతయేత్తే ఇరుందాళ్
  ఇఱైవియొటుం అంపలత్తే ఇలఙ్కినిన్ వటివై
  వన్పుఱుకన్ మనక్కొటియేన్ నినైక్కుంఇటత్ తెల్లాం
  మనఙ్కరైందు సుకమయమాయ్ వయఙ్కుంఎనిల్ అందో
  అన్పుటైయార్ నిన్ఱునిన్ఱు కణ్టుకొణ్ట కాలం
  ఆఙ్కవర్కట్ కిరుందవణ్ణం ఎఙ్కెవర్కళ్ పుకల్వార్
  తున్పుఱుతల్ ఇల్లాత సుత్తనిలై ఉటైయార్
  తొళుకిన్ఱ తోఱుమకిళ్న్ తెళుకిన్ఱ తురైయే.
 • 3. సివయోక సందితరుం తేవిఉల కుటైయాళ్
  సివకామ వల్లియొటుఞ్ సెంపొన్మణిప్ పొతువిల్
  నవయోక ఉరుముటిక్కణ్ విళఙ్కియనిన్ వటివై
  నాయ్క్టైయేన్ నాన్నినైత్త నాళ్ఎనక్కే మనముం
  పవయోక ఇందియముం ఇన్పమయ మాన
  పటిఎన్ఱాల్ మెయ్యఱివిఱ్ తవర్క్కిరుంద వణ్ణం
  తన్నైఇంద వణ్ణంఎన ఎన్నై ఉరైప్పతువే.
 • 4. సిత్తియెలాం అళిత్తసివ సత్తిఎనై యుటైయాళ్
  సివకామ వల్లియొటు సివఞానప్ పొతువిల్
  ముత్తియెలాన్ తరవిళఙ్కుం మున్నవనిన్ వటివై
  మూటమనస్ సిఱియేన్నాన్ నాటవరుం పొళుతు
  పుత్తియెలాం ఒన్ఱాకిప్ పుత్తముతం ఉణ్టాఱ్
  పోలుంఇరుప్ పతుఅతఱ్కు మేలుంఇరుప్ పతువేల్
  పత్తిఎలాం ఉటైయవర్కళ్ కాణుమిటత్ తిరుక్కుం
  పటితాన్ఎప్ పటియోఇప్ పటిఎన్ప తరితే.
 • 5. తెయ్వమెలాం వణఙ్కుకిన్ఱ తేవిఎనై అళిత్తాళ్
  సివకామ వల్లియొటు తిరుమలిఅం పలత్తే
  సైవమెలాన్ తరవిళఙ్కు నిన్వటివైక్ కొటియేన్
  తాన్నినైత్త పోతెనైయే నాన్నినైత్త నిలైయేల్
  ఐవకైఇన్ తియఙ్కటందార్ కణ్టవిటత్ తిరుంద
  అనుపవత్తిన్ వణ్ణమతై యార్పుకల వల్లార్
  ఉయ్వకైఅన్ నాళ్ ఉరైత్త తన్ఱియుంఇన్ నాళిల్
  ఉందిరవిల్ వందుణర్వు తందసివ కురువే.
 • 6. తెన్మొళిప్పెణ్ ణరసిఅరుట్ సెల్వంఎనక్ కళిత్తాళ్
  సివకామ వల్లియొటు సెంపొన్మణిప్ పొతువిల్
  వాన్మొళియ నిన్ఱిలఙ్కు నిన్వటివైస్ సిఱియేన్
  మనఙ్కొణ్ట కాలత్తే వాయ్త్తఅను పవత్తై
  నాన్మొళియ ముటియాతేల్ అన్పర్కణ్ట కాలం
  నణ్ణియమెయ్ వణ్ణమతై ఎణ్ణిఎవర్ పుకల్వార్
  ను‘న్మొళిక్కుం పొరుట్కుంమిక నుణ్ణియతాయ్ ఞాన
  నోక్కుటైయార్ నోక్కినిలే నోక్కియమెయ్ప్ పొరుళే.
 • 7. సిఱ్ఱిటైఎం పెరుమాట్టి తేవర్తొళుం పతత్తాళ్
  సివకామ వల్లియొటు సిఱందమణిప్ పొతువిల్
  ఉఱ్ఱిటైనిన్ ఱిలఙ్కుకిన్ఱ నిన్వటివైక్ కొటియేన్
  ఉన్నుందొఱుం ఉళంఇళకిత్ తళతళఎన్ ఱురుకి
  మఱ్ఱిటైయిల్ వలియామల్ ఆటుకిన్ఱ తెన్ఱాల్
  వళియటియర్ విళికళినాల్ మకిళ్ందుకణ్ట కాలం
  పఱ్ఱిటైయా తాఙ్కవర్కట్ కిరుందవణ్ణన్ తనైయార్
  పకర్వారే పకర్వారేల్ పకవన్నికర్ వారే.
 • 8. ఆరముతం అనైయవళ్ఎన్ అంమైఅపి రామి
  ఆనంద వల్లియొటుం అంపలత్తే విళఙ్కుం
  పేరముత మయమాంఉన్ తిరువటివైక్ కుఱిత్తుప్
  పేసుకిన్ఱ పోతుమణం వీసుకిన్ఱ తొన్ఱో
  సీరముత మాకిఎల్లాన్ తిత్తిప్ప తన్పోర్
  సిఱితుమిలాక్ కటైప్పులైయేన్ తిఱత్తుక్కిఙ్ కెన్ఱాల్
  ఊరముతప్ పేరన్పర్ పేసుమిటత్ తవర్పాల్
  ఉఱ్ఱవణ్ణం ఇఱ్ఱితెన్న ఉన్నముటి యాతే.
 • 9. పొఱ్పతత్తాళ్ ఎన్నళవిఱ్ పొన్నాసై తవిర్త్తాళ్
  పూరణిఆ నందసివ పోకవల్లి యోటు
  సొఱ్పతముఙ్ కటందమన్ఱిల్ విళఙ్కియనిన్ వటివైత్
  తూయ్మైయిలేన్ నాన్ఎణ్ణున్ తోఱుంమనం ఇళకిస్
  సిఱ్పతత్తిఱ్ పరఞాన మయమాకుం ఎన్ఱాల్
  తెళివుటైయార్ కాణ్కిన్ఱ తిఱత్తిల్అవర్క్ కిరుక్కుం
  నఱ్పతంఎత్ తన్మైయతో ఉరైప్పరితు మికవుం
  నాతముటి తనిఱ్పురియుం ఞాననటత్ తరసే.
 • 10. ఎన్పిళైయా వైయుంపొఱుత్తాన్ ఎన్నైమున్నే అళిత్తాయ్ళ
  ఇఱైవిసివ కామవల్లి ఎన్నంమై యుటనే
  ఇన్పటి వాయ్ప్పొతువిల్ ఇలఙ్కియనిన్ వణ్ణం
  ఇఱ్ఱెననాన్ నినైత్తిటుఙ్కాల్ ఎఱ్ఱెనవుం మొళివేన్
  అన్పురువాయ్ అతుఅతువాయ్ అళిందపళం ఆకి
  అప్పళస్సా ఱాకిఅతన్ అరుఞ్సువైయుం ఆకి
  ఎన్పురుక మనఞాన మయమాకుం ఎన్ఱాల్
  ఎఱ్ఱోమెయ్ అన్పుటైయార్ ఇయైందుకణ్ట ఇటత్తే.
 • 11. కరుంపనైయాళ్ ఎన్నిరణ్టు కణ్కళిలే ఇరుందాళ్
  కఱ్పకప్పొన్ వల్లిసివ కామవల్లి యుటనే
  విరుంపుమణిప్ పొతువినిలే విళఙ్కియనిన్ వటివై
  వినైయుటైయేన్ నినైక్కిన్ఱ వేళైయిల్ఎన్ పుకల్వేన్
  ఇరుంపనైయ మనంనెకిళ్ందు నెకిళ్ందురుకి ఒరుపేర్
  ఇన్పమయ మాకుంఎనిల్ అన్పర్కణ్ట కాలం
  అరుంపిమలర్న్ తిట్టసివా నందఅను పవత్తై
  యారఱివార్ నీఅఱివాయ్ అంపలత్తెం అరసే.
 • 12. కామసత్తి యుటన్కళిక్కుం కాలైయిలే అటియేన్
  కనఞాన సత్తియైయుం కలందుకొళప్ పురిందాళ్
  వామసత్తి సివకామ వల్లియొటుం పొతువిల్
  వయఙ్కియనిన్ తిరువటియై మనఙ్కొళుంపో తెల్లాం
  ఆమసత్తన్ ఎనుంఎనక్కే ఆనంద వెళ్ళం
  అతుతతుంపిప్ పొఙ్కివళిన్ తాటుంఎనిల్ అందో
  ఏమసత్తర్ ఎనుంఅఱిఞర్ కణ్టవిటత్ తిరుంద
  ఇన్పఅను పవప్పెరుమై యావర్పుకల్ వారే.

செளந்தர மாலை // செளந்தர மாலை