திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
iRai thirukkaatsi
iṟai tirukkāṭsi
assoop paththu
achsōp pattu
Sixth Thirumurai

044. thiruvati n-ilai
tiruvaṭi nilai

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ulakupal kooti kootikaL itangkoL
  uvappilaa aNtaththin pakuthi
  alakukaaN pariya periyakuut taththa
  avaielaam puRaththiRais saarpil
  vilakuRaa aNuvil kootiyuL orukuuR
  Rirunthena virunthana mitainthee
  ilakupoR pothuvil n-atampuri tharuNath
  thenparvaan thiruvati n-ilaiyee.
 • 2. thataiyuRaap piraman viNturuth thiranmaa
  yeessuran sathaasivan vinthu
  n-ataiyuRaap piramam uyarparaa saththi
  n-avilpara sivamenum ivarkaL
  itaiyuRaath thirussiR Rampalath thaatum
  itathukaaR kataiviral n-akaththin
  kataiyuRu thukaLen RaRinthanan athanmeeR
  kaNtanan thiruvati n-ilaiyee.
 • 3. atarmalath thataiyaal thataiyuRum ayanmaal
  aranmayees suransathaa sivanvaan
  patartharu vinthu piraNavap piramam
  paraiparam paranenum ivarkaL
  sutarmaNip pothuvil thirun-atam puriyum
  thuNaiyatip paathukaip puRaththee
  itarketa vayangku thukaLena aRinthee
  eeththuvan thiruvati n-ilaiyee.
 • 4. ikaththuzal pakuthith theevarin- thiranmaal
  piramanii saananee muthalaam
  makaththuzal samaya vaanavar manRin
  malaratip paathukaip puRaththum
  pukaththaram porunthaa malaththuRu siRiya
  puzukkaLen RaRinthanan athanmeel
  sekaththotar pikanthaar uLaththamar oLiyil
  therinthanan thiruvati n-ilaiyee.
 • 5. ponvaNap poruppon Rathusaku Naantham
  poonthavaan mutiyathaang kathanmeel
  manvaNas soothith thampamon Rathumaa
  vayinthuvaan- thaththathaaN tathanmeel
  envaNas soothik kotipara n-aathaan-
  thaththilee ilangkiya thathanmeel
  thanvaNam maNakkum oLimala raakath
  thazuvinan thiruvati n-ilaiyee.
 • 6. maNmuthal pakarpon vaNNaththa vuLavaan
  maRRavaR RutpuRang kiizmeel
  aNNuRu n-ananthar pakkamen RivaRRin
  amainthana saththikaL avaRRin
  kaNNuRu saththar enumiru putaikkum
  karuthuru muthaliya viLangka
  n-aNNuRum upayam enamanRil enRu
  n-avinRanar thiruvati n-ilaiyee.
 • 7. thokaiyaLa vivaien RaRivarum pakuthith
  thollaiyin ellaiyum avaRRin
  vakaiyotu viriyum uLappata aangkee
  mannieng kaNumiru paaRkuth
  thakaiyuRu muthalaa vaNangkatai yaakath
  thayangkamaR Rathuvathu karuvis
  sikaiyuRa upayam enamanRil aatum
  enparaal thiruvati n-ilaiyee.
 • 8. manRaoong kiyamaa maayaiyin peetha
  vakaithokai viriena malintha
  onRinon Ranantha kootikoo tikaLaa
  uRRana maRRavai ellaam
  n-inRaan- n-ilaiyin urussuvai viLangka
  n-inRasath thikaLotu saththar
  senRathi karippa n-atiththitum pothuvil
  enparaal thiruvati n-ilaiyee.
 • 9. peesumoong kaaram iiRathaap peesaap
  periyaoong kaaramee muthalaa
  eesaRum angkam upaangkamvee Rangkam
  enRavaR RavaNavaN isaintha
  maasaRu saththi saththaraaN tamaiththu
  manathi kaaramain- thiyaRRath
  theesusey thaNipon nampalath thaatum
  enparaal thiruvati n-ilaiyee.
 • 10. paraitharu suththa n-ilaimuthal athiithap
  pathivarai n-iRuviaang kathanmeel
  uraithara oNNaa veRuveLi vetta
  veRuveLi enaula kuNarntha
  puraiaRum inpa anupavam tharaRkoor
  thiruvuruk koNtupoR pothuvil
  thiraiaRum inpa n-atampuri kinRa
  enparaal thiruvati n-ilaiyee.

திருவடி நிலை // திருவடி நிலை

No audios found!