திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತನಿತ್ ತಿರುತ್ತೊಟೈ
taṉit tiruttoṭai
ಕಂದರ್ ಸರಣಪ್ಪತ್ತು
kantar saraṇappattu
Fifth Thirumurai

052. ತೆಯ್ವಮಣಿ ಮಾಲೈ
teyvamaṇi mālai

  ಸೆನ್ನೈಕ್ ಕಂದಕೋಟ್ಟಂ
  ಪನ್ನಿರು ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುಓಙ್ಕು ಪುಣ್ಣಿಯಸ್ ಸೆಯಲ್ಓಙ್ಕಿ ಅನ್ಪರುಳ್
  ತಿಱಲೋಙ್ಕು ಸೆಲ್ವಂಓಙ್ಕಸ್
  ಸೆಱಿವೋಙ್ಕ ಅಱಿವೋಙ್ಕಿ ನಿಱೈವಾನ ಇನ್ಪಂ
  ತಿಕೞ್ಂದೋಙ್ಕ ಅರುಳ್ಕೊಟುತ್ತು
  ಮರುಓಙ್ಕು ಸೆಙ್ಕಮಲ ಮಲರ್ಓಙ್ಕು ವಣಂಓಙ್ಕ
  ವಳರ್ಕರುಣೈ ಮಯಂಓಙ್ಕಿಓರ್
  ವರಂಓಙ್ಕು ತೆಳ್ಅಮುತ ವಯಂಓಙ್ಕಿ ಆನಂದ
  ವಟಿವಾಕಿ ಓಙ್ಕಿಞಾನ
  ಉರುಓಙ್ಕುಂ ಉಣರ್ವಿನ್ನಿಱೈ ಒಳಿಓಙ್ಕಿ ಓಙ್ಕುಂಮಯಿಲ್
  ಊರ್ಂದೋಙ್ಕಿ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ
  ಉಱವೋಙ್ಕುಂ ನಿನ್ಪತಂಎನ್ ಉಳಂಓಙ್ಕಿ ವಳಂಓಙ್ಕ
  ಉಯ್ಕಿನ್ಱ ನಾಳ್ಎಂದನಾಳ್
  ತರುಓಙ್ಕು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 2. ಪರಂಏತು ವಿನೈಸೆಯುಂ ಪಯನ್ಏತು ಪತಿಏತು
  ಪಸುಏತು ಪಾಸಂಏತು
  ಪತ್ತಿಏ ತಟೈಕಿನ್ಱ ಮುತ್ತಿರ ತರುಳ್ಏತು
  ಪಾವಪುಣ್ ಯಙ್ಕಳ್ಏತು
  ವರಂಏತು ತವಂಏತು ವಿರತಂಏ ತೊನ್ಱುಂಇಲೈ
  ಮನಂವಿರುಂ ಪುಣವುಣ್ಟುನಲ್
  ವತ್ತಿರಂ ಅಣಿಂದುಮಟ ಮಾತರ್ತಮೈ ನಾಟಿನಱು
  ಮಲರ್ಸೂಟಿ ವಿಳೈಯಾಟಿಮೇಲ್
  ಕರಮೇವ ವಿಟ್ಟುಮುಲೈ ತೊಟ್ಟುವಾೞ್ನ್ ತವರೊಟು
  ಕಲಂದುಮಕಿೞ್ ಕಿನ್ಱಸುಕಮೇ
  ಕಣ್ಕಣ್ಟ ಸುಕಂಇತೇ ಕೈಕಣ್ಟ ಪಲನ್ಎನುಂ
  ಕಯವರೈಕ್ ಕೂಟಾತರುಳ್
  ತರಮೇವು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 3. ತುಟಿಎನ್ನುಂ ಇಟೈಅನಂ ಪಿಟಿಎನ್ನುಂ ನಟೈಮುಕಿಲ್
  ತುಣೈಎನುಂ ಪಿಣೈಯಲ್ಅಳಕಂ
  ಸೂತೆನ್ನುಂ ಮುಲೈಸೆೞುನ್ ತಾತೆನ್ನುಂ ಅಲೈಪುನಲ್
  ಸುೞಿಎನ್ನ ಮೊೞಿಸೆಯ್ಉಂದಿ
  ವಟಿಎನ್ನುಂ ವಿೞಿನಿಱೈಯುಂ ಮತಿಎನ್ನುಂ ವತನಂಎನ
  ಮಙ್ಕೈಯರ್ತಂ ಅಙ್ಕಂಉಱ್ಱೇ
  ಮನಂಎನ್ನುಂ ಒರುಪಾವಿ ಮಯಲ್ಎನ್ನುಂ ಅತುಮೇವಿ
  ಮಾೞ್ಕನಾನ್ ವಾೞ್ಕಇಂದಪ್
  ಪಟಿಎನ್ನುಂ ಆಸೈಯೈಕ್ ಕಟಿಎನ್ನ ಎನ್ಸೊಲ್ಇಪ್
  ಪಟಿಎನ್ನ ಅಱಿಯಾತುನಿನ್
  ಪಟಿಎನ್ನ ಎನ್ಮೊೞಿಪ್ ಪಟಿಇನ್ನ ವಿತ್ತೈನೀ
  ಪಟಿಎನ್ನುಂ ಎನ್ಸೆಯ್ಕುವೇನ್
  ತಟಿತುನ್ನುಂ ಮತಿಲ್ಸೆನ್ನೈ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 4. ವಳ್ಳಲ್ಉನೈ ಉಳ್ಳಪಟಿ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ ಱೋರ್ತಮೈ
  ಮತಿತ್ತಿಟುವ ತನ್ಱಿಮಱ್ಱೈ
  ವಾನವರೈ ಮತಿಎನ್ನಿಲ್ ನಾನ್ಅವರೈ ಒರುಕನವಿನ್
  ಮಾಟ್ಟಿನುಂ ಮಱಂದುಂಮತಿಯೇನ್
  ಕಳ್ಳಂಅಱುಂ ಉಳ್ಳಂಉಱುಂ ನಿನ್ಪತಂಅ ಲಾಲ್ವೇಱು
  ಕಟವುಳರ್ ಪತತ್ತೈಅವರ್ಎನ್
  ಕಣ್ಎತಿರ್ ಅಟುತ್ತೈಯ ನಣ್ಎನ ಅಳಿಪ್ಪಿನುಂ
  ಕಟುಎನ ವೆಱುತ್ತುನಿಱ್ಪೇನ್
  ಎಳ್ಳಳವುಂ ಇಂಮೊೞಿಯಿ ಲೇಸುಮೊೞಿ ಅನ್ಱುಣ್ಮೈ
  ಎನ್ನೈ ಆಣ್ ಟರುಳ್ಪುರಿಕುವಾಯ್
  ಎನ್ತಂದೈ ಯೇಎನತು ತಾಯೇಎನ್ ಇನ್ಪಮೇ
  ಎನ್ಱನ್ಅಱಿ ವೇಎನ್ಅನ್ಪೇ
  ತಳ್ಳರಿಯ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 5. ಪತಿಪೂಸೈ ಮುತಲನಱ್ ಕಿರಿಯೈಯಾಲ್ ಮನಂಎನುಂ
  ಪಸುಕರಣಂ ಈಙ್ಕಸುತ್ತ
  ಪಾವನೈ ಅಱಸ್ಸುತ್ತ ಪಾವನೈಯಿಲ್ ನಿಱ್ಕುಂಮೆಯ್ಪ್
  ಪತಿಯೋಕ ನಿಲೈಮೈಅತನಾನ್
  ಮತಿಪಾಸಂ ಅಱ್ಱತಿನ್ ಅಟಙ್ಕಿಟುಂ ಅಟಙ್ಕವೇ
  ಮಲೈವಿಲ್ಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಮಯಮಾಯ್
  ವರವುಪೋಕ್ ಕಱ್ಱನಿಲೈ ಕೂಟುಂಎನ ಎನತುಳೇ
  ವಂದುಣರ್ವು ತಂದಕುರುವೇ
  ತುತಿವಾಯ್ಮೈ ಪೆಱುಸಾಂದ ಪತಂಮೇವು ಮತಿಯಮೇ
  ತುರಿಸಱು ಸುಯಞ್ಸೋತಿಯೇ
  ತೋಕೈವಾ ಕನಮೀ ತಿಲಙ್ಕವರು ತೋನ್ಱಲೇ
  ಸೊಲ್ಲರಿಯ ನಲ್ಲತುಣೈಯೇ
  ತತಿಪೆಱುಂ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ• ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಮೋಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 6. ಕಾಮಉಟ್ ಪಕೈವನುಂ ಕೋಪವೆಙ್ ಕೊಟಿಯನುಂ
  ಕನಲೋಪ ಮುೞುಮೂಟನುಂ
  ಕಟುಮೋಕ ವೀಣನುಂ ಕೊಟುಮತಂ ಎನುಂದುಟ್ಟ
  ಕಣ್ಕೆಟ್ಟ ಆಙ್ಕಾರಿಯುಂ
  ಏಮಂಅಱು ಮಾಸ್ಸರಿಯ ವಿೞಲನುಂ ಕೊಲೈಎನ್
  ಱಿಯಂಪುಪಾ ತಕನುಮಾಂಇವ್
  ವೆೞುವರುಂ ಇವರ್ಕ್ಕುಱ್ಱ ಉಱವಾನ ಪೇರ್ಕಳುಂ
  ಎನೈಪ್ಪಱ್ಱಿ ಟಾಮಲ್ಅರುಳ್ವಾಯ್
  ಸೇಮಮಿಕು ಮಾಮಱೈಯಿನ್ ಓಂಎನುಂ ಅರುಟ್ಪತತ್
  ತಿಱನ್ಅರುಳಿ ಮಲಯಮುನಿವನ್
  ಸಿಂದನೈಯಿನ್ ವಂದನೈಉ ವಂದಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಸಿವ
  ತೇಸಿಕ ಸಿಕಾರತ್ನಮೇ
  ತಾಮಂಒಳಿರ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕರ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 7. ನಿಲೈಉಱುಂ ನಿರಾಸೈಯಾಂ ಉಯರ್ಕುಲಪ್ ಪೆಣ್ಟಿರೊಟು
  ನಿಕೞ್ಸಾಂದ ಮಾಂಪುತಲ್ವನುಂ
  ನೆಱಿಪೆಱುಂ ಉತಾರಕುಣಂ ಎನ್ನುಂನಱ್ ಪೊರುಳುಂಮರುಳ್
  ನೀಕ್ಕುಂಅಱಿ ವಾಂತುಣೈವನುಂ
  ಮಲೈವಱು ನಿರಾಙ್ಕಾರ ನಣ್ಪನುಂ ಸುತ್ತಮುಱು
  ಮನಂಎನ್ನುಂ ನಲ್ಏವಲುಂ
  ವರುಸಕಲ ಕೇವಲಂಇ ಲಾತಇಟ ಮುಂಪೆಱ್ಱು
  ವಾೞ್ಕಿನ್ಱ ವಾೞ್ವರುಳುವಾಯ್
  ಅಲೈಇಲಾಸ್ ಸಿವಞಾನ ವಾರಿಯೇ ಆನಂದ
  ಅಮುತಮೇ ಕುಮುತಮಲರ್ವಾಯ್
  ಅಣಿಕೊಳ್ಪೊಱ್ ಕೊಟಿಪಸುಙ್ ಕೊಟಿಇರು ಪುಱಂಪಟರ್ನ್
  ತೞಕುಪೆಱ ವರುಪೊನ್ಮಲೈಯೇ
  ತಲೈವರ್ಪುಕೞ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 8. ಒರುಮೈಯುಟನ್ ನಿನತುತಿರು ಮಲರಟಿ ನಿನೈಕ್ಕಿನ್ಱ
  ಉತ್ತಮರ್ತಂ ಉಱವುವೇಣ್ಟುಂ
  ಉಳ್ಒನ್ಱು ವೈತ್ತುಪ್ ಪುಱಂಪೊನ್ಱು ಪೇಸುವಾರ್
  ಉಱವುಕಲ ವಾಮೈವೇಣ್ಟುಂ
  ಪೆರುಮೈಪೆಱು ನಿನತುಪುಕೞ್ ಪೇಸವೇಣ್ ಟುಂಪೊಯ್ಮೈ
  ಪೇಸಾ ತಿರುಕ್ಕ್ವೇಣ್ಟುಂ
  ಪೆರುನೆಱಿ ಪಿಟಿತ್ತೊೞುಕ ವೇಣ್ಟುಂಮತ ಮಾನಪೇಯ್
  ಪಿಟಿಯಾ ತಿರುಕ್ಕವೇಣ್ಟುಂ
  ಮರುವುಪೆಣ್ ಆಸೈಯೈ ಮಱಕ್ಕವೇ ವೇಣ್ಟುಂಉನೈ
  ಮಱವಾ ತಿರುಕ್ಕವೇಣ್ಟುಂ
  ಮತಿವೇಣ್ಟುಂ ನಿನ್ಕರುಣೈ ನಿತಿವೇಣ್ಟುಂ ನೋಯಱ್ಱ
  ವಾೞ್ವಿಲ್ನಾನ್ ವಾೞವೇಣ್ಟುಂ
  ತರುಮಮಿಕು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 9. ಈಎನ್ಱು ನಾನ್ಒರುವರ್ ಇಟಂನಿನ್ಱು ಕೇಳಾತ
  ಇಯಲ್ಪುಂಎನ್ ನಿಟಂಒರುವರ್ಈ
  ತಿಟುಎನ್ಱ ಪೋತವರ್ಕ್ ಕಿಲೈಎನ್ಱು ಸೊಲ್ಲಾಮಲ್
  ಇಟುಕಿನ್ಱ ತಿಱಮುಂಇಱೈಯಾಂ
  ನೀಎನ್ಱುಂ ಎನೈವಿಟಾ ನಿಲೈಯುಂನಾನ್ ಎನ್ಱುಂಉಳ
  ನಿನೈವಿಟಾ ನೆಱಿಯುಂಅಯಲಾರ್
  ನಿತಿಒನ್ಱುಂ ನಯವಾತ ಮನಮುಂಮೆಯ್ನ್ ನಿಲೈನಿನ್ಱು
  ನೆಕಿೞಾತ ತಿಟಮುಂಉಲಕಿಲ್
  ಸೀಎನ್ಱು ಪೇಯ್ಎನ್ಱು ನಾಯ್ಎನ್ಱು ಪಿಱರ್ ತಮೈತ್
  ತೀಙ್ಕುಸೊಲ್ ಲಾತತೆಳಿವುಂ
  ತಿರಂಒನ್ಱು ವಾಯ್ಮೈಯುಂ ತು‘ಯ್ಮೈಯುಂ ತಂದುನಿನ್
  ತಿರುವಟಿಕ್ ಕಾಳಾಕ್ಕುವಾಯ್
  ತಾಯ್ಒನ್ಱು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 10. ಕರೈಯಿಲ್ವೀಣ್ ಕತೈಎಲಾಂ ಉತಿರ್ಕರುಙ್ ಕಾಕ್ಕೈಪೋಲ್
  ಕತಱುವಾರ್ ಕಳ್ಳುಣ್ಟತೀಕ್
  ಕಂದಂನಾ ಱಿಟಊತ್ತೈ ಕಾತಂನಾ ಱಿಟಉಱು
  ಕಟುಂಪೊಯ್ಇರು ಕಾತಂನಾಱ
  ವರೈಯಿಲ್ವಾಯ್ ಕೊಟುತರ್ಕ್ಕ ವಾತಂಇಟು ವಾರ್ಸಿವ
  ಮಣಙ್ಕಮೞ್ ಮಲರ್ಪ್ಪೊನ್ವಾಯ್ಕ್ಕು
  ಮವುನಂಇಟು ವಾರ್ಇವರೈ ಮೂಟರ್ಎನ ಓತುಱು
  ವೞಕ್ಕುನಲ್ ವೞಕ್ಕೆನಿನುಂನಾನ್
  ಉರೈಯಿಲವರ್ ತಮೈಯುಱಾ ತುನತುಪುಕೞ್ ಪೇಸುಂಅವ
  ರೋಟುಱವು ಪೆಱಅರುಳುವಾಯ್
  ಉಯರ್ತೆಯ್ವ ಯಾನೈಯೊಟು ಕುಱವರ್ಮಟ ಮಾನುಂಉಳ್
  ಉವಪ್ಪುಱು ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱಮೇ
  ತರೈಯಿಲ್ಉಯರ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 11. ನಾಂಪಿರಮಂ ನಮೈಅನ್ಱಿ ಆಂಪಿರಮಂ ವೇಱಿಲ್ಲೈ
  ನನ್ಮೈತೀ ಮೈಕಳುಂ ಇಲ್ಲೈ
  ನವಿಲ್ಕಿನ್ಱ ವಾಕಿಆನ್ ತರಂಇರಣ್ಟಿನುಂಒನ್ಱ
  ನಟುನಿನ್ಱ ತೆನ್ಱುವೀಣಾಳ್
  ಪೋಂಪಿರಮ ನೀತಿಕೇಟ್ ಪೋರ್ಪಿರಮೈ ಯಾಕವೇ
  ಪೋತಿಪ್ಪರ್ ಸಾತಿಪ್ಪರ್ತಾಂ
  ಪುನ್ಮೈನೆಱಿ ಕೈವಿಟಾರ್ ತಂಪಿರಮಂ ವಿನೈಒನ್ಱು
  ಪೋಂದಿಟಿಲ್ ಪೋಕವಿಟುವಾರ್
  ಸಾಂಪಿರಮ ಮಾಂಇವರ್ಕಳ್ ತಾಂಪಿರಮಂ ಎನುಂಅಱಿವು
  ತಾಂಪುಪಾಂ ಪೆನುಂಅಱಿವುಕಾಣ್
  ಸತ್ತುವ ಅಕಣ್ಟಪರಿಪುರಣ ಕಾರಉಪ
  ಸಾಂದಸಿವ ಸಿಱ್ಪಿರಮ ನೀ
  ತಾಂಪಿರಿವಿಲ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 12. ಪಾರ್ಕೊಣ್ಟ ನಟೈಯಿಲ್ವನ್ ಪಸಿಕೊಣ್ಟು ವಂದಿರಪ್
  ಪಾರ್ಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತಿರಙ್ಕುಂ
  ಪಣ್ಪುಂನಿನ್ ತಿರುವಟಿಕ್ ಕನ್ಪುಂನಿಱೈ ಆಯುಳುಂ
  ಪತಿಯುಂನಲ್ ನಿತಿಯುಂಉಣರ್ವುಂ
  ಸೀರ್ಕೊಣ್ಟ ನಿಱೈಯುಂಉಟ್ ಪೊಱೈಯುಂಮೆಯ್ಪ್ ಪುಕೞುಂನೋಯ್ತ್
  ತೀಮೈಒರು ಸಱ್ಱುಂಅಣುಕಾತ್
  ತಿಱಮುಂಮೆಯ್ತ್ ತಿಟಮುಂನಲ್ ಇಟಮುಂನಿನ್ ಅಟಿಯರ್ಪುಕೞ್
  ಸೆಪ್ಪುಕಿನ್ ಱೋರ್ಅಟೈವರ್ಕಾಣ್
  ಕೂರ್ಕೊಣ್ಟ ನೆಟ್ಟಿಲೈಕ್ ಕತಿರ್ವೇಲುಂ ಮಯಿಲುಂಒರು
  þಕ್‘ೞಿಯಙ್ ಕೊಟಿಯುಂವಿಣ್ಣೋರ್
  ಕೋಮಾನ್ತನ್ ಮಕಳುಂಒರು ಮಾಮಾನ್ತನ್ ಮಕಳುಂಮಾಲ್
  ಕೊಣ್ಟನಿನ್ ಕೋಲಮಱವೇನ್
  ತಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 13. ವನ್ಪೆರು ನೆರುಪ್ಪಿನೈಪ್ ಪುನ್ಪುೞುಪ್ ಪಱ್ಱುಮೋ
  ವಾನೈಒರು ಮಾನ್ತಾವುಮೋ
  ವಲಿಯುಳ್ಳ ಪುಲಿಯೈಓರ್ ಎಲಿಸೀಱು ಮೋಪೆರಿಯ
  ಮಲೈಯೈಓರ್ ಈಸ್ಸಿಱಕಿನಾಲ್
  ತುನ್ಪುಱ ಅಸೈಕ್ಕುಮೋ ವಸ್ಸಿರತ್ ತು‘ಣ್ಒರು
  ತುರುಂಪಿನಾಲ್ ತುಣ್ಟಮಾಮೋ
  ಸೂರಿಯನೈ ಇರುಳ್ವಂದು ಸೂೞುಮೋ ಕಾಱ್ಱಿಲ್ಮೞೈ
  ತೋಯುಮೋ ಇಲ್ಲೈಅತುಪೋಲ್
  ಅನ್ಪುಟೈಯ ನಿನ್ಅಟಿಯರ್ ಪೊನ್ಅಟಿಯೈ ಉನ್ನುಂಅವರ್
  ಅಟಿಮಲರ್ ಮುಟಿಕ್ಕಣಿಂದೋರ್ಕ್
  ಕವಲಮುಱು ಮೋಕಾಮಂ ವೆಕುಳಿಉಱು ಮೋಮನತ್
  ತಱ್ಪಮುಂವಿ ಕಱ್ಪಂಉಱುಮೋ
  ತನ್ಪುಕೞ್ಸೆಯ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತನ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉನ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 14. ಕಾಣಲಿಟೈ ನೀರುಂಒರು ಕಟ್ಟೈಯಿಲ್ ಕಳ್ವನುಂ
  ಕಾಣ್ಉಱು ಕಯಿಱ್ಱಿಲ್ ಅಱವುಂ
  ಕಟಿತರು ಕಿಳಿಞ್ಸಿಲಿಟೈ ವೆಳ್ಳಿಯುಂ ಪೊನ್ನೈಕ್
  ಕತಿತ್ತಪಿತ್ ತಳೈಯಿನ್ಇಟೈಯುಂ
  ಮಾನಲಿಲ್ ಕಣ್ಟುಳ ಮಯಙ್ಕಲ್ಪೋಲ್ ಕಱ್ಪನೈಯೈ
  ಮಾಯೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟುವಿಣೇ
  ಮನೈಎನ್ಱುಂ ಮಕವೆನ್ಱುಂ ಉಱವೆನ್ಱುಂ ನಿತಿಎನ್ಱುಂ
  ವಾಳ್ವೆನ್ಱುಂ ಮಾನಂಎನ್ಱುಂ
  ಊನಲಿನ್ ಉಟಂಪೆನ್ಱುಂ ಉಯಿರೆನ್ಱುಂ ಉಳಂಎನ್ಱುಂ
  ಉಳ್ಎನ್ಱುಂ ವೆಳಿಎನ್ಱುಂವಾನ್
  ಉಲಕೆನ್ಱುಂ ಅಳವುಱುವಿ ಕಾರಂಉಱ ನಿನ್ಱಎನೈ
  ಉಣ್ಮೈಅಱಿ ವಿತ್ತಕುರುವೇ
  ತಾನಮಿಕು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತನ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉನ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 15. ಕಱ್ಱೊಳಿಕೊಳ್ ಉಣರ್ವಿನೋರ್ ವೇಣ್ಟಾತ ಇಪ್ಪೆರುಙ್
  ಕನ್ಮವುಟ ಲಿಲ್ಪರುವಂನೇರ್
  ಕಣ್ಟೞಿಯುಂ ಇಳಮೈತಾನ್ ಪಕಲ್ವೇಟ ಮೋಪುರೈಕ್
  ಕಟಲ್ನೀರ್ಕೊ ಲೋಕಪಟಮೋ
  ಉಱ್ಱೊಳಿಯಿನ್ ವೆಯಿಲ್ಇಟ್ಟ ಮಞ್ಸಳೋ ವಾನ್ಇಟ್ಟ
  ಒರುವಿಲೋ ನೀರ್ಕ್ಕುಮಿೞಿಯೋ
  ಉರೈಅನಲ್ ಪೆಱಕ್ಕಾಱ್ಱುಳ್ ಊತುಂ ತುರತ್ತಿಯೋ
  ಉನ್ಱುಂಅಱಿ ಯೇನ್ ಇತನೈನಾನ್
  ಪಱ್ಱುಱುತಿ ಯಾಕ್ಕೊಣ್ಟು ವನಿತಯೈರ್ಕಣ್ ವಲೈಯಿನಿಲ್
  ಪಟ್ಟುಮತಿ ಕೆಟ್ಟುೞನ್ಱೇ
  ಪಾವಮೇ ಪಯಿಲ್ಕಿನ್ಱ ತಲ್ಲಾತು ನಿನ್ಅಟಿಪ್
  ಪಱ್ಱಣುವುಂ ಉಱ್ಱಱಿಕಿಲೇನ್
  ಸಱ್ಱೈಅಕಲ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತನ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉನ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 16. ಸಟಮಾಕಿ ಇನ್ಪಂ ತರಾತಾಕಿ ಮಿಕುಪೆರುಞ್
  ಸಞ್ಸಲಾ ಕಾರಮಾಕಿಸ್
  ಸಱ್ಱಾಕಿ ವೆಳಿಮಯಲ್ ಪಱ್ಱಾಕಿ ಓಟುಂಇತ್
  ತನ್ಮೈಪೆಱು ಸೆಲ್ವಂಂದೋ
  ವಿಟಮಾಕಿ ಒರುಕಪಟ ನಟಮಾಕಿ ಯಾಱ್ಱಿಟೈ
  ವಿರೈಂದುಸೆಲುಂ ವೆಳ್ಳಂಆಕಿ
  ವೇಲೈಅಲೈ ಯಾಕಿಆಙ್ ಕಾರವಲೈ ಯಾಕಿಮುತಿರ್
  ವೇನಿಲ್ಉಱು ಮೇಕಂಆಕಿಕ್
  ಕಟಮಾಯ ಸಕಟಮುಱು ಕಾಲಾಕಿ ನೀಟುವಾಯ್ಕ್
  ಕಾಲೋಟುಂ ನೀರಾಕಿಯೇ
  ಕಱ್ವಿಲಾ ಮಕಳಿರ್ಪೋಲ್ ಪೊಱ್ಪಿಲಾ ತುೞಲುಂಇತು
  ಕರುತಾತ ವಕೈಅರುಳುವಾಯ್
  ತಟಮೇವು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 17. ಉಪ್ಪುಱ್ಱ ಪಾಣ್ಟಂಎನ ಒನ್ಪತು ತುವಾರತ್ತುಳ್
  ಉಱ್ಱಸುಂ ಪೊೞುಕುಂಉಟಲೈ
  ಉಯರ್ಕಿನ್ಱ ವಾನಿಟೈ ಎಱಿಂದಕಲ್ ಎನ್ಱುಂಮಲೈ
  ಉಱ್ಱಿೞಿಯುಂ ಅರುವಿಎನ್ಱುಂ
  ವೆಪ್ಪುಱ್ಱ ಕಾಱ್ಱಿಟೈ ವಿಳಕ್ಕೆನ್ಱುಂ ಮೇಕಂಉಱು
  ಮಿನ್ಎನ್ಱುಂ ವೀಸುಕಾಱ್ಱಿನ್
  ಮೇಱ್ಪಟ್ಟ ಪಞ್ಸೆನ್ಱುಂ ಮಞ್ಸೆನ್ಱುಂ ವಿನೈತಂದ
  ವೆಱುಮಾಯ ವೇಟಂಎನ್ಱುಂ
  ಕಪ್ಪುಱ್ಱ ಪಱವೈಕ್ ಕುಟಂಪೈಎನ್ ಱುಂಪೊಯ್ತ್ತ
  ಕನವೆನ್ಱುಂ ನೀರಿಲ್ಎೞುತುಂ
  ಕೈಎೞುತ್ ತೆನ್ಱುಂಉಟ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟತಿಲಾಕೈ
  ಕೈವಿಟೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕುವೇನ್
  ತಪ್ಪಱ್ಱ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳಾ•
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 18. ಎಂದೈನಿನೈ ವಾೞ್ತ್ತಾತ ಪೇಯರ್ವಾಯ್ ಕೂೞುಕ್ಕುಂ
  ಏಕ್ಕಱ್ಱಿ ರುಕ್ಕುಂವೆಱುವಾಯ್
  ಎಙ್ಕಳ್ಪೆರು ಮಾನ್ಉನೈ ವಣಙ್ಕಾತ ಮೂಟರ್ತಲೈ
  ಇಕೞ್ವಿಱ ಕೆಟುಕ್ಕುಂತಲೈ
  ಕಂದಮಿಕು ನಿನ್ಮೇನಿ ಕಾಣಾತ ಕಯವರ್ಕಣ್
  ಕಲನೀರ್ ಸೊರಿಂದಅೞುಕಣ್
  ಕಟವುಳ್ನಿನ್ ಪುಕೞ್ತನೈಕ್ ಕೇಳಾತ ವೀಣರ್ಸೆವಿ
  ಕೈತ್ತಿೞವು ಕೇಟ್ಕುಂಸೆವಿ
  ಪಂದಂಅಱ ನಿನೈಎಣಾಪ್ ಪಾವಿಕಳ್ ತಂನೆಞ್ಸಂ
  ಪಕೀರ್ಎನ ನಟುಙ್ಕುಂನೆಞ್ಸಂ
  ಪರಮನಿನ್ ತಿರುಮುನ್ನರ್ ಕುವಿಯಾತ ವಞ್ಸರ್ಕೈ
  ಪಲಿಏಱ್ಕ ನೀಳ್ಕೊಟುಙ್ಕೈ
  ಸಂದಮಿಕು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳಾ•
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 19. ಐಯನಿನ್ ಸೀರ್ಪೇಸು ಸೆಲ್ವರ್ವಾಯ್ ನಲ್ಲತೆಳ್
  ಅೞುತುಣ್ ಟುವಂದತಿರುವಾಯ್
  ಅಪ್ಪನಿನ್ ತಿರುವಟಿ ವಣಙ್ಕಿನೋರ್ ತಲೈಮುಟಿ
  ಅಣಿಂದೋಙ್ಕಿ ವಾೞುಂದಲೈ
  ಮೆಯ್ಯನಿನ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕಣ್ಟಪುಣ್ ಣಿಯರ್ಕಣ್ಕಳ್
  ಮಿಕ್ಕಒಳಿ ಮೇವುಕಣ್ಕಳ್
  ವೇಲನಿನ್ ಪುಕೞ್ಕೇಟ್ಟ ವಿತ್ತಕರ್ ತಿರುಸ್ಸೆವಿ
  ವಿೞಾಸ್ಸುಪಂ ಕೇಟ್ಕುಂಸೆವಿ
  ತುಯ್ಯನಿನ್ ಪತಂಎಣ್ಣುಂ ಮೇಲೋರ್ಕನ್ ನೆಞ್ಸಂಮೆಯ್ಸ್
  ಸುಕರೂಪ ಮಾನನೆಞ್ಸಂ
  ತೋನ್ಱಲ್ಉನ್ ತಿರುಮುನ್ ಕುವಿತ್ತಪೆರಿ ಯೋ‘ರ್ಕೈಕನ್
  ಸುವರ್ನ್ನಮಿಟು ಕಿನ್ಱಕೈಕಳ್
  ಸೈಯಂಉಯರ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 20. ಉೞಲ್ಉಱ್ಱ ಉೞವುಮುತಲ್ ಉಱುತೊೞಿಲ್ ಇಯಱ್ಱಿಮಲಂ
  ಒತ್ತಪಲ ಪೊರುಳ್ಈಟ್ಟಿವೀಣ್
  ಉಱುವಯಿಱು ನಿಱೈಯವೆಣ್ ಸೋಱಟೈತ್ ತಿವ್ವುಟಲೈ
  ಒತಿಪೋಲ್ ವಳರ್ತ್ತುನಾಳುಂ
  ವಿೞಲ್ಉಱ್ಱ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೈ ವಿರುಂಪಿನೇನ್ ಐಯಇವ್
  ವೆಯ್ಯಉಟಲ್ ಪೊಯ್ಎನ್ಕಿಲೇನ್
  ವೆಳಿಮಯಕ್ ಕೋಮಾಯ ವಿಟಮಯಕ್ ಕೋಎನತು
  ವಿತಿಮಯಕ್ ಕೋಅಱಿಕಿಲೇನ್
  ಕೞಲ್ಉಱ್ಱ ನಿನ್ತುಣೈಕ್ ಕಾಲ್ಮಲರ್ ವಣಙ್ಕಿನಿನ್
  ಕರುಣೈಯೈ ವಿೞೈಂದುಕೊಣ್ಟೆಂ
  ಕಳೈಕಣೇ ಈರಾಱು ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ಎನ್ಱನ್ಇರು
  ಕಣ್ಣೇಎ ನಪ್ಪುಕೞ್ಕಿಲೇನ್
  ತೞೈವುಱ್ಱ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 21. ವಾನಂಎಙ್ ಕೇಅಮುತ ಪಾನಂಎಙ್ಕೇ ಅಮರರ್
  ವಾೞ್ಕ್ಕೈಅಪಿ ಮಾನಂಎಙ್ಕೇ
  ಮಾಟ್ಸಿಎಙ್ ಕೇಅವರ್ಕಳ್ ಸೂೞ್ಸ್ಸಿಎಙ್ ಕೇತೇವ
  ಮನ್ನನ್ಅರ ಸಾಟ್ಸಿಎಙ್ಕೇ
  ಞಾನಂಎಙ್ ಕೇಮುನಿವರ್ ಮೋನಂಎಙ್ ಕೇಅಂದ
  ನಾನ್ಮುಕನ್ ಸೆಯ್ಕೈಎಙ್ಕೇ
  ನಾರಣನ್ ಕಾತ್ತಲೈ ನಟತ್ತಲ್ಎಙ್ ಕೇಮಱೈ
  ನವಿನ್ಱಿಟುಂ ಒೞುಕ್ಕಂಎಙ್ಕೇ
  ಈನಂಅಙ್ ಕೇಸೆಯ್ತ ತಾರುಕನೈ ಆಯಿರ
  ಇಲಕ್ಕಂಉಱು ಸಿಙ್ಕಮುಕನೈ
  ಎಣ್ಅರಿಯ ತಿಱಲ್ಪೆಱ್ಱ ಸೂರನೈ ಮಱಕ್ಕರುಣೈ
  ಈಂದುಪಣಿ ಕೊಣ್ಟಿಲೈಎನಿಲ್
  ತಾನಮಿಙ್ ಕೇರ್ಸೆನ್ನೈ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 22. ಮನಮಾನ ಒರುಸಿಱುವನ್ ಮತಿಯಾನ ಕುರುವೈಯುಂ
  ಮತಿತ್ತಿಟಾನ್ ನಿನ್ ಅಟಿಸ್ಸೀರ್
  ಮಕಿೞ್ಕಲ್ವಿ ಕಱ್ಱಿಟಾನ್ ಸುಂಮಾಇ ರಾನ್ಕಾಮ
  ಮಟುವಿನಿಟೈ ವೀೞ್ಂದುಸುೞಲ್ವಾನ್
  ಸಿನಮಾನ ವೆಞ್ಸುರತ್ ತುೞಲುವನ್ ಉಲೋಪಮಾಂ
  ಸಿಱುಕುಕೈಯಿ ನೂಟುಪುಕುವಾನ್
  ಸೆಱುಮೋಕ ಇರುಳಿಟೈಸ್ ಸೆಲ್ಕುವಾನ್ ಮತಂಎನುಂ
  ಸೆಯ್ಕುನ್ಱಿಲ್ ಏಱಿವಿೞುವಾನ್
  ಇನಮಾನ ಮಾಸ್ಸರಿಯ ವೆಙ್ಕುೞಿಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇ
  ಇಱಙ್ಕುವಾನ್ ಸಿಱಿತುಂಅಂದೋ
  ಎನ್ಸೊಲ್ಕೇ ಳಾನ್ಎನತು ಕೈಪ್ಪಟಾನ್ ಮಱ್ಱಿತಱ್
  ಕೇೞೈಯೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕುವೇನ್
  ತನನೀಟು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 23. ವಾಯ್ಕೊಣ್ ಟುರೈತ್ತಲ್ಅರಿ ತೆನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ವಳ್ಳಲ್ಉನ್ ಸೇವಟಿಕ್ಕಣ್
  ಮನ್ನಾತು ಪೊನ್ನಾಸೈ ಮಣ್ಣಾಸೈ ಪೆಣ್ಣಾಸೈ
  ವಾಯ್ಂದುೞಲುಂ ಎನತುಮನತು
  ಪೇಯ್ಕೊಣ್ಟು ಕಳ್ಉಣ್ಟು ಕೋಲಿನಾಲ್ ಮೊತ್ತುಣ್ಟು
  ಪಿತ್ತುಣ್ಟ ವನ್ಕುರಙ್ಕೋ
  ಪೇಸುಱು ಕುಲಾಲನಾಱ್ ಸುೞಲ್ಕಿನ್ಱ ತಿಕಿರಿಯೋ
  ಪೇತೈವಿಳೈ ಯಾಟುಪಂದೋ
  ಕಾಯ್ಕೊಣ್ಟು ಪಾಯ್ಕಿನ್ಱ ವೆವ್ವಿಲಙ್ ಕೋಪೆರುಙ್
  ಕಾಱ್ಱಿನಾಱ್ ಸುೞಲ್ಕಱಙ್ಕೋ
  ಕಾಲವಟಿ ವೋಇಂದ்ರ ಜಾಲವಟಿ ವೋಎನತು
  ಕರ್ಮವಟಿ ವೋಅಱಿಕಿಲೇನ್
  ತಾಯ್ಕೊಣ್ಟ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 24. ಕಱ್ಱ್ಮೇ ಲವರೊಟುಂ ಕೂಟಿನಿಲ್ ಲೇನ್ಕಲ್ವಿ
  ಕಱ್ಕುಂನೆಱಿ ತೇರ್ಂದುಕಲ್ಲೇನ್
  ಕನಿವುಕೊಣ್ ಟುವತುತಿರು ಅಟಿಯೈಒರು ಕನವಿನುಂ
  ಕರುತಿಲೇನ್ ನಲ್ಲನ್ಅಲ್ಲೇನ್
  ಕುಱ್ಱಮೇ ಸೆಯ್ವತೆನ್ ಕುಣಮಾಕುಂ ಅಪ್ಪೆರುಙ್
  ಕುಱ್ಱಂಎಲ್ ಲಾಂಕುಣಂಎನಕ್
  ಕೊಳ್ಳುವತು ನಿನ್ಅರುಟ್ಕುಣಮಾಕುಂ ಎನ್ನಿಲ್ಎನ್
  ಕುಱೈತವಿರ್ತ್ ತರುಳ್ಪುರಿಕುವಾಯ್
  ಪೆಱ್ಱಮೇಲ್ ವರುಂಒರು ಪೆರುಂದಕೈಯಿನ್ ಅರುಳ್ಉರುಪ್
  ಪೆಱ್ಱೆೞುನ್ ತೋಙ್ಕುಸುಟರೇ
  ಪಿರಣವಾ ಕಾರಾರಿನ್ ಮಯವಿಮಲ ಸೊರೂಪಮೇ
  ಪೇತಮಿಲ್ ಪರಪ್ಪಿರಮಮೇ
  ತಱ್ಱಕೈಯ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 25. ಪಾಯ್ಪ್ಪಟ್ಟ ಪುಲಿಅನ್ನ ನಾಯ್ಪ್ಪಟ್ಟ ಕಯವರ್ತಂ
  ಪಾೞ್ಪಟ್ಟ ಮನೈಯಿಲ್ನೆಟುನಾಳ್
  ಪಣ್ಪಟ್ಟ ಕೞುನೀರುಂ ವಿಣ್ಪಟ್ಟ ಇನ್ನಮುತು
  ಪಟ್ಟಪಾ ಟಾಕುಂಅನ್ಱಿಪ್
  ಪೋಯ್ಪ್ಪಟ್ಟ ಪುಲ್ಲುಮಣಿ ಪೂಪ್ಪಟ್ಟ ಪಾಟುಂನಱ್
  ಪೂಣ್ಪಟ್ಟ ಪಾಟುತವಿಟುಂ
  ಪುನ್ಪಟ್ಟ ಉಮಿಯುಂಉಯರ್ ಪೊನ್ಪಟ್ಟ ಪಾಟವರ್ಕಳ್
  ಪೋಕಂಒರು ಪೋಕಮಾಮೋ
  ಆಯ್ಪ್ಪಟ್ಟ ಮಱೈಮುಟಿಸ್ ಸೇಯ್ಪ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ಅಟಿಕ್
  ಕಾಟ್ಪಟ್ಟ ಪೆರುವಾೞ್ವಿಲೇ
  ಅರುಳ್ಪಟ್ಟ ನೆಱಿಯುಂಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳ್ಪಟ್ಟ ನಿಲೈಯುಂಉಱ
  ಅಮರ್ಪೋಕ ಮೇಪೋಕಮಾಂ
  ತಾಯ್ಪ್ಪಟ್ಟ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 26. ಸೇವಲಂ ಕೊಟಿಕೊಣ್ಟ ನಿನೈಅನ್ಱಿ ವೇಱುಸಿಱು
  ತೇವರೈಸ್ ಸಿಂದೈಸೆಯ್ವೋರ್
  ಸೆಙ್ಕನಿಯೈ ವಿಟ್ಟುವೇಪ್ ಪಙ್ಕನಿಯೈ ಉಣ್ಣುಂಒರು
  ಸಿಱುಕರುಙ್ ಕಾಕ್ಕೈನಿಕರ್ವಾರ್
  ನಾವಲಙ್ ಕಾರಂಅಱ ವೇಱುಪುಕೞ್ ಪೇಸಿನಿನ್
  ನಱ್ಪುಕೞ್ ವೞುತ್ತಾತಪೇರ್
  ನಾಯ್ಪ್ಪಾಲ್ ವಿರುಂಪಿಆನ್ ತು‘ಯ್ಪ್ಪಾಲೈ ನಯವಾತ
  ನವೈಯುಟೈಪ್ ಪೇಯರ್ ಆವಾರ್
  ನೀವಲನ್ ತರನಿನತು ಕುಱ್ಱೇವಲ್ ಪುರಿಯಾತು
  ನಿನ್ಱುಮಱ್ ಱೇವಲ್ಪುರಿವೋರ್
  ನೆಲ್ಲುಕ್ ಕಿಱೈಕ್ಕಾತು ಪುಲ್ಲುಕ್ ಕಿಱೈಕ್ಕಿನ್ಱ
  ನೆಟಿಯವೆಱು ವೀಣರಾವಾರ್
  ತಾವಲಂ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 27. ಪಿರಮನ್ಇನಿ ಎನ್ನೈಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಕ್ಕ ವಲ್ಲನೋ
  ಪೆಯ್ಸಿಱೈಯಿಲ್ ಇನ್ನುಂಒರುಕಾಲ್
  ಪಿನ್ಪಟ್ಟು ನಿಱ್ಕುಮೋ ಮುನ್ಪಟ್ಟ ಸೂಟ್ಟಿಲ್
  ಪೆಱುಂದುಯರ್ ಮಱಂದುವಿಟುಮೋ
  ಇರವುನಿಱಂ ಉಟೈಅಯಮನ್ ಇನಿಎನೈಕ್ ಕನವಿನುಂ
  ಇಱಪ್ಪಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣಂಉಱುಮೋ
  ಎಣ್ಣುಱಾನ್ ಉತೈಉಣ್ಟು ಸಿತೈಉಣ್ಟ ತನ್ಉಟಲ್
  ಇರುಂದವಟು ಎಣ್ಣುಱಾನೋ
  ಕರವುಪೆಱು ವಿನೈವಂದು ನಲಿಯುಮೋ ಅತನೈಒರು
  ಕಾಸುಕ್ಕುಂ ಮತಿಯೇನ್ಎಲಾಂ
  ಕಱ್ಱವರ್ಕಳ್ ಪಱ್ಱುಂನಿನ್ ತಿರುಅರುಳೈ ಯಾನುಂ
  ಕಲಂದಿಟಪ್ ಪೆಱ್ಱುನಿನ್ಱೇನ್
  ತರಮರುವು ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 28. ನೀರ್ಉಣ್ಟು ಪೊೞಿಕಿನ್ಱ ಕಾರ್ಉಣ್ಟು ವಿಳೈಕಿನ್ಱ
  ನಿಲನ್ಉಣ್ಟು ಪಲನುಂಉಣ್ಟು
  ನಿತಿಉಣ್ಟು ತುತಿಉಣ್ಟು ಮತಿಉಣ್ಟು ಕತಿಕೊಣ್ಟ
  ನೆಱಿಉಣ್ಟು ನಿಲೈಯುಂ ಉಣ್ಟು
  ಊರ್ಉಣ್ಟು ಪೇರ್ಉಣ್ಟು ಮಣಿಉಣ್ಟು ಪಣಿಉಣ್ಟು
  ಉಟೈಉಣ್ಟು ಕೊಟೈಯುಂಉಣ್ಟು
  ಉಣ್ಟುಣ್ಟು ಮಕಿೞವೇ ಉಣವುಣ್ಟು ಸಾಂದಂಉಱುಂ
  ಉಳಂಉಣ್ಟು ವಳಮುಂಉಣ್ಟು
  ತೇರ್ಉಣ್ಟು ಕರಿಉಣ್ಟು ಪರಿಉಣ್ಟು ಮಱ್ಱುಳ್ಳ
  ಸೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಯಾವುಂಉಣ್ಟು
  ತೇನ್ಉಣ್ಟು ವಣ್ಟುಱು ಕಟಂಪಣಿಯುಂ ನಿನ್ಪತತ್
  ತಿಯಾನಮುಣ್ ಟಾಯಿಲ್ಅರಸೇ
  ತಾರ್ಉಣ್ಟ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 29. ಉಳಂಎನತು ವಸಂನಿನ್ಱ ತಿಲ್ಲೈಎನ್ ತೊಲ್ಲೈವಿನೈ
  ಒಲ್ಲೈವಿಟ್ ಟಿಟವುಮಿಲ್ಲೈ
  ಉನ್ಪತತ್ ತನ್ಪಿಲ್ಲೈ ಎನ್ಱನಕ್ ಕುಱ್ಱತುಣೈ
  ಉನೈಅನ್ಱಿ ವೇಱುಂಇಲ್ಲೈ
  ಇಳೈಯನ್ಅವ ನುಕ್ಕರುಳ ವೇಣ್ಟುಂಎನ್ ಱುನ್ಪಾಲ್
  ಇಸೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಪೇರುಂಇಲ್ಲೈ
  ಏೞೈಯವ ನುಕ್ಕರುಳ್ವ ತೇನ್ಎನ್ಱುನ್ ಎತಿರ್ನಿನ್
  ಱಿಯಂಪುಕಿನ್ ಱೋರುಂಇಲ್ಲೈ
  ವಳಮರುವುಂ ಉನತುತಿರು ಅರುಳ್ಕುಱೈವ ತಿಲ್ಲೈಮೇಲ್
  ಮಱ್ಱೊರು ವೞಕ್ಕುಂಇಲ್ಲೈ
  ವಂದಿರಪ್ ಪೋರ್ಕಳುಕ್ ಕಿಲೈಎನ್ಪ ತಿಲ್ಲೈನೀ
  ವನ್ಮನತ್ ತವನುಂಅಲ್ಲೈ
  ತಳರ್ವಿಲಾಸ್ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 30. ಎತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಎನ್ಉಳಂ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಇನ್ಪಮೇ
  ಎನ್ಉಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರಾಕುಂಓರ್
  ಏಕಮೇ ಆನಂದ ಪೋಕಮೇ ಯೋಕಮೇ
  ಎನ್ಪೆರುಞ್ ಸೆಲ್ವಮೇನನ್
  ಮುತ್ತಿಕ್ಕು ಮುತಲಾನ ಮುತಲ್ವನೇ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ
  ಮೂರ್ತ್ತಿಯೇ ಮುಟಿವಿಲಾತ
  ಮುರುಕನೇ ನೆಟಿಯಮಾಲ್ ಮರುಕನೇ ಸಿವಪಿರಾನ್
  ಮುತ್ತಾಟುಂ ಅರುಮೈಮಕನೇ
  ಪತ್ತಿಕ್ ಕುವಂದರುಳ್ ಪರಿಂದರುಳುಂ ನಿನ್ಅಟಿಪ್
  ಪಱ್ಱರುಳಿ ಎನ್ನೈಇಂದಪ್
  ಪಟಿಯಿಲೇ ಉೞಲ್ಕಿನ್ಱ ಕುಟಿಯಿಲೇ ಒರುವನಾಪ್
  ಪಣ್ಣಾಮಲ್ ಆಣ್ಟರುಳುವಾಯ್
  ಸತ್ತಿಕ್ಕುಂ ನೀರ್ಸ್ಸೆನ್ನೈ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.
 • 31. ನಾನ್ಕೊಣ್ಟ ವಿರತಂನಿನ್ ಅಟಿಅಲಾಲ್ ಪಿಱರ್ತಂಮೈ
  ನಾಟಾಮೈ ಆಕುಂಇಂದ
  ನಲ್ವಿರತ ಮಾಂಕನಿಯೈ ಇನ್ಮೈಎನುಂ ಒರುತುಟ್ಟ
  ನಾಯ್ವಂದು ಕವ್ವಿಅಂದೋ
  ತಾನ್ಕೊಣ್ಟು ಪೋವತಿನಿ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್
  ತಳರಾಮೈ ಎನ್ನುಂಒರುಕೈತ್
  ತಟಿಕೊಣ್ ಟಟಿಕ್ಕವೋ ವಲಿಯಿಲೇನ್ ಸಿಱಿಯನೇನ್
  ತನ್ಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತರುಳುವಾಯ್
  ವಾನ್ಕೊಣ್ಟ ತೆಳ್ಅಮುತ ವಾರಿಯೇ ಮಿಕುಕರುನೈ
  ಮೞೈಯೇ ಮೞೈಕ್ಕೊಣ್ಟಲೇ
  ವಳ್ಳಲೇ ಎನ್ಇರುಕಣ್ ಮಣಿಯೇಎನ್ ಇನ್ಪಮೇ
  ಮಯಿಲ್ಏಱು ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ
  ತಾನ್ಕೊಣ್ಟ ಸೆನ್ನೈಯಿಲ್ ಕಂದಕೋಟ್ ಟತ್ತುಳ್ವಳರ್
  ತಲಂಓಙ್ಕು ಕಂದವೇಳೇ
  ತಣ್ಮುಕತ್ ತುಯ್ಯಮಣಿ ಉಣ್ಮುಕಸ್ ಸೈವಮಣಿ
  ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೆಯ್ವಮಣಿಯೇ.

தெய்வமணி மாலை // தெய்வமணி மாலை

 1. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 2. 5-052-0001-A-Kandhakottam Deivamanimaalai.mp3 Download
 3. 5-052-0001-A-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 4. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum.mp3 Download
 5. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v1.mp3 Download
 6. 5-052-0001-B-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 7. 5-052-0002-A-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 8. [5-52, 0003]KAR--Thutiennum Itaianam.mp3 Download
 9. [5-52, 0004]SDS--VaLLalunai ULLapati.mp3 Download
 10. 5-052-0002-B-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 11. 5-052-0003-Thutiennum_Itaianam.mp3 Download
 12. [5-52, 0005]KAR--Pathipuusai MuthalanaR.mp3 Download
 13. [5-52, 0006]SDS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 14. 5-052-0004-Vallalunai_Ullapati.mp3 Download
 15. 5-052-0005-Padhipoosai_Mudhala.mp3 Download
 16. [5-52, 0006]MSS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 17. [5-52, 0007]KAR--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 18. 5-052-0006-Kaamaut_Pakaivanum.mp3 Download
 19. 5-052-0007-A-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 20. [5-52, 0007]SDS--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 21. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru.mp3 Download
 22. 5-052-0007-B-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 23. 5-052-0008-A-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 24. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v1.mp3 Download
 25. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v2.mp3 Download
 26. 5-052-0008-B-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 27. 5-052-0008-C-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 28. [5-52, 0009]SDS--IienRu Naanoruvar.mp3 Download
 29. [5-52, 0010]SDS--KaraiyilviiN Kathaielaam.mp3 Download
 30. 5-052-0009-Eeendru_Naanoruvar.mp3 Download
 31. 5-052-0010-Karaiyilveen_Kadhaielaam.mp3 Download
 32. [5-52, 0011]JSS--Naampiramam NamaianRi.mp3 Download
 33. [5-52, 0012]SDS--PaarkoNta Nataiyilvan.mp3 Download
 34. 5-052-0011-Naampiramam_Namaiandri.mp3 Download
 35. 5-052-0012-Paarkonta_Nataiyilvan.mp3 Download
 36. [5-52, 0013]SDS--Vanperu Neruppinaip.mp3 Download
 37. [5-52, 0014]SDS--KaaNalitai Niirumoru.mp3 Download
 38. 5-052-0013-Van_Peru_Neruppinai.mp3 Download
 39. 5-052-0014-Kaanal_Yidai_Neerum.mp3 Download
 40. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor.mp3 Download
 41. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor-v1.mp3 Download
 42. 5-052-0015-A-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 43. 5-052-0015-B-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 44. [5-52, 0016]SDS--Satamaaki Inpam.mp3 Download
 45. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena.mp3 Download
 46. 5-052-0016-Sadamaagi_Yinbam.mp3 Download
 47. 5-052-0017-A-Upputra_Paandam.mp3 Download
 48. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena-v1.mp3 Download
 49. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha.mp3 Download
 50. 5-052-0017-B-Upputra_Paandam.mp3 Download
 51. 5-052-0018-A-Endhai_Ninai.mp3 Download
 52. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v1.mp3 Download
 53. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v2.mp3 Download
 54. 5-052-0018-B-Endhai_Ninai.mp3 Download
 55. 5-052-0018-C-Endhai_Ninai.mp3 Download
 56. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v3.mp3 Download
 57. [5-52, 0019]SDS--Aiyanin Siirpeesu.mp3 Download
 58. 5-052-0018-D-Endhai_Ninai.mp3 Download
 59. 5-052-0019-Aiya_Nin.mp3 Download
 60. [5-52, 0020]SDS--UzaluRRa Uzavumuthal.mp3 Download
 61. [5-52, 0021]SDS--Vaanameng Keeamutha.mp3 Download
 62. 5-052-0020-Uzhalutra_Uzhavumudhal.mp3 Download
 63. 5-052-0021-Vaanam_Engay.mp3 Download
 64. [5-52, 0022]SDS--Manamaana OrusiRuvan.mp3 Download
 65. [5-52, 0023]SDS--VaaykoN Turaiththalari.mp3 Download
 66. 5-052-0022-Manamaana_Oru.mp3 Download
 67. 5-052-0023-Vaai_Kondu.mp3 Download
 68. [5-52, 0024]SDS--KaRRmee Lavarotum.mp3 Download
 69. [5-52, 0025]JSS--Paayppatta Pulianna.mp3 Download
 70. 5-052-0024-Katra_Maylavarodum.mp3 Download
 71. 5-052-0025-Paaippatta_Pulianna.mp3 Download
 72. [5-52, 0026]SDS--Seevalam KotikoNta.mp3 Download
 73. [5-52, 0027]SDS--Piramanini Ennaip.mp3 Download
 74. 5-052-0026-Sevalam_Kotikonta.mp3 Download
 75. 5-052-0027-Piramanini_Ennaip.mp3 Download
 76. [5-52, 0028]JSS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 77. [5-52, 0028]SDS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 78. 5-052-0028-A-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 79. 5-052-0028-B-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 80. [5-52, 0029]SDS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 81. [5-52, 0029]MSS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 82. 5-052-0029-Ulamenadhu_Vasamnindra.mp3 Download
 83. 5-052-0030-Eththikkum_Enulam.mp3 Download
 84. [5-52, 0030]SDS--Eththikkum EnuLam.mp3 Download
 85. [5-52, 0031]SDS--NaankoNta Virathamnin.mp3 Download
 86. 5-052-0031-Naankonta_Viradhamnin.mp3 Download
 87. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 88. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download
 89. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v2.mp3 Download
 90. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v3.mp3 Download
 91. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download