திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತೆಯ್ವಮಣಿ ಮಾಲೈ
teyvamaṇi mālai
ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿತ್ತಾಮಂ ತಾಙ್ಕಲ್
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
Fifth Thirumurai

053. ಕಂದರ್ ಸರಣಪ್ಪತ್ತು
kantar saraṇappattu

  ಸೆನ್ನೈಕ್ ಕಂದಕೋಟ್ಟಂ
  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅರುಳಾರ್ ಅಮುತೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಅೞಕಾ ಅಮಲಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಪೊರುಳಾ ಎನೈಆಳ್ ಪುನಿತಾ ಸರಣಂ
  ಪೊನ್ನೇ ಮಣಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಮರುಳ್ವಾರ್ಕ್ ಕರಿಯಾಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಮಯಿಲ್ವಾ ಕನನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕರುಣಾ ಲಯನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 2. ಪಣ್ಣೇರ್ ಮಱೈಯಿನ್ ಪಯನೇ ಸರಣಂ
  ಪತಿಯೇ ಪರಮೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ವಿಣ್ಣೇರ್ ಒಳಿಯೇ ವೆಳಿಯೇ ಸರಣಂ
  ವೆಳಿಯಿನ್ ವಿಳೈವೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಉಣ್ಣೇರ್ ಉಯಿರೇ ಉಣರ್ವೇ ಸರಣಂ
  ಉರುವೇ ಅರುವೇ ಉಱವೇ ಸರಣಂ
  ಕಣ್ಣೇ ಮಣಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 3. ಮುಟಿಯಾ ಮುತಲೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಮುರುಕಾ ಕುಮರಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ವಟಿವೇಲ್ ಅರಸೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಮಯಿಲೂರ್ ಮಣಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕೆಳಿಯಾಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಅರಿಯಾಯ್ ಪೆರಿಯಾಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಟಿಯಾಕ್ ಕತಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 4. ಪೂವೇ ಮಣಮೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಪೊರುಳೇ ಅರುಳೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕೋವೇ ಕುಕನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕುರುವೇ ತಿರುವೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ತೇವೇ ತೆಳಿವೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಸಿವಸಣ್ ಮುಕನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಾವೇರ್ ತರುವೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 5. ನಟವುಂ ತನಿಮಾ ಮಯಿಲೋಯ್ ಸರಣಂ
  ನಲ್ಲಾರ್ ಪುಕೞುಂ ವಲ್ಲೋಯ್ ಸರಣಂ
  ತಿಟಮುಂ ತಿರುವುಂ ತರುವೋಯ್ ಸರಣಂ
  ತೇವರ್ಕ್ ಕರಿಯಾಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ತಟವಣ್ ಪುಯನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ತನಿಮಾ ಮುತಲೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಟವುಳ್ ಮಣಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 6. ಕೋಲಕ್ ಕುಱಮಾನ್ ಕಣವಾ ಸರಣಂ
  ಕುಲಮಾ ಮಣಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಸೀಲತ್ ತವರುಕ್ ಕರುಳ್ವೋಯ್ಸರಣಂ
  ಸಿವನಾರ್ ಪುತಲ್ವಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಞಾಲತ್ ತುಯರ್ತೀರ್ ನಲನೇ ಸರಣಂ
  ನಟುವಾ ಕಿಯನಲ್ ಒಳಿಯೇ ಸರಣಂ
  ಕಾಲನ್ ತೆಱುವೋಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 7. ನಙ್ಕಟ್ ಕಿಳಿಯಾಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ನಂದಾ ಉಯರ್ಸಂ ಪಂದಾ ಸರಣಂ
  ತಿಙ್ಕಟ್ ಸಟೈಯಾನ್ ಮಕನೇ ಸರಣಂ
  ಸಿವೈತನ್ ತರುಳುಂ ಪುತಲ್ವಾ ಸರಣಂ
  ತುಙ್ಕಸ್ ಸುಕಂನನ್ ಱರುಳ್ವೋಯ್ ಸರಣಂ
  ಸುರರ್ವಾೞ್ತ್ ತಿಟುನಂ ತುರೈಯೇ ಸರಣಂ
  ಕಙ್ಕೈಕ್ ಕೊರುಮಾ ಮತಲಾಯ್ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 8. ಒಳಿಯುಳ್ ಒಳಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಒನ್ಱೇ ಪಲವೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ತೆಳಿಯುಂ ತೆರುಳೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಸಿವಮೇ ತವಮೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಅಳಿಯುಂ ಕನಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಅಮುತೇ ಅಱಿವೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಳಿಯೊನ್ ಱರುಳ್ವೋಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 9. ಮನ್ನೇ ಎನೈಆಳ್ ವರತಾ ಸರಣಂ
  ಮತಿಯೇ ಅಟಿಯೇನ್ ವಾೞ್ವೇ ಸರಣಂ
  ಪೊನ್ನೇ ಪುನಿತಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಪುಕೞ್ವಾರ್ ಇತಯಂ ಪುಕುವಾಯ್ ಸರಣಂ
  ಅನ್ನೇ ವಟಿವೇಲ್ ಅರಸೇ ಸರಣಂ
  ಅಱುಮಾ ಮುಕನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕನ್ನೇರ್ ಪುಯನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
 • 10. ವೇತಪ್ ಪೊರುಳೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ವಿಣ್ಣೋರ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಪೋತತ್ ತಿಱನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಪುನೈಮಾ ಮಯಿಲೋಯ್ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ನಾತತ್ ತೊಲಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ನವೈಇಲ್ ಲವನೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ
  ಕಾತುಕ್ ಕಿನಿತಾಂ ಪುಕೞೋಯ್ ಸರಣಂ
  ಕಂದಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಣಂ

கந்தர் சரணப்பத்து // கந்தர் சரணப்பத்து