திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തനിത് തിരുത്തൊടൈ
taṉit tiruttoṭai
കന്തര്‍ ചരണപ്പത്തു
kantar saraṇappattu
Fifth Thirumurai

052. തെയ്വമണി മാലൈ
teyvamaṇi mālai

  ചെന്‍നൈക് കന്തകോട്ടം
  പന്‍നിരു ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുഓങ്കു പുണ്‍ണിയച് ചെയല്‍ഓങ്കി അന്‍പരുള്‍
  തിറലോങ്കു ചെല്‍വംഓങ്കച്
  ചെറിവോങ്ക അറിവോങ്കി നിറൈവാന ഇന്‍പം
  തികഴ്ന്തോങ്ക അരുള്‍കൊടുത്തു
  മരുഓങ്കു ചെങ്കമല മലര്‍ഓങ്കു വണംഓങ്ക
  വളര്‍കരുണൈ മയംഓങ്കിഓര്‍
  വരംഓങ്കു തെള്‍അമുത വയംഓങ്കി ആനന്ത
  വടിവാകി ഓങ്കിഞാന
  ഉരുഓങ്കും ഉണര്‍വിന്‍നിറൈ ഒളിഓങ്കി ഓങ്കുംമയില്‍
  ഊര്‍ന്തോങ്കി എവ്വുയിര്‍ക്കും
  ഉറവോങ്കും നിന്‍പതംഎന്‍ ഉളംഓങ്കി വളംഓങ്ക
  ഉയ്കിന്‍റ നാള്‍എന്തനാള്‍
  തരുഓങ്കു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 2. പരംഏതു വിനൈചെയും പയന്‍ഏതു പതിഏതു
  പചുഏതു പാചംഏതു
  പത്തിഏ തടൈകിന്‍റ മുത്തിര തരുള്‍ഏതു
  പാവപുണ്‍ യങ്കള്‍ഏതു
  വരംഏതു തവംഏതു വിരതംഏ തൊന്‍റുംഇലൈ
  മനംവിരും പുണവുണ്‍ടുനല്‍
  വത്തിരം അണിന്തുമട മാതര്‍തമൈ നാടിനറു
  മലര്‍ചൂടി വിളൈയാടിമേല്‍
  കരമേവ വിട്ടുമുലൈ തൊട്ടുവാഴ്ന്‍ തവരൊടു
  കലന്തുമകിഴ് കിന്‍റചുകമേ
  കണ്‍കണ്‍ട ചുകംഇതേ കൈകണ്‍ട പലന്‍എനും
  കയവരൈക് കൂടാതരുള്‍
  തരമേവു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 3. തുടിഎന്‍നും ഇടൈഅനം പിടിഎന്‍നും നടൈമുകില്‍
  തുണൈഎനും പിണൈയല്‍അളകം
  ചൂതെന്‍നും മുലൈചെഴുന്‍ താതെന്‍നും അലൈപുനല്‍
  ചുഴിഎന്‍ന മൊഴിചെയ്ഉന്തി
  വടിഎന്‍നും വിഴിനിറൈയും മതിഎന്‍നും വതനംഎന
  മങ്കൈയര്‍തം അങ്കംഉറ്റേ
  മനംഎന്‍നും ഒരുപാവി മയല്‍എന്‍നും അതുമേവി
  മാഴ്കനാന്‍ വാഴ്കഇന്തപ്
  പടിഎന്‍നും ആചൈയൈക് കടിഎന്‍ന എന്‍ചൊല്‍ഇപ്
  പടിഎന്‍ന അറിയാതുനിന്‍
  പടിഎന്‍ന എന്‍മൊഴിപ് പടിഇന്‍ന വിത്തൈനീ
  പടിഎന്‍നും എന്‍ചെയ്കുവേന്‍
  തടിതുന്‍നും മതില്‍ചെന്‍നൈ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 4. വള്‍ളല്‍ഉനൈ ഉള്‍ളപടി വാഴ്ത്തുകിന്‍ റോര്‍തമൈ
  മതിത്തിടുവ തന്‍റിമറ്റൈ
  വാനവരൈ മതിഎന്‍നില്‍ നാന്‍അവരൈ ഒരുകനവിന്‍
  മാട്ടിനും മറന്തുംമതിയേന്‍
  കള്‍ളംഅറും ഉള്‍ളംഉറും നിന്‍പതംഅ ലാല്‍വേറു
  കടവുളര്‍ പതത്തൈഅവര്‍എന്‍
  കണ്‍എതിര്‍ അടുത്തൈയ നണ്‍എന അളിപ്പിനും
  കടുഎന വെറുത്തുനിറ്പേന്‍
  എള്‍ളളവും ഇംമൊഴിയി ലേചുമൊഴി അന്‍റുണ്‍മൈ
  എന്‍നൈ ആണ്‍ ടരുള്‍പുരികുവായ്
  എന്‍തന്തൈ യേഎനതു തായേഎന്‍ ഇന്‍പമേ
  എന്‍റന്‍അറി വേഎന്‍അന്‍പേ
  തള്‍ളരിയ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 5. പതിപൂചൈ മുതലനറ് കിരിയൈയാല്‍ മനംഎനും
  പചുകരണം ഈങ്കചുത്ത
  പാവനൈ അറച്ചുത്ത പാവനൈയില്‍ നിറ്കുംമെയ്പ്
  പതിയോക നിലൈമൈഅതനാന്‍
  മതിപാചം അറ്റതിന്‍ അടങ്കിടും അടങ്കവേ
  മലൈവില്‍മെയ്ഞ് ഞാനമയമായ്
  വരവുപോക് കറ്റനിലൈ കൂടുംഎന എനതുളേ
  വന്തുണര്‍വു തന്തകുരുവേ
  തുതിവായ്മൈ പെറുചാന്ത പതംമേവു മതിയമേ
  തുരിചറു ചുയഞ്ചോതിയേ
  തോകൈവാ കനമീ തിലങ്കവരു തോന്‍റലേ
  ചൊല്‍ലരിയ നല്‍ലതുണൈയേ
  തതിപെറും ചെന്‍നൈയില• കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലമോങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 6. കാമഉട് പകൈവനും കോപവെങ് കൊടിയനും
  കനലോപ മുഴുമൂടനും
  കടുമോക വീണനും കൊടുമതം എനുന്തുട്ട
  കണ്‍കെട്ട ആങ്കാരിയും
  ഏമംഅറു മാച്ചരിയ വിഴലനും കൊലൈഎന്‍
  റിയംപുപാ തകനുമാംഇവ്
  വെഴുവരും ഇവര്‍ക്കുറ്റ ഉറവാന പേര്‍കളും
  എനൈപ്പറ്റി ടാമല്‍അരുള്‍വായ്
  ചേമമികു മാമറൈയിന്‍ ഓംഎനും അരുട്പതത്
  തിറന്‍അരുളി മലയമുനിവന്‍
  ചിന്തനൈയിന്‍ വന്തനൈഉ വന്തമെയ്ഞ് ഞാനചിവ
  തേചിക ചികാരത്നമേ
  താമംഒളിര്‍ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകര്‍ ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 7. നിലൈഉറും നിരാചൈയാം ഉയര്‍കുലപ് പെണ്‍ടിരൊടു
  നികഴ്ചാന്ത മാംപുതല്‍വനും
  നെറിപെറും ഉതാരകുണം എന്‍നുംനറ് പൊരുളുംമരുള്‍
  നീക്കുംഅറി വാംതുണൈവനും
  മലൈവറു നിരാങ്കാര നണ്‍പനും ചുത്തമുറു
  മനംഎന്‍നും നല്‍ഏവലും
  വരുചകല കേവലംഇ ലാതഇട മുംപെറ്റു
  വാഴ്കിന്‍റ വാഴ്വരുളുവായ്
  അലൈഇലാച് ചിവഞാന വാരിയേ ആനന്ത
  അമുതമേ കുമുതമലര്‍വായ്
  അണികൊള്‍പൊറ് കൊടിപചുങ് കൊടിഇരു പുറംപടര്‍ന്‍
  തഴകുപെറ വരുപൊന്‍മലൈയേ
  തലൈവര്‍പുകഴ് ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 8. ഒരുമൈയുടന്‍ നിനതുതിരു മലരടി നിനൈക്കിന്‍റ
  ഉത്തമര്‍തം ഉറവുവേണ്‍ടും
  ഉള്‍ഒന്‍റു വൈത്തുപ് പുറംപൊന്‍റു പേചുവാര്‍
  ഉറവുകല വാമൈവേണ്‍ടും
  പെരുമൈപെറു നിനതുപുകഴ് പേചവേണ്‍ ടുംപൊയ്മൈ
  പേചാ തിരുക്ക്വേണ്‍ടും
  പെരുനെറി പിടിത്തൊഴുക വേണ്‍ടുംമത മാനപേയ്
  പിടിയാ തിരുക്കവേണ്‍ടും
  മരുവുപെണ്‍ ആചൈയൈ മറക്കവേ വേണ്‍ടുംഉനൈ
  മറവാ തിരുക്കവേണ്‍ടും
  മതിവേണ്‍ടും നിന്‍കരുണൈ നിതിവേണ്‍ടും നോയറ്റ
  വാഴ്വില്‍നാന്‍ വാഴവേണ്‍ടും
  തരുമമികു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 9. ഈഎന്‍റു നാന്‍ഒരുവര്‍ ഇടംനിന്‍റു കേളാത
  ഇയല്‍പുംഎന്‍ നിടംഒരുവര്‍ഈ
  തിടുഎന്‍റ പോതവര്‍ക് കിലൈഎന്‍റു ചൊല്‍ലാമല്‍
  ഇടുകിന്‍റ തിറമുംഇറൈയാം
  നീഎന്‍റും എനൈവിടാ നിലൈയുംനാന്‍ എന്‍റുംഉള
  നിനൈവിടാ നെറിയുംഅയലാര്‍
  നിതിഒന്‍റും നയവാത മനമുംമെയ്ന്‍ നിലൈനിന്‍റു
  നെകിഴാത തിടമുംഉലകില്‍
  ചീഎന്‍റു പേയ്എന്‍റു നായ്എന്‍റു പിറര്‍ തമൈത്
  തീങ്കുചൊല്‍ ലാതതെളിവും
  തിരംഒന്‍റു വായ്മൈയും തു‘യ്മൈയും തന്തുനിന്‍
  തിരുവടിക് കാളാക്കുവായ്
  തായ്ഒന്‍റു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 10. കരൈയില്‍വീണ്‍ കതൈഎലാം ഉതിര്‍കരുങ് കാക്കൈപോല്‍
  കതറുവാര്‍ കള്‍ളുണ്‍ടതീക്
  കന്തംനാ റിടഊത്തൈ കാതംനാ റിടഉറു
  കടുംപൊയ്ഇരു കാതംനാറ
  വരൈയില്‍വായ് കൊടുതര്‍ക്ക വാതംഇടു വാര്‍ചിവ
  മണങ്കമഴ് മലര്‍പ്പൊന്‍വായ്ക്കു
  മവുനംഇടു വാര്‍ഇവരൈ മൂടര്‍എന ഓതുറു
  വഴക്കുനല്‍ വഴക്കെനിനുംനാന്‍
  ഉരൈയിലവര്‍ തമൈയുറാ തുനതുപുകഴ് പേചുംഅവ
  രോടുറവു പെറഅരുളുവായ്
  ഉയര്‍തെയ്വ യാനൈയൊടു കുറവര്‍മട മാനുംഉള്‍
  ഉവപ്പുറു കുണക്കുന്‍റമേ
  തരൈയില്‍ഉയര്‍ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 11. നാംപിരമം നമൈഅന്‍റി ആംപിരമം വേറില്‍ലൈ
  നന്‍മൈതീ മൈകളും ഇല്‍ലൈ
  നവില്‍കിന്‍റ വാകിആന്‍ തരംഇരണ്‍ടിനുംഒന്‍റ
  നടുനിന്‍റ തെന്‍റുവീണാള്‍
  പോംപിരമ നീതികേട് പോര്‍പിരമൈ യാകവേ
  പോതിപ്പര്‍ ചാതിപ്പര്‍താം
  പുന്‍മൈനെറി കൈവിടാര്‍ തംപിരമം വിനൈഒന്‍റു
  പോന്തിടില്‍ പോകവിടുവാര്‍
  ചാംപിരമ മാംഇവര്‍കള്‍ താംപിരമം എനുംഅറിവു
  താംപുപാം പെനുംഅറിവുകാണ്‍
  ചത്തുവ അകണ്‍ടപരിപുരണ കാരഉപ
  ചാന്തചിവ ചിറ്പിരമ നീ
  താംപിരിവില്‍ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 12. പാര്‍കൊണ്‍ട നടൈയില്‍വന്‍ പചികൊണ്‍ടു വന്തിരപ്
  പാര്‍മുകം പാര്‍ത്തിരങ്കും
  പണ്‍പുംനിന്‍ തിരുവടിക് കന്‍പുംനിറൈ ആയുളും
  പതിയുംനല്‍ നിതിയുംഉണര്‍വും
  ചീര്‍കൊണ്‍ട നിറൈയുംഉട് പൊറൈയുംമെയ്പ് പുകഴുംനോയ്ത്
  തീമൈഒരു ചറ്റുംഅണുകാത്
  തിറമുംമെയ്ത് തിടമുംനല്‍ ഇടമുംനിന്‍ അടിയര്‍പുകഴ്
  ചെപ്പുകിന്‍ റോര്‍അടൈവര്‍കാണ്‍
  കൂര്‍കൊണ്‍ട നെട്ടിലൈക് കതിര്‍വേലും മയിലുംഒരു
  þക്‘ഴിയങ് കൊടിയുംവിണ്‍ണോര്‍
  കോമാന്‍തന്‍ മകളുംഒരു മാമാന്‍തന്‍ മകളുംമാല്‍
  കൊണ്‍ടനിന്‍ കോലമറവേന്‍
  താര്‍കൊണ്‍ട ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 13. വന്‍പെരു നെരുപ്പിനൈപ് പുന്‍പുഴുപ് പറ്റുമോ
  വാനൈഒരു മാന്‍താവുമോ
  വലിയുള്‍ള പുലിയൈഓര്‍ എലിചീറു മോപെരിയ
  മലൈയൈഓര്‍ ഈച്ചിറകിനാല്‍
  തുന്‍പുറ അചൈക്കുമോ വച്ചിരത് തു‘ണ്‍ഒരു
  തുരുംപിനാല്‍ തുണ്‍ടമാമോ
  ചൂരിയനൈ ഇരുള്‍വന്തു ചൂഴുമോ കാറ്റില്‍മഴൈ
  തോയുമോ ഇല്‍ലൈഅതുപോല്‍
  അന്‍പുടൈയ നിന്‍അടിയര്‍ പൊന്‍അടിയൈ ഉന്‍നുംഅവര്‍
  അടിമലര്‍ മുടിക്കണിന്തോര്‍ക്
  കവലമുറു മോകാമം വെകുളിഉറു മോമനത്
  തറ്പമുംവി കറ്പംഉറുമോ
  തന്‍പുകഴ്ചെയ് ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തന്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉന്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 14. കാണലിടൈ നീരുംഒരു കട്ടൈയില്‍ കള്‍വനും
  കാണ്‍ഉറു കയിറ്റില്‍ അറവും
  കടിതരു കിളിഞ്ചിലിടൈ വെള്‍ളിയും പൊന്‍നൈക്
  കതിത്തപിത് തളൈയിന്‍ഇടൈയും
  മാനലില്‍ കണ്‍ടുള മയങ്കല്‍പോല്‍ കറ്പനൈയൈ
  മായൈയില്‍ കണ്‍ടുവിണേ
  മനൈഎന്‍റും മകവെന്‍റും ഉറവെന്‍റും നിതിഎന്‍റും
  വാള്‍വെന്‍റും മാനംഎന്‍റും
  ഊനലിന്‍ ഉടംപെന്‍റും ഉയിരെന്‍റും ഉളംഎന്‍റും
  ഉള്‍എന്‍റും വെളിഎന്‍റുംവാന്‍
  ഉലകെന്‍റും അളവുറുവി കാരംഉറ നിന്‍റഎനൈ
  ഉണ്‍മൈഅറി വിത്തകുരുവേ
  താനമികു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തന്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉന്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 15. കറ്റൊളികൊള്‍ ഉണര്‍വിനോര്‍ വേണ്‍ടാത ഇപ്പെരുങ്
  കന്‍മവുട ലില്‍പരുവംനേര്‍
  കണ്‍ടഴിയും ഇളമൈതാന്‍ പകല്‍വേട മോപുരൈക്
  കടല്‍നീര്‍കൊ ലോകപടമോ
  ഉറ്റൊളിയിന്‍ വെയില്‍ഇട്ട മഞ്ചളോ വാന്‍ഇട്ട
  ഒരുവിലോ നീര്‍ക്കുമിഴിയോ
  ഉരൈഅനല്‍ പെറക്കാറ്റുള്‍ ഊതും തുരത്തിയോ
  ഉന്‍റുംഅറി യേന്‍ ഇതനൈനാന്‍
  പറ്റുറുതി യാക്കൊണ്‍ടു വനിതയൈര്‍കണ്‍ വലൈയിനില്‍
  പട്ടുമതി കെട്ടുഴന്‍റേ
  പാവമേ പയില്‍കിന്‍റ തല്‍ലാതു നിന്‍അടിപ്
  പറ്റണുവും ഉറ്ററികിലേന്‍
  ചറ്റൈഅകല്‍ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തന്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉന്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 16. ചടമാകി ഇന്‍പം തരാതാകി മികുപെരുഞ്
  ചഞ്ചലാ കാരമാകിച്
  ചറ്റാകി വെളിമയല്‍ പറ്റാകി ഓടുംഇത്
  തന്‍മൈപെറു ചെല്‍വംന്തോ
  വിടമാകി ഒരുകപട നടമാകി യാറ്റിടൈ
  വിരൈന്തുചെലും വെള്‍ളംആകി
  വേലൈഅലൈ യാകിആങ് കാരവലൈ യാകിമുതിര്‍
  വേനില്‍ഉറു മേകംആകിക്
  കടമായ ചകടമുറു കാലാകി നീടുവായ്ക്
  കാലോടും നീരാകിയേ
  കറ്വിലാ മകളിര്‍പോല്‍ പൊറ്പിലാ തുഴലുംഇതു
  കരുതാത വകൈഅരുളുവായ്
  തടമേവു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 17. ഉപ്പുറ്റ പാണ്‍ടംഎന ഒന്‍പതു തുവാരത്തുള്‍
  ഉറ്റചും പൊഴുകുംഉടലൈ
  ഉയര്‍കിന്‍റ വാനിടൈ എറിന്തകല്‍ എന്‍റുംമലൈ
  ഉറ്റിഴിയും അരുവിഎന്‍റും
  വെപ്പുറ്റ കാറ്റിടൈ വിളക്കെന്‍റും മേകംഉറു
  മിന്‍എന്‍റും വീചുകാറ്റിന്‍
  മേറ്പട്ട പഞ്ചെന്‍റും മഞ്ചെന്‍റും വിനൈതന്ത
  വെറുമായ വേടംഎന്‍റും
  കപ്പുറ്റ പറവൈക് കുടംപൈഎന്‍ റുംപൊയ്ത്ത
  കനവെന്‍റും നീരില്‍എഴുതും
  കൈഎഴുത് തെന്‍റുംഉട് കണ്‍ടുകൊണ്‍ ടതിലാകൈ
  കൈവിടേന്‍ എന്‍ചെയ്കുവേന്‍
  തപ്പറ്റ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളാ•
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 18. എന്തൈനിനൈ വാഴ്ത്താത പേയര്‍വായ് കൂഴുക്കും
  ഏക്കറ്റി രുക്കുംവെറുവായ്
  എങ്കള്‍പെരു മാന്‍ഉനൈ വണങ്കാത മൂടര്‍തലൈ
  ഇകഴ്വിറ കെടുക്കുംതലൈ
  കന്തമികു നിന്‍മേനി കാണാത കയവര്‍കണ്‍
  കലനീര്‍ ചൊരിന്തഅഴുകണ്‍
  കടവുള്‍നിന്‍ പുകഴ്തനൈക് കേളാത വീണര്‍ചെവി
  കൈത്തിഴവു കേട്കുംചെവി
  പന്തംഅറ നിനൈഎണാപ് പാവികള്‍ തംനെഞ്ചം
  പകീര്‍എന നടുങ്കുംനെഞ്ചം
  പരമനിന്‍ തിരുമുന്‍നര്‍ കുവിയാത വഞ്ചര്‍കൈ
  പലിഏറ്ക നീള്‍കൊടുങ്കൈ
  ചന്തമികു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളാ•
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 19. ഐയനിന്‍ ചീര്‍പേചു ചെല്‍വര്‍വായ് നല്‍ലതെള്‍
  അഴുതുണ്‍ ടുവന്തതിരുവായ്
  അപ്പനിന്‍ തിരുവടി വണങ്കിനോര്‍ തലൈമുടി
  അണിന്തോങ്കി വാഴുന്തലൈ
  മെയ്യനിന്‍ തിരുമേനി കണ്‍ടപുണ്‍ ണിയര്‍കണ്‍കള്‍
  മിക്കഒളി മേവുകണ്‍കള്‍
  വേലനിന്‍ പുകഴ്കേട്ട വിത്തകര്‍ തിരുച്ചെവി
  വിഴാച്ചുപം കേട്കുംചെവി
  തുയ്യനിന്‍ പതംഎണ്‍ണും മേലോര്‍കന്‍ നെഞ്ചംമെയ്ച്
  ചുകരൂപ മാനനെഞ്ചം
  തോന്‍റല്‍ഉന്‍ തിരുമുന്‍ കുവിത്തപെരി യോ‘ര്‍കൈകന്‍
  ചുവര്‍ന്‍നമിടു കിന്‍റകൈകള്‍
  ചൈയംഉയര്‍ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 20. ഉഴല്‍ഉറ്റ ഉഴവുമുതല്‍ ഉറുതൊഴില്‍ ഇയറ്റിമലം
  ഒത്തപല പൊരുള്‍ഈട്ടിവീണ്‍
  ഉറുവയിറു നിറൈയവെണ്‍ ചോറടൈത് തിവ്വുടലൈ
  ഒതിപോല്‍ വളര്‍ത്തുനാളും
  വിഴല്‍ഉറ്റ വാഴ്ക്കൈയൈ വിരുംപിനേന്‍ ഐയഇവ്
  വെയ്യഉടല്‍ പൊയ്എന്‍കിലേന്‍
  വെളിമയക് കോമായ വിടമയക് കോഎനതു
  വിതിമയക് കോഅറികിലേന്‍
  കഴല്‍ഉറ്റ നിന്‍തുണൈക് കാല്‍മലര്‍ വണങ്കിനിന്‍
  കരുണൈയൈ വിഴൈന്തുകൊണ്‍ടെം
  കളൈകണേ ഈരാറു കണ്‍കൊണ്‍ട എന്‍റന്‍ഇരു
  കണ്‍ണേഎ നപ്പുകഴ്കിലേന്‍
  തഴൈവുറ്റ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 21. വാനംഎങ് കേഅമുത പാനംഎങ്കേ അമരര്‍
  വാഴ്ക്കൈഅപി മാനംഎങ്കേ
  മാട്ചിഎങ് കേഅവര്‍കള്‍ ചൂഴ്ച്ചിഎങ് കേതേവ
  മന്‍നന്‍അര ചാട്ചിഎങ്കേ
  ഞാനംഎങ് കേമുനിവര്‍ മോനംഎങ് കേഅന്ത
  നാന്‍മുകന്‍ ചെയ്കൈഎങ്കേ
  നാരണന്‍ കാത്തലൈ നടത്തല്‍എങ് കേമറൈ
  നവിന്‍റിടും ഒഴുക്കംഎങ്കേ
  ഈനംഅങ് കേചെയ്ത താരുകനൈ ആയിര
  ഇലക്കംഉറു ചിങ്കമുകനൈ
  എണ്‍അരിയ തിറല്‍പെറ്റ ചൂരനൈ മറക്കരുണൈ
  ഈന്തുപണി കൊണ്‍ടിലൈഎനില്‍
  താനമിങ് കേര്‍ചെന്‍നൈ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 22. മനമാന ഒരുചിറുവന്‍ മതിയാന കുരുവൈയും
  മതിത്തിടാന്‍ നിന്‍ അടിച്ചീര്‍
  മകിഴ്കല്‍വി കറ്റിടാന്‍ ചുംമാഇ രാന്‍കാമ
  മടുവിനിടൈ വീഴ്ന്തുചുഴല്‍വാന്‍
  ചിനമാന വെഞ്ചുരത് തുഴലുവന്‍ ഉലോപമാം
  ചിറുകുകൈയി നൂടുപുകുവാന്‍
  ചെറുമോക ഇരുളിടൈച് ചെല്‍കുവാന്‍ മതംഎനും
  ചെയ്കുന്‍റില്‍ ഏറിവിഴുവാന്‍
  ഇനമാന മാച്ചരിയ വെങ്കുഴിയിന്‍ ഉള്‍ളേ
  ഇറങ്കുവാന്‍ ചിറിതുംഅന്തോ
  എന്‍ചൊല്‍കേ ളാന്‍എനതു കൈപ്പടാന്‍ മറ്റിതറ്
  കേഴൈയേന്‍ എന്‍ചെയ്കുവേന്‍
  തനനീടു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 23. വായ്കൊണ്‍ ടുരൈത്തല്‍അരി തെന്‍ചെയ്കേന്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍
  വള്‍ളല്‍ഉന്‍ ചേവടിക്കണ്‍
  മന്‍നാതു പൊന്‍നാചൈ മണ്‍ണാചൈ പെണ്‍ണാചൈ
  വായ്ന്തുഴലും എനതുമനതു
  പേയ്കൊണ്‍ടു കള്‍ഉണ്‍ടു കോലിനാല്‍ മൊത്തുണ്‍ടു
  പിത്തുണ്‍ട വന്‍കുരങ്കോ
  പേചുറു കുലാലനാറ് ചുഴല്‍കിന്‍റ തികിരിയോ
  പേതൈവിളൈ യാടുപന്തോ
  കായ്കൊണ്‍ടു പായ്കിന്‍റ വെവ്വിലങ് കോപെരുങ്
  കാറ്റിനാറ് ചുഴല്‍കറങ്കോ
  കാലവടി വോഇന്ത்ര ജാലവടി വോഎനതു
  കര്‍മവടി വോഅറികിലേന്‍
  തായ്കൊണ്‍ട ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 24. കറ്റ്മേ ലവരൊടും കൂടിനില്‍ ലേന്‍കല്‍വി
  കറ്കുംനെറി തേര്‍ന്തുകല്‍ലേന്‍
  കനിവുകൊണ്‍ ടുവതുതിരു അടിയൈഒരു കനവിനും
  കരുതിലേന്‍ നല്‍ലന്‍അല്‍ലേന്‍
  കുറ്റമേ ചെയ്വതെന്‍ കുണമാകും അപ്പെരുങ്
  കുറ്റംഎല്‍ ലാംകുണംഎനക്
  കൊള്‍ളുവതു നിന്‍അരുട്കുണമാകും എന്‍നില്‍എന്‍
  കുറൈതവിര്‍ത് തരുള്‍പുരികുവായ്
  പെറ്റമേല്‍ വരുംഒരു പെരുന്തകൈയിന്‍ അരുള്‍ഉരുപ്
  പെറ്റെഴുന്‍ തോങ്കുചുടരേ
  പിരണവാ കാരാരിന്‍ മയവിമല ചൊരൂപമേ
  പേതമില്‍ പരപ്പിരമമേ
  തറ്റകൈയ ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 25. പായ്പ്പട്ട പുലിഅന്‍ന നായ്പ്പട്ട കയവര്‍തം
  പാഴ്പട്ട മനൈയില്‍നെടുനാള്‍
  പണ്‍പട്ട കഴുനീരും വിണ്‍പട്ട ഇന്‍നമുതു
  പട്ടപാ ടാകുംഅന്‍റിപ്
  പോയ്പ്പട്ട പുല്‍ലുമണി പൂപ്പട്ട പാടുംനറ്
  പൂണ്‍പട്ട പാടുതവിടും
  പുന്‍പട്ട ഉമിയുംഉയര്‍ പൊന്‍പട്ട പാടവര്‍കള്‍
  പോകംഒരു പോകമാമോ
  ആയ്പ്പട്ട മറൈമുടിച് ചേയ്പ്പട്ട നിന്‍അടിക്
  കാട്പട്ട പെരുവാഴ്വിലേ
  അരുള്‍പട്ട നെറിയുംമെയ്പ് പൊരുള്‍പട്ട നിലൈയുംഉറ
  അമര്‍പോക മേപോകമാം
  തായ്പ്പട്ട ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 26. ചേവലം കൊടികൊണ്‍ട നിനൈഅന്‍റി വേറുചിറു
  തേവരൈച് ചിന്തൈചെയ്വോര്‍
  ചെങ്കനിയൈ വിട്ടുവേപ് പങ്കനിയൈ ഉണ്‍ണുംഒരു
  ചിറുകരുങ് കാക്കൈനികര്‍വാര്‍
  നാവലങ് കാരംഅറ വേറുപുകഴ് പേചിനിന്‍
  നറ്പുകഴ് വഴുത്താതപേര്‍
  നായ്പ്പാല്‍ വിരുംപിആന്‍ തു‘യ്പ്പാലൈ നയവാത
  നവൈയുടൈപ് പേയര്‍ ആവാര്‍
  നീവലന്‍ തരനിനതു കുറ്റേവല്‍ പുരിയാതു
  നിന്‍റുമറ് റേവല്‍പുരിവോര്‍
  നെല്‍ലുക് കിറൈക്കാതു പുല്‍ലുക് കിറൈക്കിന്‍റ
  നെടിയവെറു വീണരാവാര്‍
  താവലം ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 27. പിരമന്‍ഇനി എന്‍നൈപ് പിറപ്പിക്ക വല്‍ലനോ
  പെയ്ചിറൈയില്‍ ഇന്‍നുംഒരുകാല്‍
  പിന്‍പട്ടു നിറ്കുമോ മുന്‍പട്ട ചൂട്ടില്‍
  പെറുന്തുയര്‍ മറന്തുവിടുമോ
  ഇരവുനിറം ഉടൈഅയമന്‍ ഇനിഎനൈക് കനവിനും
  ഇറപ്പിക്ക എണ്‍ണംഉറുമോ
  എണ്‍ണുറാന്‍ ഉതൈഉണ്‍ടു ചിതൈഉണ്‍ട തന്‍ഉടല്‍
  ഇരുന്തവടു എണ്‍ണുറാനോ
  കരവുപെറു വിനൈവന്തു നലിയുമോ അതനൈഒരു
  കാചുക്കും മതിയേന്‍എലാം
  കറ്റവര്‍കള്‍ പറ്റുംനിന്‍ തിരുഅരുളൈ യാനും
  കലന്തിടപ് പെറ്റുനിന്‍റേന്‍
  തരമരുവു ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 28. നീര്‍ഉണ്‍ടു പൊഴികിന്‍റ കാര്‍ഉണ്‍ടു വിളൈകിന്‍റ
  നിലന്‍ഉണ്‍ടു പലനുംഉണ്‍ടു
  നിതിഉണ്‍ടു തുതിഉണ്‍ടു മതിഉണ്‍ടു കതികൊണ്‍ട
  നെറിഉണ്‍ടു നിലൈയും ഉണ്‍ടു
  ഊര്‍ഉണ്‍ടു പേര്‍ഉണ്‍ടു മണിഉണ്‍ടു പണിഉണ്‍ടു
  ഉടൈഉണ്‍ടു കൊടൈയുംഉണ്‍ടു
  ഉണ്‍ടുണ്‍ടു മകിഴവേ ഉണവുണ്‍ടു ചാന്തംഉറും
  ഉളംഉണ്‍ടു വളമുംഉണ്‍ടു
  തേര്‍ഉണ്‍ടു കരിഉണ്‍ടു പരിഉണ്‍ടു മറ്റുള്‍ള
  ചെല്‍വങ്കള്‍ യാവുംഉണ്‍ടു
  തേന്‍ഉണ്‍ടു വണ്‍ടുറു കടംപണിയും നിന്‍പതത്
  തിയാനമുണ്‍ ടായില്‍അരചേ
  താര്‍ഉണ്‍ട ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 29. ഉളംഎനതു വചംനിന്‍റ തില്‍ലൈഎന്‍ തൊല്‍ലൈവിനൈ
  ഒല്‍ലൈവിട് ടിടവുമില്‍ലൈ
  ഉന്‍പതത് തന്‍പില്‍ലൈ എന്‍റനക് കുറ്റതുണൈ
  ഉനൈഅന്‍റി വേറുംഇല്‍ലൈ
  ഇളൈയന്‍അവ നുക്കരുള വേണ്‍ടുംഎന്‍ റുന്‍പാല്‍
  ഇചൈക്കിന്‍റ പേരുംഇല്‍ലൈ
  ഏഴൈയവ നുക്കരുള്‍വ തേന്‍എന്‍റുന്‍ എതിര്‍നിന്‍
  റിയംപുകിന്‍ റോരുംഇല്‍ലൈ
  വളമരുവും ഉനതുതിരു അരുള്‍കുറൈവ തില്‍ലൈമേല്‍
  മറ്റൊരു വഴക്കുംഇല്‍ലൈ
  വന്തിരപ് പോര്‍കളുക് കിലൈഎന്‍പ തില്‍ലൈനീ
  വന്‍മനത് തവനുംഅല്‍ലൈ
  തളര്‍വിലാച് ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 30. എത്തിക്കും എന്‍ഉളം തിത്തിക്കും ഇന്‍പമേ
  എന്‍ഉയിര്‍ക് കുയിരാകുംഓര്‍
  ഏകമേ ആനന്ത പോകമേ യോകമേ
  എന്‍പെരുഞ് ചെല്‍വമേനന്‍
  മുത്തിക്കു മുതലാന മുതല്‍വനേ മെയ്ഞ്ഞാന
  മൂര്‍ത്തിയേ മുടിവിലാത
  മുരുകനേ നെടിയമാല്‍ മരുകനേ ചിവപിരാന്‍
  മുത്താടും അരുമൈമകനേ
  പത്തിക് കുവന്തരുള്‍ പരിന്തരുളും നിന്‍അടിപ്
  പറ്റരുളി എന്‍നൈഇന്തപ്
  പടിയിലേ ഉഴല്‍കിന്‍റ കുടിയിലേ ഒരുവനാപ്
  പണ്‍ണാമല്‍ ആണ്‍ടരുളുവായ്
  ചത്തിക്കും നീര്‍ച്ചെന്‍നൈ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.
 • 31. നാന്‍കൊണ്‍ട വിരതംനിന്‍ അടിഅലാല്‍ പിറര്‍തംമൈ
  നാടാമൈ ആകുംഇന്ത
  നല്‍വിരത മാംകനിയൈ ഇന്‍മൈഎനും ഒരുതുട്ട
  നായ്വന്തു കവ്വിഅന്തോ
  താന്‍കൊണ്‍ടു പോവതിനി എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍
  തളരാമൈ എന്‍നുംഒരുകൈത്
  തടികൊണ്‍ ടടിക്കവോ വലിയിലേന്‍ ചിറിയനേന്‍
  തന്‍മുകം പാര്‍ത്തരുളുവായ്
  വാന്‍കൊണ്‍ട തെള്‍അമുത വാരിയേ മികുകരുനൈ
  മഴൈയേ മഴൈക്കൊണ്‍ടലേ
  വള്‍ളലേ എന്‍ഇരുകണ്‍ മണിയേഎന്‍ ഇന്‍പമേ
  മയില്‍ഏറു മാണിക്കമേ
  താന്‍കൊണ്‍ട ചെന്‍നൈയില്‍ കന്തകോട് ടത്തുള്‍വളര്‍
  തലംഓങ്കു കന്തവേളേ
  തണ്‍മുകത് തുയ്യമണി ഉണ്‍മുകച് ചൈവമണി
  ചണ്‍മുകത് തെയ്വമണിയേ.

தெய்வமணி மாலை // தெய்வமணி மாலை

 1. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 2. 5-052-0001-A-Kandhakottam Deivamanimaalai.mp3 Download
 3. 5-052-0001-A-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 4. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum.mp3 Download
 5. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v1.mp3 Download
 6. 5-052-0001-B-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 7. 5-052-0002-A-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 8. [5-52, 0003]KAR--Thutiennum Itaianam.mp3 Download
 9. [5-52, 0004]SDS--VaLLalunai ULLapati.mp3 Download
 10. 5-052-0002-B-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 11. 5-052-0003-Thutiennum_Itaianam.mp3 Download
 12. [5-52, 0005]KAR--Pathipuusai MuthalanaR.mp3 Download
 13. [5-52, 0006]SDS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 14. 5-052-0004-Vallalunai_Ullapati.mp3 Download
 15. 5-052-0005-Padhipoosai_Mudhala.mp3 Download
 16. [5-52, 0006]MSS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 17. [5-52, 0007]KAR--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 18. 5-052-0006-Kaamaut_Pakaivanum.mp3 Download
 19. 5-052-0007-A-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 20. [5-52, 0007]SDS--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 21. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru.mp3 Download
 22. 5-052-0007-B-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 23. 5-052-0008-A-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 24. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v1.mp3 Download
 25. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v2.mp3 Download
 26. 5-052-0008-B-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 27. 5-052-0008-C-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 28. [5-52, 0009]SDS--IienRu Naanoruvar.mp3 Download
 29. [5-52, 0010]SDS--KaraiyilviiN Kathaielaam.mp3 Download
 30. 5-052-0009-Eeendru_Naanoruvar.mp3 Download
 31. 5-052-0010-Karaiyilveen_Kadhaielaam.mp3 Download
 32. [5-52, 0011]JSS--Naampiramam NamaianRi.mp3 Download
 33. [5-52, 0012]SDS--PaarkoNta Nataiyilvan.mp3 Download
 34. 5-052-0011-Naampiramam_Namaiandri.mp3 Download
 35. 5-052-0012-Paarkonta_Nataiyilvan.mp3 Download
 36. [5-52, 0013]SDS--Vanperu Neruppinaip.mp3 Download
 37. [5-52, 0014]SDS--KaaNalitai Niirumoru.mp3 Download
 38. 5-052-0013-Van_Peru_Neruppinai.mp3 Download
 39. 5-052-0014-Kaanal_Yidai_Neerum.mp3 Download
 40. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor.mp3 Download
 41. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor-v1.mp3 Download
 42. 5-052-0015-A-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 43. 5-052-0015-B-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 44. [5-52, 0016]SDS--Satamaaki Inpam.mp3 Download
 45. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena.mp3 Download
 46. 5-052-0016-Sadamaagi_Yinbam.mp3 Download
 47. 5-052-0017-A-Upputra_Paandam.mp3 Download
 48. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena-v1.mp3 Download
 49. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha.mp3 Download
 50. 5-052-0017-B-Upputra_Paandam.mp3 Download
 51. 5-052-0018-A-Endhai_Ninai.mp3 Download
 52. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v1.mp3 Download
 53. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v2.mp3 Download
 54. 5-052-0018-B-Endhai_Ninai.mp3 Download
 55. 5-052-0018-C-Endhai_Ninai.mp3 Download
 56. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v3.mp3 Download
 57. [5-52, 0019]SDS--Aiyanin Siirpeesu.mp3 Download
 58. 5-052-0018-D-Endhai_Ninai.mp3 Download
 59. 5-052-0019-Aiya_Nin.mp3 Download
 60. [5-52, 0020]SDS--UzaluRRa Uzavumuthal.mp3 Download
 61. [5-52, 0021]SDS--Vaanameng Keeamutha.mp3 Download
 62. 5-052-0020-Uzhalutra_Uzhavumudhal.mp3 Download
 63. 5-052-0021-Vaanam_Engay.mp3 Download
 64. [5-52, 0022]SDS--Manamaana OrusiRuvan.mp3 Download
 65. [5-52, 0023]SDS--VaaykoN Turaiththalari.mp3 Download
 66. 5-052-0022-Manamaana_Oru.mp3 Download
 67. 5-052-0023-Vaai_Kondu.mp3 Download
 68. [5-52, 0024]SDS--KaRRmee Lavarotum.mp3 Download
 69. [5-52, 0025]JSS--Paayppatta Pulianna.mp3 Download
 70. 5-052-0024-Katra_Maylavarodum.mp3 Download
 71. 5-052-0025-Paaippatta_Pulianna.mp3 Download
 72. [5-52, 0026]SDS--Seevalam KotikoNta.mp3 Download
 73. [5-52, 0027]SDS--Piramanini Ennaip.mp3 Download
 74. 5-052-0026-Sevalam_Kotikonta.mp3 Download
 75. 5-052-0027-Piramanini_Ennaip.mp3 Download
 76. [5-52, 0028]JSS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 77. [5-52, 0028]SDS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 78. 5-052-0028-A-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 79. 5-052-0028-B-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 80. [5-52, 0029]SDS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 81. [5-52, 0029]MSS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 82. 5-052-0029-Ulamenadhu_Vasamnindra.mp3 Download
 83. 5-052-0030-Eththikkum_Enulam.mp3 Download
 84. [5-52, 0030]SDS--Eththikkum EnuLam.mp3 Download
 85. [5-52, 0031]SDS--NaankoNta Virathamnin.mp3 Download
 86. 5-052-0031-Naankonta_Viradhamnin.mp3 Download
 87. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 88. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download
 89. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v2.mp3 Download
 90. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v3.mp3 Download
 91. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download