திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പോറ്റിത് തിരുവിരുത്തം
pōṟṟit tiruviruttam
തെയ്വമണി മാലൈ
teyvamaṇi mālai
Fifth Thirumurai

051. തനിത് തിരുത്തൊടൈ
taṉit tiruttoṭai

  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 1. എന്‍നിരു കണ്‍ണിന്‍ മേവും ഇലങ്കൊളി മണിയേ പോറ്റി
  പന്‍നിരു പടൈകൊണ്‍ ടോങ്കും പന്‍നിരു കരത്തോയ് പോറ്റി
  മിന്‍നിരു നങ്കൈ മാരുള്‍ മേവിയ മണാള പോറ്റി
  നിന്‍നിരു പാതം പോറ്റി നീള്‍വടി വേല പോറ്റി.
 • കലിനിലൈത്തുറൈ
 • 2. . മതിവളര്‍ ചടൈമുടി മണിതരു ചുരര്‍മുടി മണിഎന്‍കോ
  പതിവളര്‍ ചരവണ പവനവ ചിവകുരു പതിഎന്‍കോ
  തുതിവളര്‍ തുണൈഅടി തൊഴുംഅടി യവര്‍പെറു തുണൈഎന്‍കോ
  നിതിവളര്‍ പരചുക നിലൈപെറും നെറിതരു നിനൈയാനേ.
 • കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
 • 3. മുരുകാ ചരണം ചരണംഎന്‍ റുന്‍പതം മുന്‍നിഉള്‍ളം
  ഉരുകാത നായനൈ യേറ്കുനിന്‍ തണ്‍ണരുള്‍ ഉണ്‍ടുകൊലോ
  അരുകാത പാറ്കടല്‍ മീതേ അനന്തല്‍ അമര്‍ന്തവന്‍റന്‍
  മരുകാമുക് കണ്‍ണവന്‍ മൈന്താ എഴില്‍മയില്‍ വാകനനേ.
 • വെണ്‍പാ
 • 4. ഉലകം പരവും ഒരുമുതല്‍വാ തെയ്വത്
  തിലകം തികഴിടത്തുത് തേവേ-ഇലകുതിരുപ്
  പുള്‍ളിരുക്കു വേളുര്‍പ് പുനിതാ അടിയേന്‍റന്‍
  ഉള്‍ളിരുക്കും തുന്‍പൈ ഒഴി.
 • 5. ചെക്കച് ചിവന്തേ തികഴ്ഒരുപാല്‍ പച്ചൈയതായ്
  അക്കട് പരിതിപുരത് താര്‍ന്തോങ്കും-മുക്കണ്‍
  കുഴൈക്കരുംപീന്‍ മുത്തുക് കുമാര മണിയേഎന്‍
  പിഴൈക്കിരങ്കി ആളുതിയോ പേചു.
 • അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 6. തിരുമാലൈപ് പണികൊണ്‍ടു തികിരികൊണ്‍ട താരുകനൈച് ചെറിത്തു വാകൈപ്
  പെരുമാലൈ അണിതിണിതോള്‍ പെരുമാനേ ഒരുമാന്‍റന്‍ പെണ്‍മേറ് കാമര്‍
  വരുമാലൈ ഉടൈയവര്‍പോല്‍ മണമാലൈ പുനൈന്തമുഴു മണിയേ മുക്കട്
  കുരുമാലൈപ് പൊരുള്‍ഉരൈത്ത കുമാരകുരു വേപരമ കുരുവേ പോറ്റി.
 • 7. തോടേന്തു കടപ്പമലര്‍ത് തൊടൈയൊടു ചെങ്കുവളൈ മലര്‍ത്തൊടൈയും വേയ്ന്തു
  പാടേന്തും അറിഞര്‍തമിഴ്പ് പാവൊടുനാ യടിയേന്‍ചൊറ് പാവും ഏറ്റുപ്
  പീടേന്തും ഇരുമടവാര്‍ പെട്പൊടുംആങ് കവര്‍കണ്‍മുലൈപ് പെരിയ യാനൈക്
  കോടേന്തും അണിനെടുന്തോട് കുമാരകുരു വേപരമ കുരുവേ പോറ്റി.
 • 8. നീര്‍വേയ്ന്ത ചടൈമുടിത്തുത് തോലുടുത്തു നീറണിന്തു നിലവുങ് കൊന്‍റൈത്
  താര്‍വേയ്ന്തു വിടങ്കലന്ത കളങ്കാട്ടി നുതലിടൈഓര്‍ തഴറ്കണ്‍ കാട്ടിപ്
  പേര്‍വേയ്ന്ത മണിമന്‍റില്‍ ആടുകിന്‍റ പെരുംപിത്തപ് പെരുമാന്‍ ഈന്‍റ
  കൂര്‍വേയ്ന്ത വേല്‍അണിതോള്‍ കുമാരകുരു വേപരമ കുരുവേ പോറ്റി.
 • 9. പെണ്‍കുണത്തില്‍ കടൈപ്പടും ഓര്‍ പേയ്ക്കുണങ്കൊള്‍
  നായേന്‍റന്‍ പിഴൈകള്‍ എല്‍ലാം
  എണ്‍കുണപ്പൊറ് കുന്‍റേനിന്‍ തിരുഉളത്തില്‍
  ചിറിതേനും എണ്‍ണേല്‍ കണ്‍ടായ്
  പണ്‍കുണത്തില്‍ ചിറന്തിടുംനിന്‍ പത്തര്‍തമൈപ്
  പുരപ്പതുപോല്‍ പാവി യേനൈ
  വണ്‍കുണത്തില്‍ പുരത്തിയിലൈ യേനുംഎനൈക്
  കൈവിടേല്‍ വടിവേ ലോനേ.
 • കലിവിരുത്തം
 • 10. ചത്തിവേല്‍ കരത്തനിന്‍ ചരണം പോറ്റിമെയ്പ്
  പത്തിയോ ടരുച്ചനൈ പയിലും പണ്‍പിനാല്‍
  മുത്തിചാര്‍ കുവര്‍എന മൊഴിതല്‍ കേട്ടുനല്‍
  പുത്തിയോ ടുന്‍പതം പുകഴ്വര്‍ പുണ്‍ണിയര്‍.
 • 11. തേനേ അമുതേ ചിവമേ തവമേ തെളിവേഎങ്
  കോനേ കുരുവേ കുലമേ കുണമേ കുകനേയോ
  വാനേ വളിയേ അനലേ പുനലേ മലൈയേഎന്‍
  ഊനേ ഉയിരേ ഉണര്‍വേ എനതുള്‍ ഉറൈവാനേ.
 • കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
 • 12. ആറുമു കങ്കൊണ്‍ട ഐയാഎന്‍ തുന്‍പം അനൈത്തുംഇന്‍നും
  ഏറുമു കങ്കൊണ്‍ട തല്‍ലാല്‍ ഇറങ്കുമു കംഇലൈയാല്‍
  വീറുമു കങ്കൊണ്‍ട കൈവേലിന്‍ വീരം വിളങ്കഎന്‍നൈച്
  ചീറുമു കങ്കൊണ്‍ട അത്തുന്‍പം ഓടച് ചെലുത്തുകവേ.
 • 13. പണ്‍കൊണ്‍ട ചണ്‍മുകത് തൈയാ അരുള്‍മികും പന്‍നിരണ്‍ടു
  കണ്‍കൊണ്‍ട നീചറ്റുങ് കണ്‍ടിലൈ യോഎന്‍ കവലൈവെള്‍ളം
  തിണ്‍കൊണ്‍ട എട്ടുത് തിചൈകൊണ്‍ടു നീള്‍ചത്ത തീവുങ്കൊണ്‍ടു
  മണ്‍കൊണ്‍ടു വിണ്‍കൊണ്‍ടു പാതാളങ് കൊണ്‍ടു വളര്‍കിന്‍റതേ.
 • 14. വന്‍കുലഞ് ചേര്‍കടന്‍ മാമുതല്‍ വേര്‍അറ മാട്ടിവണ്‍മൈ
  നന്‍കുലഞ് ചേര്‍വിണ്‍ നകര്‍അളിത് തോയ്അന്‍റു നണ്‍ണിഎന്‍നൈ
  നിന്‍കുലഞ് ചേര്‍ത്തനൈ ഇന്‍റുവി ടേല്‍ഉളം നേര്‍ന്തുകൊണ്‍ടു
  പിന്‍കുലം പേചുകിന്‍ റാരുംഉണ്‍ ടോഇപ് പെരുനിലത്തേ.
 • വണ്‍ണ വിരുത്തം
 • 15. തിരുമാല്‍ ആതിയര്‍ ഉള്‍ളം കൊള്‍ളുംഓര്‍ ചെവ്വിയ വേലോനേ
  കുരുമാ മണിയേ കുണമണി യേചുരര്‍ കോവേ മേലോനേ
  കരുമാ മലംഅറു വണ്‍ണം തണ്‍അളി കണ്‍ടേ കൊണ്‍ടേനേ
  കതിയേ പതിയേ കനനിതി യേകറ് കണ്‍ടേ തണ്‍തേനേ
  അരുമാ തവര്‍ഉയര്‍ നെഞ്ചം വിഞ്ചിയ അണ്‍ണാ വിണ്‍ണവനേ
  അരചേ അമുതേ അറിവുരു വേമുരു കൈയാ മെയ്യവനേ
  ഉരുവാ കിയപവ പന്തം ചിന്തിട ഓതിയ വേതിയനേ
  ഒളിയേ വെളിയേ ഉലകമെ ലാം ഉടൈ യോനേ വാനവനേ.
 • കൊച്ചകക് കലിപ്പാ
 • 16. കൂഴുക് കഴുവേനോ കോത്തണികൈക് കോവേഎന്‍
  ഊഴുക് കഴുവേനോ ഓയാത് തുയര്‍പ്പിറവി
  ഏഴുക് കഴുവേനോ എന്‍ചെയ്കേന്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍
  പാഴുക് കിറൈത്തേന്‍ഈ തുന്‍ചെയലോ പാര്‍ക്കുംഇടം
 • 17. ചിന്തൈക് കുംവഴി ഇല്‍ലൈഉന്‍ തന്‍മൈയൈത്
  തെരിതറ് കെന്‍നും തിരുത്തണി കേചനേ
  ഉന്തൈക് കുംവഴി ഇല്‍ലൈഎന്‍ റാല്‍ഇന്ത
  ഉലകില്‍ യാവര്‍ ഉനൈഅന്‍റി നീര്‍മൊള്‍ള
  മൊന്തൈക് കുംവഴി ഇല്‍ലൈ വരത്തിരു
  മുണ്‍ടൈക് കുംവഴി ഇല്‍ലൈ അരൈയില്‍ചാണ്‍
  കന്തൈക് കുംവഴി ഇല്‍ലൈ അരകര
  കഞ്ചിക് കുംവഴി ഇല്‍ലൈഇങ് കൈയനേ.
 • അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 18. കറിപിടിത്ത ഊന്‍കടൈയില്‍ കണ്‍ടവര്‍തം കാല്‍പിടിത്തുക് കവ്വും പൊല്‍ലാ
  വെറിപിടിത്ത നായ്ക്കേനും വിത്തൈപയിറ് റിടലാകും വേണ്‍ടി വേണ്‍ടി
  മറിപിടിത്ത ചിറുവനൈപ് പോല്‍ വാത്തിയാര്‍ മനമറുകി വരുന്തത് തങ്കള്‍
  കുറിപിടിത്തുക് കാട്ടുവോര്‍ക് കിയാവര്‍പടിപ് പിക്കവലാര്‍ കുമര വേളേ.
 • നേരിചൈ വെണ്‍പാ
 • 19. താതാതാ താതാതാ താക്കുറൈക്കെന്‍ ചെയ്കുതുമിയാം
  ഓതാ തവമേ യുഴനെഞ്ചേ-മീതാത്
  തതിതി യെനമയിലിറ് റാനാടി നാളുന്‍
  തിതിതി തരുന്തണികൈത് തേ.
 • 20. ഓരിരണ്‍ടാ നറ്റണികൈ ഉത്തമന്‍റന്‍ ഓങ്കറ്റോള്‍
  താരിരണ്‍ടാര്‍ പോനിന്‍റ തൈയന്‍മീര്‍-വാരിരണ്‍ടാത്
  തൊയ്യി ലഴിക്കുന്‍ തുണൈമുലൈയാ ളുള്‍ളകത്താ
  മൈയ ലഴിക്കു മരുന്തു.
 • 21. ഏലുന്‍ തയങ്കെന്‍നു മേവറ് കെതിര്‍മറൈതാന്‍
  ആലുന്‍ തൊഴിറ്കേവ ലാകുമോ-മാലുന്തി
  മാറ്റുന്‍ തണികൈയര്‍ക്കു മാമയിന്‍മേല്‍ നാടോറുന്‍
  തോറ്റുന്‍ തണികൈയന്‍പൊറ് റോള്‍.

தனித் திருத்தொடை // தனித் திருத்தொடை

 1. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin.mp3 Download
 2. 5-051-0550-A-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 3. 5-051-0550-B-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 4. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin-v1.mp3 Download
 5. [5-51, 0551]JSS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 6. 5-051-0551-A-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 7. 5-051-0551-B-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 8. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 9. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti-v1.mp3 Download
 10. 5-051-0551-C-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 11. 5-051-0551-D-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 12. [5-51, 0551]SDS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 13. [5-51, 0552]SDS--Murukaa SaraNam.mp3 Download
 14. 5-051-0552-Murukaa_Saranam_Saranamen.mp3 Download
 15. 5-051-0553-A-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 16. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum.mp3 Download
 17. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum-v1.mp3 Download
 18. 5-051-0553-B-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 19. 5-051-0554-Sekkach_Chivandhe_Thikazhorupaal.mp3 Download
 20. [5-51, 0554]SDS--Sekkas Sivanthee.mp3 Download
 21. [5-51, 0555]SED--Thirumaalaip PaNikoNtu.mp3 Download
 22. 5-051-0555-Thirumaalaip_Panikontu.mp3 Download
 23. 5-051-0556-Thotendh_Katappamalarth.mp3 Download
 24. [5-51, 0556]SED--Thooteenthu Katappamalarth.mp3 Download
 25. [5-51, 0557]SED--Niirveeyntha Sataimutiththuth.mp3 Download
 26. 5-051-0557-Neerveyndha_Sataimutiththuth.mp3 Download
 27. 5-051-0558-Penkunaththil_Kataippatum.mp3 Download
 28. [5-51, 0558]SDS--PeNkuNaththil Kataippatum.mp3 Download
 29. [5-51, 0559]SED--Saththiveel Karaththanin.mp3 Download
 30. 5-051-0559-Saththivel_Karaththanin.mp3 Download
 31. 5-051-0560-Thene_Amudhe_Sivame.mp3 Download
 32. [5-51, 0560]SDS--Theenee Amuthee.mp3 Download
 33. [5-51, 0561]KAR--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 34. 5-051-0561-A-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 35. 5-051-0561-B-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 36. [5-51, 0561]SDS--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 37. [5-51, 0561]SED--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 38. 5-051-0561-C-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 39. 5-051-0562-A-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 40. [5-51, 0562]SDS--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 41. [5-51, 0562]SED--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 42. 5-051-0562-B-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 43. 5-051-0563-A-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 44. [5-51, 0563]SDS--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 45. [5-51, 0563]SED--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 46. 5-051-0563-B-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 47. 5-051-0564-Thirumaal_Aadhiyar_Ullam.mp3 Download
 48. [5-51, 0564]SED--Thirumaal Aathiyar.mp3 Download
 49. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo.mp3 Download
 50. 5-051-0565-A-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 51. 5-051-0565-B-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 52. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo-v1.mp3 Download
 53. [5-51, 0566]KAR--Sinthaik Kumvazi.mp3 Download
 54. 5-051-0566-Sindhaik_Kumvazhi_Illaiun.mp3 Download
 55. 5-051-0567-A-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 56. [5-51, 0567]KAR--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 57. [5-51, 0567]SDS--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 58. 5-051-0567-B-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 59. 5-051-0568-Thaadhaadhaa_Thaadhaadhaa.mp3 Download
 60. [5-51, 0568]SED--Thaathaathaa Thaathaathaa.mp3 Download
 61. [5-51, 0569]SED--OoriraNtaa NaRRaNikai.mp3 Download
 62. 5-051-0569-Orirantaa_Natranikai.mp3 Download
 63. 5-051-0570-Elun_Thayangennu.mp3 Download
 64. [5-51, 0570]SED--Eelun Thayangkennu.mp3 Download