திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തെയ്വമണി മാലൈ
teyvamaṇi mālai
തിരുപ്പള്‍ളിത്താമം താങ്കല്‍
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
Fifth Thirumurai

053. കന്തര്‍ ചരണപ്പത്തു
kantar saraṇappattu

  ചെന്‍നൈക് കന്തകോട്ടം
  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുളാര്‍ അമുതേ ചരണം ചരണം
  അഴകാ അമലാ ചരണം ചരണം
  പൊരുളാ എനൈആള്‍ പുനിതാ ചരണം
  പൊന്‍നേ മണിയേ ചരണം ചരണം
  മരുള്‍വാര്‍ക് കരിയായ് ചരണം ചരണം
  മയില്‍വാ കനനേ ചരണം ചരണം
  കരുണാ ലയനേ ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 2. പണ്‍ണേര്‍ മറൈയിന്‍ പയനേ ചരണം
  പതിയേ പരമേ ചരണം ചരണം
  വിണ്‍ണേര്‍ ഒളിയേ വെളിയേ ചരണം
  വെളിയിന്‍ വിളൈവേ ചരണം ചരണം
  ഉണ്‍ണേര്‍ ഉയിരേ ഉണര്‍വേ ചരണം
  ഉരുവേ അരുവേ ഉറവേ ചരണം
  കണ്‍ണേ മണിയേ ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 3. മുടിയാ മുതലേ ചരണം ചരണം
  മുരുകാ കുമരാ ചരണം ചരണം
  വടിവേല്‍ അരചേ ചരണം ചരണം
  മയിലൂര്‍ മണിയേ ചരണം ചരണം
  അടിയാര്‍ക് കെളിയായ് ചരണം ചരണം
  അരിയായ് പെരിയായ് ചരണം ചരണം
  കടിയാക് കതിയേ ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 4. പൂവേ മണമേ ചരണം ചരണം
  പൊരുളേ അരുളേ ചരണം ചരണം
  കോവേ കുകനേ ചരണം ചരണം
  കുരുവേ തിരുവേ ചരണം ചരണം
  തേവേ തെളിവേ ചരണം ചരണം
  ചിവചണ്‍ മുകനേ ചരണം ചരണം
  കാവേര്‍ തരുവേ ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 5. നടവും തനിമാ മയിലോയ് ചരണം
  നല്‍ലാര്‍ പുകഴും വല്‍ലോയ് ചരണം
  തിടമും തിരുവും തരുവോയ് ചരണം
  തേവര്‍ക് കരിയായ് ചരണം ചരണം
  തടവണ്‍ പുയനേ ചരണം ചരണം
  തനിമാ മുതലേ ചരണം ചരണം
  കടവുള്‍ മണിയേ ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 6. കോലക് കുറമാന്‍ കണവാ ചരണം
  കുലമാ മണിയേ ചരണം ചരണം
  ചീലത് തവരുക് കരുള്‍വോയ്ചരണം
  ചിവനാര്‍ പുതല്‍വാ ചരണം ചരണം
  ഞാലത് തുയര്‍തീര്‍ നലനേ ചരണം
  നടുവാ കിയനല്‍ ഒളിയേ ചരണം
  കാലന്‍ തെറുവോയ് ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 7. നങ്കട് കിളിയായ് ചരണം ചരണം
  നന്താ ഉയര്‍ചം പന്താ ചരണം
  തിങ്കട് ചടൈയാന്‍ മകനേ ചരണം
  ചിവൈതന്‍ തരുളും പുതല്‍വാ ചരണം
  തുങ്കച് ചുകംനന്‍ റരുള്‍വോയ് ചരണം
  ചുരര്‍വാഴ്ത് തിടുനം തുരൈയേ ചരണം
  കങ്കൈക് കൊരുമാ മതലായ് ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 8. ഒളിയുള്‍ ഒളിയേ ചരണം ചരണം
  ഒന്‍റേ പലവേ ചരണം ചരണം
  തെളിയും തെരുളേ ചരണം ചരണം
  ചിവമേ തവമേ ചരണം ചരണം
  അളിയും കനിയേ ചരണം ചരണം
  അമുതേ അറിവേ ചരണം ചരണം
  കളിയൊന്‍ റരുള്‍വോയ് ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 9. മന്‍നേ എനൈആള്‍ വരതാ ചരണം
  മതിയേ അടിയേന്‍ വാഴ്വേ ചരണം
  പൊന്‍നേ പുനിതാ ചരണം ചരണം
  പുകഴ്വാര്‍ ഇതയം പുകുവായ് ചരണം
  അന്‍നേ വടിവേല്‍ അരചേ ചരണം
  അറുമാ മുകനേ ചരണം ചരണം
  കന്‍നേര്‍ പുയനേ ചരണം ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം
 • 10. വേതപ് പൊരുളേ ചരണം ചരണം
  വിണ്‍ണോര്‍ പെരുമാള്‍ ചരണം ചരണം
  പോതത് തിറനേ ചരണം ചരണം
  പുനൈമാ മയിലോയ് ചരണം ചരണം
  നാതത് തൊലിയേ ചരണം ചരണം
  നവൈഇല്‍ ലവനേ ചരണം ചരണം
  കാതുക് കിനിതാം പുകഴോയ് ചരണം
  കന്താ ചരണം ചരണം ചരണം

கந்தர் சரணப்பத்து // கந்தர் சரணப்பத்து