திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తనిత్ తిరుత్తొటై
taṉit tiruttoṭai
కందర్ సరణప్పత్తు
kantar saraṇappattu
Fifth Thirumurai

052. తెయ్వమణి మాలై
teyvamaṇi mālai

  సెన్నైక్ కందకోట్టం
  పన్నిరు సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరుఓఙ్కు పుణ్ణియస్ సెయల్ఓఙ్కి అన్పరుళ్
  తిఱలోఙ్కు సెల్వంఓఙ్కస్
  సెఱివోఙ్క అఱివోఙ్కి నిఱైవాన ఇన్పం
  తికళ్ందోఙ్క అరుళ్కొటుత్తు
  మరుఓఙ్కు సెఙ్కమల మలర్ఓఙ్కు వణంఓఙ్క
  వళర్కరుణై మయంఓఙ్కిఓర్
  వరంఓఙ్కు తెళ్అముత వయంఓఙ్కి ఆనంద
  వటివాకి ఓఙ్కిఞాన
  ఉరుఓఙ్కుం ఉణర్విన్నిఱై ఒళిఓఙ్కి ఓఙ్కుంమయిల్
  ఊర్ందోఙ్కి ఎవ్వుయిర్క్కుం
  ఉఱవోఙ్కుం నిన్పతంఎన్ ఉళంఓఙ్కి వళంఓఙ్క
  ఉయ్కిన్ఱ నాళ్ఎందనాళ్
  తరుఓఙ్కు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 2. పరంఏతు వినైసెయుం పయన్ఏతు పతిఏతు
  పసుఏతు పాసంఏతు
  పత్తిఏ తటైకిన్ఱ ముత్తిర తరుళ్ఏతు
  పావపుణ్ యఙ్కళ్ఏతు
  వరంఏతు తవంఏతు విరతంఏ తొన్ఱుంఇలై
  మనంవిరుం పుణవుణ్టునల్
  వత్తిరం అణిందుమట మాతర్తమై నాటినఱు
  మలర్సూటి విళైయాటిమేల్
  కరమేవ విట్టుములై తొట్టువాళ్న్ తవరొటు
  కలందుమకిళ్ కిన్ఱసుకమే
  కణ్కణ్ట సుకంఇతే కైకణ్ట పలన్ఎనుం
  కయవరైక్ కూటాతరుళ్
  తరమేవు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 3. తుటిఎన్నుం ఇటైఅనం పిటిఎన్నుం నటైముకిల్
  తుణైఎనుం పిణైయల్అళకం
  సూతెన్నుం ములైసెళున్ తాతెన్నుం అలైపునల్
  సుళిఎన్న మొళిసెయ్ఉంది
  వటిఎన్నుం విళినిఱైయుం మతిఎన్నుం వతనంఎన
  మఙ్కైయర్తం అఙ్కంఉఱ్ఱే
  మనంఎన్నుం ఒరుపావి మయల్ఎన్నుం అతుమేవి
  మాళ్కనాన్ వాళ్కఇందప్
  పటిఎన్నుం ఆసైయైక్ కటిఎన్న ఎన్సొల్ఇప్
  పటిఎన్న అఱియాతునిన్
  పటిఎన్న ఎన్మొళిప్ పటిఇన్న విత్తైనీ
  పటిఎన్నుం ఎన్సెయ్కువేన్
  తటితున్నుం మతిల్సెన్నై కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 4. వళ్ళల్ఉనై ఉళ్ళపటి వాళ్త్తుకిన్ ఱోర్తమై
  మతిత్తిటువ తన్ఱిమఱ్ఱై
  వానవరై మతిఎన్నిల్ నాన్అవరై ఒరుకనవిన్
  మాట్టినుం మఱందుంమతియేన్
  కళ్ళంఅఱుం ఉళ్ళంఉఱుం నిన్పతంఅ లాల్వేఱు
  కటవుళర్ పతత్తైఅవర్ఎన్
  కణ్ఎతిర్ అటుత్తైయ నణ్ఎన అళిప్పినుం
  కటుఎన వెఱుత్తునిఱ్పేన్
  ఎళ్ళళవుం ఇంమొళియి లేసుమొళి అన్ఱుణ్మై
  ఎన్నై ఆణ్ టరుళ్పురికువాయ్
  ఎన్తందై యేఎనతు తాయేఎన్ ఇన్పమే
  ఎన్ఱన్అఱి వేఎన్అన్పే
  తళ్ళరియ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 5. పతిపూసై ముతలనఱ్ కిరియైయాల్ మనంఎనుం
  పసుకరణం ఈఙ్కసుత్త
  పావనై అఱస్సుత్త పావనైయిల్ నిఱ్కుంమెయ్ప్
  పతియోక నిలైమైఅతనాన్
  మతిపాసం అఱ్ఱతిన్ అటఙ్కిటుం అటఙ్కవే
  మలైవిల్మెయ్ఞ్ ఞానమయమాయ్
  వరవుపోక్ కఱ్ఱనిలై కూటుంఎన ఎనతుళే
  వందుణర్వు తందకురువే
  తుతివాయ్మై పెఱుసాంద పతంమేవు మతియమే
  తురిసఱు సుయఞ్సోతియే
  తోకైవా కనమీ తిలఙ్కవరు తోన్ఱలే
  సొల్లరియ నల్లతుణైయే
  తతిపెఱుం సెన్నైయిల• కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలమోఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 6. కామఉట్ పకైవనుం కోపవెఙ్ కొటియనుం
  కనలోప ముళుమూటనుం
  కటుమోక వీణనుం కొటుమతం ఎనుందుట్ట
  కణ్కెట్ట ఆఙ్కారియుం
  ఏమంఅఱు మాస్సరియ విళలనుం కొలైఎన్
  ఱియంపుపా తకనుమాంఇవ్
  వెళువరుం ఇవర్క్కుఱ్ఱ ఉఱవాన పేర్కళుం
  ఎనైప్పఱ్ఱి టామల్అరుళ్వాయ్
  సేమమికు మామఱైయిన్ ఓంఎనుం అరుట్పతత్
  తిఱన్అరుళి మలయమునివన్
  సిందనైయిన్ వందనైఉ వందమెయ్ఞ్ ఞానసివ
  తేసిక సికారత్నమే
  తామంఒళిర్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకర్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 7. నిలైఉఱుం నిరాసైయాం ఉయర్కులప్ పెణ్టిరొటు
  నికళ్సాంద మాంపుతల్వనుం
  నెఱిపెఱుం ఉతారకుణం ఎన్నుంనఱ్ పొరుళుంమరుళ్
  నీక్కుంఅఱి వాంతుణైవనుం
  మలైవఱు నిరాఙ్కార నణ్పనుం సుత్తముఱు
  మనంఎన్నుం నల్ఏవలుం
  వరుసకల కేవలంఇ లాతఇట ముంపెఱ్ఱు
  వాళ్కిన్ఱ వాళ్వరుళువాయ్
  అలైఇలాస్ సివఞాన వారియే ఆనంద
  అముతమే కుముతమలర్వాయ్
  అణికొళ్పొఱ్ కొటిపసుఙ్ కొటిఇరు పుఱంపటర్న్
  తళకుపెఱ వరుపొన్మలైయే
  తలైవర్పుకళ్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 8. ఒరుమైయుటన్ నినతుతిరు మలరటి నినైక్కిన్ఱ
  ఉత్తమర్తం ఉఱవువేణ్టుం
  ఉళ్ఒన్ఱు వైత్తుప్ పుఱంపొన్ఱు పేసువార్
  ఉఱవుకల వామైవేణ్టుం
  పెరుమైపెఱు నినతుపుకళ్ పేసవేణ్ టుంపొయ్మై
  పేసా తిరుక్క్వేణ్టుం
  పెరునెఱి పిటిత్తొళుక వేణ్టుంమత మానపేయ్
  పిటియా తిరుక్కవేణ్టుం
  మరువుపెణ్ ఆసైయై మఱక్కవే వేణ్టుంఉనై
  మఱవా తిరుక్కవేణ్టుం
  మతివేణ్టుం నిన్కరుణై నితివేణ్టుం నోయఱ్ఱ
  వాళ్విల్నాన్ వాళవేణ్టుం
  తరుమమికు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 9. ఈఎన్ఱు నాన్ఒరువర్ ఇటంనిన్ఱు కేళాత
  ఇయల్పుంఎన్ నిటంఒరువర్ఈ
  తిటుఎన్ఱ పోతవర్క్ కిలైఎన్ఱు సొల్లామల్
  ఇటుకిన్ఱ తిఱముంఇఱైయాం
  నీఎన్ఱుం ఎనైవిటా నిలైయుంనాన్ ఎన్ఱుంఉళ
  నినైవిటా నెఱియుంఅయలార్
  నితిఒన్ఱుం నయవాత మనముంమెయ్న్ నిలైనిన్ఱు
  నెకిళాత తిటముంఉలకిల్
  సీఎన్ఱు పేయ్ఎన్ఱు నాయ్ఎన్ఱు పిఱర్ తమైత్
  తీఙ్కుసొల్ లాతతెళివుం
  తిరంఒన్ఱు వాయ్మైయుం తు‘య్మైయుం తందునిన్
  తిరువటిక్ కాళాక్కువాయ్
  తాయ్ఒన్ఱు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 10. కరైయిల్వీణ్ కతైఎలాం ఉతిర్కరుఙ్ కాక్కైపోల్
  కతఱువార్ కళ్ళుణ్టతీక్
  కందంనా ఱిటఊత్తై కాతంనా ఱిటఉఱు
  కటుంపొయ్ఇరు కాతంనాఱ
  వరైయిల్వాయ్ కొటుతర్క్క వాతంఇటు వార్సివ
  మణఙ్కమళ్ మలర్ప్పొన్వాయ్క్కు
  మవునంఇటు వార్ఇవరై మూటర్ఎన ఓతుఱు
  వళక్కునల్ వళక్కెనినుంనాన్
  ఉరైయిలవర్ తమైయుఱా తునతుపుకళ్ పేసుంఅవ
  రోటుఱవు పెఱఅరుళువాయ్
  ఉయర్తెయ్వ యానైయొటు కుఱవర్మట మానుంఉళ్
  ఉవప్పుఱు కుణక్కున్ఱమే
  తరైయిల్ఉయర్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 11. నాంపిరమం నమైఅన్ఱి ఆంపిరమం వేఱిల్లై
  నన్మైతీ మైకళుం ఇల్లై
  నవిల్కిన్ఱ వాకిఆన్ తరంఇరణ్టినుంఒన్ఱ
  నటునిన్ఱ తెన్ఱువీణాళ్
  పోంపిరమ నీతికేట్ పోర్పిరమై యాకవే
  పోతిప్పర్ సాతిప్పర్తాం
  పున్మైనెఱి కైవిటార్ తంపిరమం వినైఒన్ఱు
  పోందిటిల్ పోకవిటువార్
  సాంపిరమ మాంఇవర్కళ్ తాంపిరమం ఎనుంఅఱివు
  తాంపుపాం పెనుంఅఱివుకాణ్
  సత్తువ అకణ్టపరిపురణ కారఉప
  సాందసివ సిఱ్పిరమ నీ
  తాంపిరివిల్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 12. పార్కొణ్ట నటైయిల్వన్ పసికొణ్టు వందిరప్
  పార్ముకం పార్త్తిరఙ్కుం
  పణ్పుంనిన్ తిరువటిక్ కన్పుంనిఱై ఆయుళుం
  పతియుంనల్ నితియుంఉణర్వుం
  సీర్కొణ్ట నిఱైయుంఉట్ పొఱైయుంమెయ్ప్ పుకళుంనోయ్త్
  తీమైఒరు సఱ్ఱుంఅణుకాత్
  తిఱముంమెయ్త్ తిటముంనల్ ఇటముంనిన్ అటియర్పుకళ్
  సెప్పుకిన్ ఱోర్అటైవర్కాణ్
  కూర్కొణ్ట నెట్టిలైక్ కతిర్వేలుం మయిలుంఒరు
  þక్‘ళియఙ్ కొటియుంవిణ్ణోర్
  కోమాన్తన్ మకళుంఒరు మామాన్తన్ మకళుంమాల్
  కొణ్టనిన్ కోలమఱవేన్
  తార్కొణ్ట సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 13. వన్పెరు నెరుప్పినైప్ పున్పుళుప్ పఱ్ఱుమో
  వానైఒరు మాన్తావుమో
  వలియుళ్ళ పులియైఓర్ ఎలిసీఱు మోపెరియ
  మలైయైఓర్ ఈస్సిఱకినాల్
  తున్పుఱ అసైక్కుమో వస్సిరత్ తు‘ణ్ఒరు
  తురుంపినాల్ తుణ్టమామో
  సూరియనై ఇరుళ్వందు సూళుమో కాఱ్ఱిల్మళై
  తోయుమో ఇల్లైఅతుపోల్
  అన్పుటైయ నిన్అటియర్ పొన్అటియై ఉన్నుంఅవర్
  అటిమలర్ ముటిక్కణిందోర్క్
  కవలముఱు మోకామం వెకుళిఉఱు మోమనత్
  తఱ్పముంవి కఱ్పంఉఱుమో
  తన్పుకళ్సెయ్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తన్ముకత్ తుయ్యమణి ఉన్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 14. కాణలిటై నీరుంఒరు కట్టైయిల్ కళ్వనుం
  కాణ్ఉఱు కయిఱ్ఱిల్ అఱవుం
  కటితరు కిళిఞ్సిలిటై వెళ్ళియుం పొన్నైక్
  కతిత్తపిత్ తళైయిన్ఇటైయుం
  మానలిల్ కణ్టుళ మయఙ్కల్పోల్ కఱ్పనైయై
  మాయైయిల్ కణ్టువిణే
  మనైఎన్ఱుం మకవెన్ఱుం ఉఱవెన్ఱుం నితిఎన్ఱుం
  వాళ్వెన్ఱుం మానంఎన్ఱుం
  ఊనలిన్ ఉటంపెన్ఱుం ఉయిరెన్ఱుం ఉళంఎన్ఱుం
  ఉళ్ఎన్ఱుం వెళిఎన్ఱుంవాన్
  ఉలకెన్ఱుం అళవుఱువి కారంఉఱ నిన్ఱఎనై
  ఉణ్మైఅఱి విత్తకురువే
  తానమికు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తన్ముకత్ తుయ్యమణి ఉన్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 15. కఱ్ఱొళికొళ్ ఉణర్వినోర్ వేణ్టాత ఇప్పెరుఙ్
  కన్మవుట లిల్పరువంనేర్
  కణ్టళియుం ఇళమైతాన్ పకల్వేట మోపురైక్
  కటల్నీర్కొ లోకపటమో
  ఉఱ్ఱొళియిన్ వెయిల్ఇట్ట మఞ్సళో వాన్ఇట్ట
  ఒరువిలో నీర్క్కుమిళియో
  ఉరైఅనల్ పెఱక్కాఱ్ఱుళ్ ఊతుం తురత్తియో
  ఉన్ఱుంఅఱి యేన్ ఇతనైనాన్
  పఱ్ఱుఱుతి యాక్కొణ్టు వనితయైర్కణ్ వలైయినిల్
  పట్టుమతి కెట్టుళన్ఱే
  పావమే పయిల్కిన్ఱ తల్లాతు నిన్అటిప్
  పఱ్ఱణువుం ఉఱ్ఱఱికిలేన్
  సఱ్ఱైఅకల్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తన్ముకత్ తుయ్యమణి ఉన్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 16. సటమాకి ఇన్పం తరాతాకి మికుపెరుఞ్
  సఞ్సలా కారమాకిస్
  సఱ్ఱాకి వెళిమయల్ పఱ్ఱాకి ఓటుంఇత్
  తన్మైపెఱు సెల్వంందో
  విటమాకి ఒరుకపట నటమాకి యాఱ్ఱిటై
  విరైందుసెలుం వెళ్ళంఆకి
  వేలైఅలై యాకిఆఙ్ కారవలై యాకిముతిర్
  వేనిల్ఉఱు మేకంఆకిక్
  కటమాయ సకటముఱు కాలాకి నీటువాయ్క్
  కాలోటుం నీరాకియే
  కఱ్విలా మకళిర్పోల్ పొఱ్పిలా తుళలుంఇతు
  కరుతాత వకైఅరుళువాయ్
  తటమేవు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 17. ఉప్పుఱ్ఱ పాణ్టంఎన ఒన్పతు తువారత్తుళ్
  ఉఱ్ఱసుం పొళుకుంఉటలై
  ఉయర్కిన్ఱ వానిటై ఎఱిందకల్ ఎన్ఱుంమలై
  ఉఱ్ఱిళియుం అరువిఎన్ఱుం
  వెప్పుఱ్ఱ కాఱ్ఱిటై విళక్కెన్ఱుం మేకంఉఱు
  మిన్ఎన్ఱుం వీసుకాఱ్ఱిన్
  మేఱ్పట్ట పఞ్సెన్ఱుం మఞ్సెన్ఱుం వినైతంద
  వెఱుమాయ వేటంఎన్ఱుం
  కప్పుఱ్ఱ పఱవైక్ కుటంపైఎన్ ఱుంపొయ్త్త
  కనవెన్ఱుం నీరిల్ఎళుతుం
  కైఎళుత్ తెన్ఱుంఉట్ కణ్టుకొణ్ టతిలాకై
  కైవిటేన్ ఎన్సెయ్కువేన్
  తప్పఱ్ఱ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళా•
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 18. ఎందైనినై వాళ్త్తాత పేయర్వాయ్ కూళుక్కుం
  ఏక్కఱ్ఱి రుక్కుంవెఱువాయ్
  ఎఙ్కళ్పెరు మాన్ఉనై వణఙ్కాత మూటర్తలై
  ఇకళ్విఱ కెటుక్కుంతలై
  కందమికు నిన్మేని కాణాత కయవర్కణ్
  కలనీర్ సొరిందఅళుకణ్
  కటవుళ్నిన్ పుకళ్తనైక్ కేళాత వీణర్సెవి
  కైత్తిళవు కేట్కుంసెవి
  పందంఅఱ నినైఎణాప్ పావికళ్ తంనెఞ్సం
  పకీర్ఎన నటుఙ్కుంనెఞ్సం
  పరమనిన్ తిరుమున్నర్ కువియాత వఞ్సర్కై
  పలిఏఱ్క నీళ్కొటుఙ్కై
  సందమికు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళా•
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 19. ఐయనిన్ సీర్పేసు సెల్వర్వాయ్ నల్లతెళ్
  అళుతుణ్ టువందతిరువాయ్
  అప్పనిన్ తిరువటి వణఙ్కినోర్ తలైముటి
  అణిందోఙ్కి వాళుందలై
  మెయ్యనిన్ తిరుమేని కణ్టపుణ్ ణియర్కణ్కళ్
  మిక్కఒళి మేవుకణ్కళ్
  వేలనిన్ పుకళ్కేట్ట విత్తకర్ తిరుస్సెవి
  విళాస్సుపం కేట్కుంసెవి
  తుయ్యనిన్ పతంఎణ్ణుం మేలోర్కన్ నెఞ్సంమెయ్స్
  సుకరూప మాననెఞ్సం
  తోన్ఱల్ఉన్ తిరుమున్ కువిత్తపెరి యో‘ర్కైకన్
  సువర్న్నమిటు కిన్ఱకైకళ్
  సైయంఉయర్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 20. ఉళల్ఉఱ్ఱ ఉళవుముతల్ ఉఱుతొళిల్ ఇయఱ్ఱిమలం
  ఒత్తపల పొరుళ్ఈట్టివీణ్
  ఉఱువయిఱు నిఱైయవెణ్ సోఱటైత్ తివ్వుటలై
  ఒతిపోల్ వళర్త్తునాళుం
  విళల్ఉఱ్ఱ వాళ్క్కైయై విరుంపినేన్ ఐయఇవ్
  వెయ్యఉటల్ పొయ్ఎన్కిలేన్
  వెళిమయక్ కోమాయ విటమయక్ కోఎనతు
  వితిమయక్ కోఅఱికిలేన్
  కళల్ఉఱ్ఱ నిన్తుణైక్ కాల్మలర్ వణఙ్కినిన్
  కరుణైయై విళైందుకొణ్టెం
  కళైకణే ఈరాఱు కణ్కొణ్ట ఎన్ఱన్ఇరు
  కణ్ణేఎ నప్పుకళ్కిలేన్
  తళైవుఱ్ఱ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 21. వానంఎఙ్ కేఅముత పానంఎఙ్కే అమరర్
  వాళ్క్కైఅపి మానంఎఙ్కే
  మాట్సిఎఙ్ కేఅవర్కళ్ సూళ్స్సిఎఙ్ కేతేవ
  మన్నన్అర సాట్సిఎఙ్కే
  ఞానంఎఙ్ కేమునివర్ మోనంఎఙ్ కేఅంద
  నాన్ముకన్ సెయ్కైఎఙ్కే
  నారణన్ కాత్తలై నటత్తల్ఎఙ్ కేమఱై
  నవిన్ఱిటుం ఒళుక్కంఎఙ్కే
  ఈనంఅఙ్ కేసెయ్త తారుకనై ఆయిర
  ఇలక్కంఉఱు సిఙ్కముకనై
  ఎణ్అరియ తిఱల్పెఱ్ఱ సూరనై మఱక్కరుణై
  ఈందుపణి కొణ్టిలైఎనిల్
  తానమిఙ్ కేర్సెన్నై కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 22. మనమాన ఒరుసిఱువన్ మతియాన కురువైయుం
  మతిత్తిటాన్ నిన్ అటిస్సీర్
  మకిళ్కల్వి కఱ్ఱిటాన్ సుంమాఇ రాన్కామ
  మటువినిటై వీళ్ందుసుళల్వాన్
  సినమాన వెఞ్సురత్ తుళలువన్ ఉలోపమాం
  సిఱుకుకైయి నూటుపుకువాన్
  సెఱుమోక ఇరుళిటైస్ సెల్కువాన్ మతంఎనుం
  సెయ్కున్ఱిల్ ఏఱివిళువాన్
  ఇనమాన మాస్సరియ వెఙ్కుళియిన్ ఉళ్ళే
  ఇఱఙ్కువాన్ సిఱితుంఅందో
  ఎన్సొల్కే ళాన్ఎనతు కైప్పటాన్ మఱ్ఱితఱ్
  కేళైయేన్ ఎన్సెయ్కువేన్
  తననీటు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 23. వాయ్కొణ్ టురైత్తల్అరి తెన్సెయ్కేన్ ఎన్సెయ్కేన్
  వళ్ళల్ఉన్ సేవటిక్కణ్
  మన్నాతు పొన్నాసై మణ్ణాసై పెణ్ణాసై
  వాయ్ందుళలుం ఎనతుమనతు
  పేయ్కొణ్టు కళ్ఉణ్టు కోలినాల్ మొత్తుణ్టు
  పిత్తుణ్ట వన్కురఙ్కో
  పేసుఱు కులాలనాఱ్ సుళల్కిన్ఱ తికిరియో
  పేతైవిళై యాటుపందో
  కాయ్కొణ్టు పాయ్కిన్ఱ వెవ్విలఙ్ కోపెరుఙ్
  కాఱ్ఱినాఱ్ సుళల్కఱఙ్కో
  కాలవటి వోఇంద்ర జాలవటి వోఎనతు
  కర్మవటి వోఅఱికిలేన్
  తాయ్కొణ్ట సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 24. కఱ్ఱ్మే లవరొటుం కూటినిల్ లేన్కల్వి
  కఱ్కుంనెఱి తేర్ందుకల్లేన్
  కనివుకొణ్ టువతుతిరు అటియైఒరు కనవినుం
  కరుతిలేన్ నల్లన్అల్లేన్
  కుఱ్ఱమే సెయ్వతెన్ కుణమాకుం అప్పెరుఙ్
  కుఱ్ఱంఎల్ లాంకుణంఎనక్
  కొళ్ళువతు నిన్అరుట్కుణమాకుం ఎన్నిల్ఎన్
  కుఱైతవిర్త్ తరుళ్పురికువాయ్
  పెఱ్ఱమేల్ వరుంఒరు పెరుందకైయిన్ అరుళ్ఉరుప్
  పెఱ్ఱెళున్ తోఙ్కుసుటరే
  పిరణవా కారారిన్ మయవిమల సొరూపమే
  పేతమిల్ పరప్పిరమమే
  తఱ్ఱకైయ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 25. పాయ్ప్పట్ట పులిఅన్న నాయ్ప్పట్ట కయవర్తం
  పాళ్పట్ట మనైయిల్నెటునాళ్
  పణ్పట్ట కళునీరుం విణ్పట్ట ఇన్నముతు
  పట్టపా టాకుంఅన్ఱిప్
  పోయ్ప్పట్ట పుల్లుమణి పూప్పట్ట పాటుంనఱ్
  పూణ్పట్ట పాటుతవిటుం
  పున్పట్ట ఉమియుంఉయర్ పొన్పట్ట పాటవర్కళ్
  పోకంఒరు పోకమామో
  ఆయ్ప్పట్ట మఱైముటిస్ సేయ్ప్పట్ట నిన్అటిక్
  కాట్పట్ట పెరువాళ్విలే
  అరుళ్పట్ట నెఱియుంమెయ్ప్ పొరుళ్పట్ట నిలైయుంఉఱ
  అమర్పోక మేపోకమాం
  తాయ్ప్పట్ట సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 26. సేవలం కొటికొణ్ట నినైఅన్ఱి వేఱుసిఱు
  తేవరైస్ సిందైసెయ్వోర్
  సెఙ్కనియై విట్టువేప్ పఙ్కనియై ఉణ్ణుంఒరు
  సిఱుకరుఙ్ కాక్కైనికర్వార్
  నావలఙ్ కారంఅఱ వేఱుపుకళ్ పేసినిన్
  నఱ్పుకళ్ వళుత్తాతపేర్
  నాయ్ప్పాల్ విరుంపిఆన్ తు‘య్ప్పాలై నయవాత
  నవైయుటైప్ పేయర్ ఆవార్
  నీవలన్ తరనినతు కుఱ్ఱేవల్ పురియాతు
  నిన్ఱుమఱ్ ఱేవల్పురివోర్
  నెల్లుక్ కిఱైక్కాతు పుల్లుక్ కిఱైక్కిన్ఱ
  నెటియవెఱు వీణరావార్
  తావలం సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 27. పిరమన్ఇని ఎన్నైప్ పిఱప్పిక్క వల్లనో
  పెయ్సిఱైయిల్ ఇన్నుంఒరుకాల్
  పిన్పట్టు నిఱ్కుమో మున్పట్ట సూట్టిల్
  పెఱుందుయర్ మఱందువిటుమో
  ఇరవునిఱం ఉటైఅయమన్ ఇనిఎనైక్ కనవినుం
  ఇఱప్పిక్క ఎణ్ణంఉఱుమో
  ఎణ్ణుఱాన్ ఉతైఉణ్టు సితైఉణ్ట తన్ఉటల్
  ఇరుందవటు ఎణ్ణుఱానో
  కరవుపెఱు వినైవందు నలియుమో అతనైఒరు
  కాసుక్కుం మతియేన్ఎలాం
  కఱ్ఱవర్కళ్ పఱ్ఱుంనిన్ తిరుఅరుళై యానుం
  కలందిటప్ పెఱ్ఱునిన్ఱేన్
  తరమరువు సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 28. నీర్ఉణ్టు పొళికిన్ఱ కార్ఉణ్టు విళైకిన్ఱ
  నిలన్ఉణ్టు పలనుంఉణ్టు
  నితిఉణ్టు తుతిఉణ్టు మతిఉణ్టు కతికొణ్ట
  నెఱిఉణ్టు నిలైయుం ఉణ్టు
  ఊర్ఉణ్టు పేర్ఉణ్టు మణిఉణ్టు పణిఉణ్టు
  ఉటైఉణ్టు కొటైయుంఉణ్టు
  ఉణ్టుణ్టు మకిళవే ఉణవుణ్టు సాందంఉఱుం
  ఉళంఉణ్టు వళముంఉణ్టు
  తేర్ఉణ్టు కరిఉణ్టు పరిఉణ్టు మఱ్ఱుళ్ళ
  సెల్వఙ్కళ్ యావుంఉణ్టు
  తేన్ఉణ్టు వణ్టుఱు కటంపణియుం నిన్పతత్
  తియానముణ్ టాయిల్అరసే
  తార్ఉణ్ట సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 29. ఉళంఎనతు వసంనిన్ఱ తిల్లైఎన్ తొల్లైవినై
  ఒల్లైవిట్ టిటవుమిల్లై
  ఉన్పతత్ తన్పిల్లై ఎన్ఱనక్ కుఱ్ఱతుణై
  ఉనైఅన్ఱి వేఱుంఇల్లై
  ఇళైయన్అవ నుక్కరుళ వేణ్టుంఎన్ ఱున్పాల్
  ఇసైక్కిన్ఱ పేరుంఇల్లై
  ఏళైయవ నుక్కరుళ్వ తేన్ఎన్ఱున్ ఎతిర్నిన్
  ఱియంపుకిన్ ఱోరుంఇల్లై
  వళమరువుం ఉనతుతిరు అరుళ్కుఱైవ తిల్లైమేల్
  మఱ్ఱొరు వళక్కుంఇల్లై
  వందిరప్ పోర్కళుక్ కిలైఎన్ప తిల్లైనీ
  వన్మనత్ తవనుంఅల్లై
  తళర్విలాస్ సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 30. ఎత్తిక్కుం ఎన్ఉళం తిత్తిక్కుం ఇన్పమే
  ఎన్ఉయిర్క్ కుయిరాకుంఓర్
  ఏకమే ఆనంద పోకమే యోకమే
  ఎన్పెరుఞ్ సెల్వమేనన్
  ముత్తిక్కు ముతలాన ముతల్వనే మెయ్ఞ్ఞాన
  మూర్త్తియే ముటివిలాత
  మురుకనే నెటియమాల్ మరుకనే సివపిరాన్
  ముత్తాటుం అరుమైమకనే
  పత్తిక్ కువందరుళ్ పరిందరుళుం నిన్అటిప్
  పఱ్ఱరుళి ఎన్నైఇందప్
  పటియిలే ఉళల్కిన్ఱ కుటియిలే ఒరువనాప్
  పణ్ణామల్ ఆణ్టరుళువాయ్
  సత్తిక్కుం నీర్స్సెన్నై కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.
 • 31. నాన్కొణ్ట విరతంనిన్ అటిఅలాల్ పిఱర్తంమై
  నాటామై ఆకుంఇంద
  నల్విరత మాంకనియై ఇన్మైఎనుం ఒరుతుట్ట
  నాయ్వందు కవ్విఅందో
  తాన్కొణ్టు పోవతిని ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్సెయ్వేన్
  తళరామై ఎన్నుంఒరుకైత్
  తటికొణ్ టటిక్కవో వలియిలేన్ సిఱియనేన్
  తన్ముకం పార్త్తరుళువాయ్
  వాన్కొణ్ట తెళ్అముత వారియే మికుకరునై
  మళైయే మళైక్కొణ్టలే
  వళ్ళలే ఎన్ఇరుకణ్ మణియేఎన్ ఇన్పమే
  మయిల్ఏఱు మాణిక్కమే
  తాన్కొణ్ట సెన్నైయిల్ కందకోట్ టత్తుళ్వళర్
  తలంఓఙ్కు కందవేళే
  తణ్ముకత్ తుయ్యమణి ఉణ్ముకస్ సైవమణి
  సణ్ముకత్ తెయ్వమణియే.

தெய்வமணி மாலை // தெய்வமணி மாலை

 1. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 2. 5-052-0001-A-Kandhakottam Deivamanimaalai.mp3 Download
 3. 5-052-0001-A-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 4. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum.mp3 Download
 5. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v1.mp3 Download
 6. 5-052-0001-B-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 7. 5-052-0002-A-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 8. [5-52, 0003]KAR--Thutiennum Itaianam.mp3 Download
 9. [5-52, 0004]SDS--VaLLalunai ULLapati.mp3 Download
 10. 5-052-0002-B-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 11. 5-052-0003-Thutiennum_Itaianam.mp3 Download
 12. [5-52, 0005]KAR--Pathipuusai MuthalanaR.mp3 Download
 13. [5-52, 0006]SDS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 14. 5-052-0004-Vallalunai_Ullapati.mp3 Download
 15. 5-052-0005-Padhipoosai_Mudhala.mp3 Download
 16. [5-52, 0006]MSS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 17. [5-52, 0007]KAR--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 18. 5-052-0006-Kaamaut_Pakaivanum.mp3 Download
 19. 5-052-0007-A-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 20. [5-52, 0007]SDS--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 21. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru.mp3 Download
 22. 5-052-0007-B-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 23. 5-052-0008-A-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 24. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v1.mp3 Download
 25. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v2.mp3 Download
 26. 5-052-0008-B-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 27. 5-052-0008-C-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 28. [5-52, 0009]SDS--IienRu Naanoruvar.mp3 Download
 29. [5-52, 0010]SDS--KaraiyilviiN Kathaielaam.mp3 Download
 30. 5-052-0009-Eeendru_Naanoruvar.mp3 Download
 31. 5-052-0010-Karaiyilveen_Kadhaielaam.mp3 Download
 32. [5-52, 0011]JSS--Naampiramam NamaianRi.mp3 Download
 33. [5-52, 0012]SDS--PaarkoNta Nataiyilvan.mp3 Download
 34. 5-052-0011-Naampiramam_Namaiandri.mp3 Download
 35. 5-052-0012-Paarkonta_Nataiyilvan.mp3 Download
 36. [5-52, 0013]SDS--Vanperu Neruppinaip.mp3 Download
 37. [5-52, 0014]SDS--KaaNalitai Niirumoru.mp3 Download
 38. 5-052-0013-Van_Peru_Neruppinai.mp3 Download
 39. 5-052-0014-Kaanal_Yidai_Neerum.mp3 Download
 40. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor.mp3 Download
 41. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor-v1.mp3 Download
 42. 5-052-0015-A-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 43. 5-052-0015-B-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 44. [5-52, 0016]SDS--Satamaaki Inpam.mp3 Download
 45. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena.mp3 Download
 46. 5-052-0016-Sadamaagi_Yinbam.mp3 Download
 47. 5-052-0017-A-Upputra_Paandam.mp3 Download
 48. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena-v1.mp3 Download
 49. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha.mp3 Download
 50. 5-052-0017-B-Upputra_Paandam.mp3 Download
 51. 5-052-0018-A-Endhai_Ninai.mp3 Download
 52. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v1.mp3 Download
 53. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v2.mp3 Download
 54. 5-052-0018-B-Endhai_Ninai.mp3 Download
 55. 5-052-0018-C-Endhai_Ninai.mp3 Download
 56. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v3.mp3 Download
 57. [5-52, 0019]SDS--Aiyanin Siirpeesu.mp3 Download
 58. 5-052-0018-D-Endhai_Ninai.mp3 Download
 59. 5-052-0019-Aiya_Nin.mp3 Download
 60. [5-52, 0020]SDS--UzaluRRa Uzavumuthal.mp3 Download
 61. [5-52, 0021]SDS--Vaanameng Keeamutha.mp3 Download
 62. 5-052-0020-Uzhalutra_Uzhavumudhal.mp3 Download
 63. 5-052-0021-Vaanam_Engay.mp3 Download
 64. [5-52, 0022]SDS--Manamaana OrusiRuvan.mp3 Download
 65. [5-52, 0023]SDS--VaaykoN Turaiththalari.mp3 Download
 66. 5-052-0022-Manamaana_Oru.mp3 Download
 67. 5-052-0023-Vaai_Kondu.mp3 Download
 68. [5-52, 0024]SDS--KaRRmee Lavarotum.mp3 Download
 69. [5-52, 0025]JSS--Paayppatta Pulianna.mp3 Download
 70. 5-052-0024-Katra_Maylavarodum.mp3 Download
 71. 5-052-0025-Paaippatta_Pulianna.mp3 Download
 72. [5-52, 0026]SDS--Seevalam KotikoNta.mp3 Download
 73. [5-52, 0027]SDS--Piramanini Ennaip.mp3 Download
 74. 5-052-0026-Sevalam_Kotikonta.mp3 Download
 75. 5-052-0027-Piramanini_Ennaip.mp3 Download
 76. [5-52, 0028]JSS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 77. [5-52, 0028]SDS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 78. 5-052-0028-A-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 79. 5-052-0028-B-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 80. [5-52, 0029]SDS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 81. [5-52, 0029]MSS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 82. 5-052-0029-Ulamenadhu_Vasamnindra.mp3 Download
 83. 5-052-0030-Eththikkum_Enulam.mp3 Download
 84. [5-52, 0030]SDS--Eththikkum EnuLam.mp3 Download
 85. [5-52, 0031]SDS--NaankoNta Virathamnin.mp3 Download
 86. 5-052-0031-Naankonta_Viradhamnin.mp3 Download
 87. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 88. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download
 89. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v2.mp3 Download
 90. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v3.mp3 Download
 91. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download