திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తెయ్వమణి మాలై
teyvamaṇi mālai
తిరుప్పళ్ళిత్తామం తాఙ్కల్
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
Fifth Thirumurai

053. కందర్ సరణప్పత్తు
kantar saraṇappattu

  సెన్నైక్ కందకోట్టం
  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అరుళార్ అముతే సరణం సరణం
  అళకా అమలా సరణం సరణం
  పొరుళా ఎనైఆళ్ పునితా సరణం
  పొన్నే మణియే సరణం సరణం
  మరుళ్వార్క్ కరియాయ్ సరణం సరణం
  మయిల్వా కననే సరణం సరణం
  కరుణా లయనే సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 2. పణ్ణేర్ మఱైయిన్ పయనే సరణం
  పతియే పరమే సరణం సరణం
  విణ్ణేర్ ఒళియే వెళియే సరణం
  వెళియిన్ విళైవే సరణం సరణం
  ఉణ్ణేర్ ఉయిరే ఉణర్వే సరణం
  ఉరువే అరువే ఉఱవే సరణం
  కణ్ణే మణియే సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 3. ముటియా ముతలే సరణం సరణం
  మురుకా కుమరా సరణం సరణం
  వటివేల్ అరసే సరణం సరణం
  మయిలూర్ మణియే సరణం సరణం
  అటియార్క్ కెళియాయ్ సరణం సరణం
  అరియాయ్ పెరియాయ్ సరణం సరణం
  కటియాక్ కతియే సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 4. పూవే మణమే సరణం సరణం
  పొరుళే అరుళే సరణం సరణం
  కోవే కుకనే సరణం సరణం
  కురువే తిరువే సరణం సరణం
  తేవే తెళివే సరణం సరణం
  సివసణ్ ముకనే సరణం సరణం
  కావేర్ తరువే సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 5. నటవుం తనిమా మయిలోయ్ సరణం
  నల్లార్ పుకళుం వల్లోయ్ సరణం
  తిటముం తిరువుం తరువోయ్ సరణం
  తేవర్క్ కరియాయ్ సరణం సరణం
  తటవణ్ పుయనే సరణం సరణం
  తనిమా ముతలే సరణం సరణం
  కటవుళ్ మణియే సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 6. కోలక్ కుఱమాన్ కణవా సరణం
  కులమా మణియే సరణం సరణం
  సీలత్ తవరుక్ కరుళ్వోయ్సరణం
  సివనార్ పుతల్వా సరణం సరణం
  ఞాలత్ తుయర్తీర్ నలనే సరణం
  నటువా కియనల్ ఒళియే సరణం
  కాలన్ తెఱువోయ్ సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 7. నఙ్కట్ కిళియాయ్ సరణం సరణం
  నందా ఉయర్సం పందా సరణం
  తిఙ్కట్ సటైయాన్ మకనే సరణం
  సివైతన్ తరుళుం పుతల్వా సరణం
  తుఙ్కస్ సుకంనన్ ఱరుళ్వోయ్ సరణం
  సురర్వాళ్త్ తిటునం తురైయే సరణం
  కఙ్కైక్ కొరుమా మతలాయ్ సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 8. ఒళియుళ్ ఒళియే సరణం సరణం
  ఒన్ఱే పలవే సరణం సరణం
  తెళియుం తెరుళే సరణం సరణం
  సివమే తవమే సరణం సరణం
  అళియుం కనియే సరణం సరణం
  అముతే అఱివే సరణం సరణం
  కళియొన్ ఱరుళ్వోయ్ సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 9. మన్నే ఎనైఆళ్ వరతా సరణం
  మతియే అటియేన్ వాళ్వే సరణం
  పొన్నే పునితా సరణం సరణం
  పుకళ్వార్ ఇతయం పుకువాయ్ సరణం
  అన్నే వటివేల్ అరసే సరణం
  అఱుమా ముకనే సరణం సరణం
  కన్నేర్ పుయనే సరణం సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం
 • 10. వేతప్ పొరుళే సరణం సరణం
  విణ్ణోర్ పెరుమాళ్ సరణం సరణం
  పోతత్ తిఱనే సరణం సరణం
  పునైమా మయిలోయ్ సరణం సరణం
  నాతత్ తొలియే సరణం సరణం
  నవైఇల్ లవనే సరణం సరణం
  కాతుక్ కినితాం పుకళోయ్ సరణం
  కందా సరణం సరణం సరణం

கந்தர் சரணப்பத்து // கந்தர் சரணப்பத்து